Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

PRIPREMA SJEDNICA

PRIPREMA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I KOLEGIJA ŽUPANA

U Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove, u posebno ustrojenom Odsjeku za pripremu sjednica, obavljaju se upravni i stručni poslovi pripreme i održavanja e-sjednica:

 • Županijske skupštine
 • 13 radnih tijela Županijske skupštine
 • kolegija župana

 

Poslovi pripreme sjednica obavljaju se kontinuirano, tijekom cijele godine, u suradnji s izvršim tijelom i ostalim upravnim tijelima Zadarske županije, ovlaštenim predlagateljima akata, članovima Županijske skupštine i njenih radnih tijela, županijskim ustanovama i trgovačkim društvima, a po potrebi i s ostalim osobama koje su uključene u proces predlaganja i donošenja akata izvršnog i predstavničkog tijela.

Sjednice se sazivaju i materijali dostavljaju elektroničkim putem čime se pridonosi učinkovitosti, transparentnosti rada, racionalizaciji troškova i ekološki osviještenom poslovanju Zadarske županije.

Materijali sjednica javno se objavljuju prije održavanja sjednica na županijskoj mrežnoj stranici MATERIJALI SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I KOLEGIJA ŽUPANA (https://sjednice.zadarska-zupanija.hr/) koju uređuje Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

U obavljanju ovih poslova primjenjuju se pozitivni zakonski i podzakonski propisi koji reguliraju ustrojstvo, djelokrug i način rada tijela jednica lokalne i područne (regionalne) samuprave, te opći i interni akti Zadarske županije:

 

Priprema e-sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela među najznačajnijim obuhvaća poslove:  

 • zaprimanje nacrta prijedloga akata ovlaštenih predlagatelja,
 • priprema prijedloga akata,
 • digitalna obrada materijala, umnožavanje materijala,
 • zakazivanje sjednica, dostava poziva i materijala za sjednice u pravilu putem elektroničke pošte u pravilu 5 dana prije održavanja sjednice,
 • objava svih materijala na županijskoj mrežnoj stranici https://sjednice.zadarska-zupanija.hr/, prije održavanja sjednice putem posebne programske aplikacije,
 • vođenje zapisnika i aktivno sudjelovanje u tijeku i radu sjednice,
 • tehnička podrška održavanju sjednica,
 • snimanje i izradu tonskih snimki, prijepis tonske snimke,
 • urudžbiranje i izrada akata za potpis,
 • objava akata u Službenom glasniku Zadarske županije,
 • dostava općih akata na nadzor,
 • arhiviranje materijala i donesenih akata,
 • vođenje ažurirane baze podataka o sudjelovanju vijećnika u radu Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela,
 • poslovna korespondencija i podrška radu predsjednika Županijske skupštine,
 • evidencija korištenja tablet uređaja,
 • evidencija i podrška radu Klubovima vijećnika,
 • prijepis vijećničkih pitanja, objedinjavanje odgovora,
 • ostali poslovi za koje je temeljem Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije zaduženo upravno tijelo Zadarske županije nadležno za poslove Županijske skupštine.

 

Priprema e-sjednica izvršnog tijela (kolegija župana) među najznačajnijim obuhvaća poslove

 • zaprimanje prijedloga akata i nacrta prijedloga akata svih ovlaštenih predlagatelja,
 • kontrolu pravne utemeljenosti prijedloga i nadležnosti za donošenje, po potrebi vraćanje prijedloga na potrebne nomotehničke i/ili sadržajne izmjene,
 • formiranje prijedloga dnevnog reda i dostava svih pravovaljanih prijedloga županu na uvid i odobrenje,
 • priprema konačnog materijala nakon održanog radnog dogovora,
 • objava materijala na županijskoj mrežnoj stranici https://sjednice.zadarska-zupanija.hr/,
 • izrada zapisnika, donesenih akata i utvrđenih prijedloga akata za Županijsku skupštinu,
 • objava akata u Službenom glasniku Zadarske županije,
 • trajno arhiviranje materijala i donesenih akata nakon održane sjednice kolegija.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA