Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave osnuje Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata koje djeluju pri upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zdravstva.

Zadaće Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Zadarske županije su:


 • pratiti primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata
 • pratiti povrede pojedinačnih prava pacijenata
 • predlagati poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata
 • obavještavati bez odgađanja Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata
 • podnositi skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu
 • obavještavati javnost o povredama prava pacijenata

Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata (Narodne Novine, br.169/04, 37/08) prilikom korištenja zdravstvene zaštite pacijenti imaju:


 • pravo na suodlučivanje
 • pravo na obaviještenost
 • pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka
 • pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
 • pravo na povjerljivost
 • pravo na održavanje osobnih kontakata
 • pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
 • pravo na privatnost
 • pravo na naknadu štete

Članovi Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Zadarske županije su:


 1. Dubravka Finka – predsjednica Povjerenstva
 2. Bore Galac - član
 3. Mirko Jamnicki Dojmi - član
 4. Irena Palčić - članica
 5. Joško Pinjatela – član

Ako korisnici zdravstvene zaštite smatraju da je neko od navedenih prava povrijeđeno, mogu se obratiti Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata.

Adresa: Zadarska županija, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, B. Petranovića 8, 23000 Zadar

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA