Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Obavijest o Odluci o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Faks.: 023/350 355
e-mail: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-07/1-19-111
Zadar, 31. svibnja 2019. godine

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, kao nositelj izrade, na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18,), članka 11. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17.) i članak 5. i 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08), daje

 

O B A V I J E S T

o Odluci o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš
VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

 

Ovim putem obavještava se javnost da je župan Zadarske županije donio Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. Izmjenu i dopunu Prostornog plana Zadarske županije, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-108, od 27. svibnja 2019. godine.

Odluka se nalazi u prilogu ove Obavijesti i čini njen sastavni dio.

 

PROČELNIK
Olivio Meštrović, dipl. inž. geod.

 

 

Ž U P A N

KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-01-19-108
Zadar, 27. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 28. stavka 1. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 13/18) župan Zadarske županije dana 27. svibnja 2019. godine, donosi

 

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš
VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije. Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, koji je započeo Odlukom župana Zadarske županije o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije (KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-01-19-59, od 27. ožujka 2019. godine).

Članak 2.

Razlozi za donošenje/izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije utvrđeni su u Odluci o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 6/19).
Prema članku 3. te Odluke razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz razvojnih potreba iskazanih u razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana te potrebe usklađenja s novim propisima, a prvenstveno se odnose na:
- usklađenje s novom zakonskom i podzakonskom regulativom, strategijama, studijama i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih izmjena i dopuna Plana te usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
- redefiniranje pojedinih zona ugostiteljsko-turističke namjene,
- preispitivanje područja za planiranje farmi,
- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene
- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene
- noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
- revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
- revizija uvjeta za djelatnost marikulture,
- revizija i korekcija trasa cestovnog i željezničkog prometa te analiza mogućnosti planiranja novih trasa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
- dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
- revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
- revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima,
- revizija lokacija planiranih helidroma u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima,
- revizija uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana utvrđeni su člankom 6. Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije.
Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:
• Usklađenje sa ,,Zakonom o prostornom uređenju" (NN 153/13, 65/17),
• Usklađenje sa drugim zakonima i podzakonskim aktima koji imaju utjecaj na sustav prostornog uređenja,
• Usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
• Usklađenje sa zahtjevima i drugih pravnih subjekata i prijedlozima jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskim i prostornim mogućnostima,
• Usklađenje s donesenim strateškim dokumentima državne i županijske razine,
• Usklađenje sa posebnim zahtjevima tijela državne uprave i javnih poduzeća.

Posebni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:
• planiranje novih zona ugostiteljsko-turističke namjene u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu u skladu s navedenim uvjetima,
• Preispitivanje odredbe Plana kojom su propisana područja na kojima se mogu planirati farme,
• revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,
• revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,
• usklađenje infrastrukturnih sustava sa propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu,
• noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
• revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
• revizijom uvjeta za marikulturu omogućiti kvalitetniji razvoj ove djelatnosti te osigurati pretpostavke suživota marikulture i drugih gospodarskih grana održivog razvoja Županije
• povezivanje županijskog i međužupanijskog prostora revizijom i korekcijom trasa cestovnog i željezničkog prometa te lokacija za helidrome u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
• dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
• revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
• revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima
• omogućiti razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa zahtjevima s ciljem zaštite ljudskog zdravlja.

Prema članku 4. Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je cjelokupno područje Zadarske županije u njenim administrativnim granicama.
Članak 3.

Strateška studija sadrži:
- kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima
- podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe Plana
- okolišne značajke područja na koja provedba Plana može značajno utjecati
- postojeće okolišne probleme koji su važni za Plan, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode;
- ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na Plan te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade strategije, plana ili programa
- vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose
- mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe Plana na okoliš
- kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative Plana na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podatak
- opis predviđenih mjera praćenja
- ne-tehnički sažetak podataka iz gornjih točaka.

Po zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, podnijetom sukladno odredbama članka 48. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Rješenjem, KLASA: UP/I- 612-07/18-37/52, URBROJ: 517-05-2-3-19-5, od 17. siječnja 2019. godine, utvrdilo je da je za planirane VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Stoga će Strateška studija sadržavati i poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu uključujući:
1. podatke o ekološkoj mreži
- opis ekološke mreže na koje provedba Plana može utjecati
- kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza Plana
2. opis mogućih značajnih utjecaja provedbe Plana na ekološku mrežu:
- vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe Plana na ekološku mrežu
3. prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe Plana na ekološku mrežu
- zaključak: - konačna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja iz točke 3.
4. Sažetak glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

Članak 4.

U postupku određivanja sadržaja Strateške studije sudjelovali su:
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Trg Kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23272 Zemunik,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar
- Ministarstvo državne imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
- Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
- Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Josipa Jurja Strossmayera 20, 23 000 Zadar,
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
- HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
- HOPS – PRP Rijeka, Ulica Maršala Tita 166, 51410 Opatija
- HEP Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
- HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb,
- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb,
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb,
- Hrvatske ceste, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar,
- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
- Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
- Županijska uprava za ceste, Zrinsko Frankopanska 10/II, 23000 Zadar,
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
- Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23000 Zadar,
- Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar,
- Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar ,
- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Komunalna poduzeća vodnog gospodarstva na području Zadarske županije
- Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, 23000 Zadar
- Jedinice lokalne samouprave na području Zadarske županije (gradovi i općine).

Navedena tijela su dopisom Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Klasa: 350-02/18-01/2, Urbroj: 2198/1-07/1-19 -64, od 9. travnja 2019. godine, pozvana da osim zahtjeva za izradu predmetnih Izmjena i dopuna dostave i mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji, prema području njihovog djelokruga.

Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanja sadržaja strateške studije VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, Klasa: 350-02/18-01/2, Urbroj: 2198/1-07/1-19 -65, od 10. travnja 2019. godine, objavljena je na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije.

U vremenu trajanja roka od 30 dana za dostavu mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji nije dostavljeno niti jedno mišljenje o dodatnom sadržaju Studije, osim obveznog sadržaja propisanog Prilogom 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Konzultacije o sadržaju strateške studije održane su 3. svibnja 2019. godine, u Velikoj vijećnici Zadarske županije, Zadar, Božidara Petranovića, o čemu je sačinjen Zapisnik, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/2-19-101, od 3. svibnja 2019. godine.

Članak 5.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije o ovoj Odluci informirat će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

 

Ž U P A N

Božidar Longin, dipl. ing.

Zadnje objave

ožujka 09, 2023

Republika Koreja želi intenzivirati suradnju sa Zadarskom županijom

Župan Božidar Longin sa suradnicima primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike…
veljače 16, 2023

NAJAVA 11. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

11. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 23. veljače…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA