Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela propisan je Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18).

Stalna radna tijela Županijske skupštine Zadarske županije su:

 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za Statut i Poslovnik
 3. Odbor za izbor i imenovanja
 4. Odbor za dodjelu javnih priznanja
 5. Odbor za financije i proračun
 6. Odbor za školstvo i kulturu
 7. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 8. Odbor za gospodarstvo
 9. Odbor za pomorstvo i turizam
 10. Odbor za poljoprivredu
 11. Odbor za europske integracije
 12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 13. Koordinacija za ljudska prava
 14. Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
 15. Odbor za umirovljenike

1. MANDATNO POVJERENSTVO


 1. ŽELJKO ŠOŠA, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. NEVENKA MARINOVIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 3. JOSIP TIČIĆ, član/vijećnik (SDP)

Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Skupštine.

2. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK


 1. dr.sc. ZORAN ŠIKIĆ, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. ANTE RUBEŠA, potpredsjednik/vijećnik (AM)
 3. NATAŠA TURBIĆ, članica/vanjska suradnica (HDZ)
 4. NINA KOLANOVIĆ, članica/vanjska suradnica (HDZ)
 5. RADOSLAVA GREGOV, članica/vijećnica (SDP)

Odbor za Statut i Poslovnik utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Skupštine, daje mišljenje na prijedlog Statuta, prati, razmatra i analizira primjenu Statuta, razmatra načelna pitanja u svezi usuglašavanja Statuta s pozitivnim zakonskim propisima, daje tumačenja o pitanjima statutarne naravi koje Skupštini upute ovlašteni predlagatelji, predlaže Skupštini pokretanje postupka za izmjene i/ili dopune Statuta i Poslovnika, daje primjedbe na prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština glede njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, te o tome daje mišljenje Skupštini, daje Skupštini na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske prijedlog mišljenja odnosno odgovora u postupku za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata Skupštine, predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, prati provedbu ovog Poslovnika i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom. Odbor utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata koje donosi Skupština, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni.

3. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA


 1. MARINA MIHOVILOVIĆ PAJKIN, predsjednica/vijećnica (HDZ)
 2. NIKICA ČALUŠIĆ, potpredsjednik/vijećnik (HDZ)
 3. DARIO PERKOVIĆ, član/vijećnik (NEOVISNI ZA HRVATSKU)
 4. RENATA SABLJAR-DRAČEVAC, članica/vijećnica (SDP)
 5. STIPE BJELIŠ, član/vijećnik (NEZAVISNI VIJEĆNIK)

Odbor za izbor i imenovanja ima pravo predložiti izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predložiti sastav radnih tijela Skupštine, predložiti imenovanje predstavnika Skupštine u određena tijela, organizacije ili ustanove, predložiti izbor, imenovanja i razrješenja drugih rukovoditelja koje bira, odnosno imenuje Skupština, dati mišljenja na izabrane rukovoditelje kada Skupština na njihov izbor daje svoju suglasnost, te obavljati i druge poslove određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

4. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


 1. ŽELJKO LONČAR, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. BOŽIDAR LONGIN, potpredsjednik
 3. ŠIME VICKOVIĆ, član
 4. ŠIME MRŠIĆ, član
 5. MATE LUKIĆ, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 6. FRANE BOJMIĆ, član/vanjski suradnik (SDP)
 7. ANTE RUBEŠA, član/vijećnik (AM)
 8. ANA KLARIĆ BUBICA, članica/vijećnica (ŽIVI ZID)
 9. JOSIP PLAZIBAT, član/vijećnik (ŽIVI ZID)

Odbor za dodjelu javnih priznanja ima pravo predložiti Skupštini proglašenje određenih osoba počasnim građaninom kao i predložiti kandidate za dodjelu nagrada i drugih priznanja građanima i pravnim osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajnih za Zadarsku županiju.

5. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN


 1. VESNA SABOLIĆ, predsjednica/vijećnica (REFORMISTI)
 2. NINO MRČELA, potpredsjednik/vijećnik (SDP)
 3. ŽELJKO DILBER, član/vijećnik (HDZ)
 4. DARIO VRSALJKO, član/vijećnik (HDZ)
 5. JADRANKA GRABIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 6. MARKO PUPIĆ-BAKRAČ, član/vijećnik (AM)
 7. SANDRA LORDANIĆ LUKAVAC, članica/vanjska suradnica (SDP)

Odbor za financije i proračun razmatra prijedlog, izmjene i dopune proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, vodi nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava te daje mišljenje Skupštini u svezi kriterija za financiranje ostalih javnih potreba Županije kao jedinice područne ( regionalne ) samouprave.

6. ODBOR ZA ŠKOLSTVO I KULTURU


 1. JOSO NEKIĆ, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. ANA KLARIĆ BUBICA, članica/vijećnica (ŽIVI ZID)
 3. NINA KOLANOVIĆ, članica/vanjska suradnica (HDZ)
 4. BRANKA MARINOVIĆ, članica/vanjska suradnica (NEOVISNI ZA HRVATSKU)
 5. mr.sc. SUZANA JAKOVAC, članica/vijećnica (SDP)

Odbor za školstvo i kulturu prati stanje u odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjem školstvu, tehničkoj kulturi i športu, prati stanje u kulturi, razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih djelatnosti te predlaže i poduzima mjere za njihov razvoj.

7. ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


 1. dr. sc. MELANIJA RAŽOV RADAS, predsjednica/vijećnica (HDZ)
 2. KAROLINA BILOGLAV, potpredsjednica/vanjska suradnica (MOST)
 3. MARIO PEŠUT, član/vijećnik (HDZ)
 4. ANTONIO RADOVIĆ, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 5. DUŠAN HERENDA, član/vanjski suradnik (SDP)

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra prijedloge akata i daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iz nadležnosti Skupštine.

8. ODBOR ZA GOSPODARSTVO


 1. MLADEN MEŠTROVIĆ, predsjednik/vijećnik (NEZAVISNI VIJEĆNIK)
 2. NIKICA ČALUŠIĆ, potpredsjednik/vijećnik (HDZ)
 3. JOHN IVAN KRSTIČEVIĆ, član/vijećnik (HDZ)
 4. ELVIS GOSPIĆ, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 5. DEJAN HARTMAN, član/vanjski suradnik (SDP)

Odbor za gospodarstvo razmatra prijedloge akata iz područja svih gospodarskih djelatnosti, a osobito: industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, trgovine, prometa sa ciljem ravnomjernog gospodarskog razvoja svih gradova i općina na području Zadarske županije.

9. ODBOR ZA POMORSTVO I TURIZAM


 1. NEVENKA MARINOVIĆ, predsjednica/vijećnica (HDZ)
 2. mr. sc. MARJANA BOTIĆ, potpredsjednica/vijećnica (AM)
 3. SNJEŽANA JURINIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 4. SINIŠA PRTENJAČA, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 5. MARINO RUKAVINA, član/vijećnik (SDP)

Odbor za pomorstvo i turizam razmatra prijedloge akata i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja pomorstva i turizma koje donosi Skupština.

10. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU


 1. RUDOLF DVORSKI, predsjednik/vijećnik (MODES)
 2. NEVENKA MARINOVIĆ, potpredsjednica/vijećnica (HDZ)
 3. MARIO PEŠUT, član/vijećnik (HDZ)
 4. MARKO JURIĆ, član/vanjski suradnik (HSU)
 5. KRISTIJAN KOTLAR, član/vanjski suradnik (AM)

Odbor za poljoprivredu prati odnose u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodnom gospodarstvu, a razmatra i prijedloge drugih akata iz tih područja, te predlaže Skupštini poduzimanje mjera za razvoj tih djelatnosti, očuvanje poljoprivrednih površina i šuma te cjelokupnog održivog ruralnog razvoja.

11. ODBOR ZA EUROPSKE INTEGRACIJE


 1. ROBERT PELICARIĆ, predsjednik/vijećnik (DSU)
 2. MARINA MIHOVILOVIĆ PAJKIN, potpredsjednica/vijećnica (HDZ)
 3. JOSO NEKIĆ, član/vijećnik (HDZ)
 4. DRAGO ČULINA, Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
 5. HASE SALIHOVIĆ, član/vanjski suradnik

Odbor za europske integracije razmatra, prati i analizira provedbu županijskih programa međunarodne i regionalne suradnje te razmatra i potiče suradnju s jedinicama regionalne samouprave drugih država, međunarodnih organizacija i asocijacija.

12. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA


 1. MILA BUTIĆ, predsjednica/vanjska suradnica (SDP)
 2. PETRA RADOŠ, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. JOHN IVAN KRSTIČEVIĆ, član/vijećnik (HDZ)
 4. DARIO VRSALJKO, član/vijećnik (HDZ)
 5. SUZANA DUNDOVIĆ, članica/vijećnica (HSU)
 6. IVANA ČIRJAK, članica/vanjska suradnica (HSP AS)
 7. SLAVKA SVIRČIĆ, članica/vanjska suradnica (SDP)
 8. DORJANA MOROŽIN, članica, koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu Državne uprave u Zadarskoj županiji

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova prati, analizira i potiče provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova kao i ostale pravne regulative na području jednakosti spolova na razini Zadarske županije.

 

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2019. godinu

Obilježavanja Međunarodnog dana žena

 

13. KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA


 1. IVAN MATIĆ, predsjednik/vanjski suradnik (MOST)
 2. VESELKO ČAKIĆ, tajnik/vanjski suradnik
 3. JADRANKA GRABIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 4. SNJEŽANA JURINIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 5. DARKO PEDIĆ, član/vijećnik (HRAST)
 6. RADOSLAV ĐURIĆ, član/vijećnik (SDP)
 7. GRETA DRLJA, članica/vanjska suradnica (AM)
 8. JOSIP PLAZIBAT, član/vijećnik (ŽIVI ZID)
 9. SANJA DUJMOVIĆ, članica, predstavnica pravosuđa
 10. ELIS ŽODAN, član, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

Koordinacija za ljudska prava prati, analizira i potiče mjere za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

14. ODBOR ZA KOORDINACIJU S UDRUGAMA PROIZAŠLIM IZ DOMOVINSKOG RATA


 1. DALIBOR BAREŠIĆ, predsjednik/vijećnik (NEOVISNI ZA HRVATSKU)
 2. ŽELJKO ŠOŠA, potpredsjednik/vijećnik (HDZ)
 3. ŽELJKO LONČAR, član/vijećnik (HDZ)
 4. MILAN STOJANOV, član/vijećnik (HNS)
 5. DAMIR LJUTIĆ, član/vanjski suradnik
 6. KLAUDIO VIDAIĆ, član/vanjski suradnik
 7. mr.sc. VLADO RAPAN, član/vanjski suradnik
 8. MARKO ČULINA (MIJAT), član/vanjski suradnik
 9. TOMISLAV ZELIĆ, član/vanjski suradnik
 10. SLOBODAN DEVIĆ, član/vanjski suradnik
 11. VENCI KVARTUČ, član/vanjski suradnik
 12. IVICA MIKULIĆ, član/vanjski suradnik
 13. NINO RAŠIN, član/vanjski suradnik

Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata prati i analizira propise kojima su uređena prava branitelja, surađuje s udrugama branitelja koje djeluju na području Županije i prati njihov rad, te obavlja i druge aktivnosti vezane za promicanje zakonom utvrđenih prava branitelja u okviru nadležnosti Županije.

15. ODBOR ZA UMIROVLJENIKE


 1. BRANISLAV JELENIĆ, predsjednik/vijećnik (HSU)
 2. GRGO ŠEVERDIJA, potpredsjednik/vanjski suradnik (SDP)
 3. DUŠKO VUKOVIĆ, član/vanjski suradnik (HSU)
 4. MILIVOJ DUJELA, član/vanjski suradnik
 5. ANAMARIJA BOTICA MILJANOVIĆ, članica/vanjska suradnica (HSU)
 6. MIRJANA DOPUĐ, članica/vanjska suradnica (REFORMISTI)
 7. DARIO TIKULIN, član/vanjski član (HRAST)
 8. ATANASIJA BABOVIĆ, članica/vanjska suradnica (SDP)
 9. JOSIP KRPINA, član/vanjski suradnik

Odbor za umirovljenike prati i analizira provođenje politike koja se odnosi na umirovljenike, analizira socijalno stanje umirovljenika, te surađuje s umirovljeničkim udrugama u cilju unaprjeđenja života umirovljenika.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA