Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Radna tijela Županijske skupštine

Radna tijela Županijske skupštine

Županijska skupština osniva stalna i povremena radna tijela za raspravljanje pitanja i priprema odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela propisan je Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21, 26/22).

Pored stalnih radnih tijela, Županijska skupština može posebnom odlukom osnivati i druga radna i savjetodavna, stalna ili povremena tijela u svrhu razmatranja, proučavanja i raspravljanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga Županijskoj Skupštini i obavljanja određenih zadaća od interesa za Skupštinu.

Stručni i administrativni poslovi za radna tijela Skupštine obavljaju se u upravnim odjelima Zadarske županije zaduženim za pojedine poslove.

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Ostala radna tijela Županijske skupštine

Kontakt:


Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

023/350-412

023/350-319

zupanija@zadarska-zupanija.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA