Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslove iz područja službeničkih odnosa, uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove, poslove u svezi provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, suradnje s građanima, jedinicama lokalne samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila, uredskog poslovanja, informatičke podrške, zaštite na radu i opće zajedničke poslove.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, dodjeljivanje brojčanih oznaka pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave sa sjedištem na području Županije i njihov unos u popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela koje vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave u elektroničkom obliku, vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave i vođenje evidencije kolektivnih ugovora i promjena (izmjena, dopuna, otkaz ili dopuna) kolektivnih ugovora.

 

 

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Novosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA