Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Podizanje višegodišnjeg nasada rogača na dijelu k.č.br. 177/1 k.o. Bibinje na površini 50,416 ha

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 351-04/15-01/71

URBROJ: 2198/1-07/2-15-2

Zadar, 23. studenog 2015. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13. i 158/13.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Podizanje višegodišnjeg nasada rogača na dijelu k.č.br. 177/1

k.o. Bibinje na površini 50,416 ha

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbečlanka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13. i 158/13.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14.).

Naime, za zahvat naveden u točki 1.4. Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i veće Priloga III. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jertrgovačko društvo Bio svijet d.o.o., Neviđane 160, 23 264 Neviđane provodi zahvat Podizanja višegodišnjeg nasada rogača na dijelu k.č.br. 177/1 k.o. Bibinje na površini 50,416.

Nositelj zahvata: trgovačko društvo Bio svijet d.o.o., Neviđane 160, 23 264 Neviđane.

Lokacija zahvata: zahvat je planiran nadijelu k.č. 177/1 k.o. Bibinje na površini 50,416 ha na području Općine Bibinje, Zadarska županija.

Sažeti opis zahvata: planirani zahvat je podizanje višegodišnjeg nasada rogača u sustavu ekološke proizvodnje na dijelu k.č. 177/1 k.o. Bibinje na površini od 50,416 ha. Za planirani nasad odabrana je autohtona sorta Komiški rogač.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ODRŽIVIH EKOSUSTAVA, Jagodno 100 A, Velika Gorica. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  3. Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23 205 Bibinje

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA