Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom obavlja organizacijske, upravne i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na provedbu postupaka nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje potreba upravnih tijela za nabavom roba, radova i usluga; planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela te zajedničke nabave za potrebe županijskih ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, te druge poslove sukladno zakonu o javnoj nabavi i propisima donesenim temeljem zakona. Odjel obavlja stručne poslove uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Županije, izrađuje prijedloge strateških dokumenata, te općih i pojedinačnih akata kojima se uređuje područje upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije, ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, vodi registar nekretnina i predlaže odluke o pravu prvokupa.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na imovinskopravne poslove, povrate oduzete imovine, naknade za deposedirano i eksproprirano zemljište, dopune agrarnih odluka, obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove izvlaštenja, te prava prognanika i izbjeglica.

 

Kontakti:


PROČELNIK

Nikica Miletić, dipl.oec.,

023/ 350-373

nikica.miletic@zadarska-zupanija.hr

 

Odsjek za javnu nabavu


VODITELJICA ODSJEKA

Anita Mijić, diplomirani turistički komunikolog

023/350-317

anita.mijic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA

Mira Orlović, referentica

023/350-300

orlovic@zadarska-zupanija.hr

VIŠI STRUČNA SURADNICA

Josipa Friganović, mag.iur.

023/350-361

josipa.friganovic@zadarska-zupanija.hr

Odsjek za upravljanje nekretninama


VODITELJ ODSJEKA

Martin Varenina, dipl.iur.

023/ 350-344

martin.varenina@zadarska-zupanija.hr

 

SAVJETNICA

Danijela Jović

023/251-340

danijela.jovic@zadarska-zupanija.hrr

 

 

Odsjek za imovinsko pravne poslove i stambeno zbrinjavanje

VODITELJ ODSJEKA
Jurica Vučetić, dipl.iur.
023/350-102
023/350-173
jurica.vucetic@zadarska-zupanija.hr


Pododsjek za imovinsko pravne poslove

Ured na adresi
Kralja Stjepana Držislava 1, Zadar

Radno vrijeme:
od 7:30 - 15:30

Prijem stranaka:
od 8:00 - 12:00 sati 

Dnevni odmor:
od 12:00 - 12:30 sati

VODITELJ
Lovre Portada, mag. iur.
023/501-211
lovre.portada@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK
Božena Fraćin, dipl. iur.
023/501-209
bozena.fracin@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA
Višnja Batur Ropuš, dipl. iur.
023/501-210
visnja.batur.ropus@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNIK
Luko Denona, dipl. iur.
023/501-208
luko.denona@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA
Antonia Pavlović, mag.iur.
023/350-201
antonia.pavlovic@zadarska-zupanija.hr

SAVJETNICA
Karla Kamber, mag.iur.
023/350-203
karla.kamber@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Hrvoje Šimičević, dipl.iur.
023/385-553
hrvoje.simicevic@zadarska-zupanija.hr
Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1

REFERENTICA
Marijana Dukić
023/501-207
marijana.dukic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Zrinka Marušić
023/211-167
zrinka.marusic.ivanisevic@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Zdravka Perić
023/213 - 439
zdravka.peric@zadarska-zupanija.hr

Pododsjek za stambeno zbrinjavanje


Ured na adresi
Zadar, Braće Vranjanina 11

Radno vrijeme:
od 7:30 - 15:30

Prijem stranaka:
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 8:00 - 12:00 sati

Dnevni odmor:
od 12:00 - 12:30 sati

VODITELJICA
Slava Jerić, dipl. iur.
023/251-340
023/251-356
023/251-368
slava.jeric@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK
Sanja Kujundžić, dipl. učiteljica
023/629-076
sanja.kujundzic@zadarska-zupanija.hr

VIŠI SAVJETNIK
Nevenka Maričić, dipl. pol.
023/629-076
nevenka.maricic@zadarska-zupanija.hr

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Marin Žaja, dipl.oecc.
023/251-340
023/251-356
023/251-368
marin.zaja@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Jagoda Buterin
023/251-340
023/251-356
023/251-368
jagoda.buterin@zadarska-zupanija.hr

REFERENTICA
Nereida Jović
023/251-340
023/251-356
023/251-368
nereida.jovic@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA