Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Podizanje višegodišnjih nasada na k.č.br. 856/71 k.o. Donje Biljane, područje Grada Benkovca, Zadarska županija

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 351-04/15-01/88

URBROJ: 2198/1-07/2-15-2

Zadar, 04. prosinca 2015. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13. i 78/15.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Podizanje višegodišnjih nasada na k.č.br. 856/71 k.o. Donje Biljane, područje Grada Benkovca, Zadarska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13. i 78/15.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14.).

Naime, za zahvat naveden u točki 1.2. Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće Priloga III. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer trgovačko društvo Agro Kotari d.o.o., Biljane Donje 108, 23 420 Benkovac provodi zahvat Podizanja višegodišnjih nasada na k.č.br. 856/71 k.o. Donje Biljane, područje Grada Benkovca, Zadarska županija.

Nositelj zahvata: trgovačko društvo Agro Kotari d.o.o., Biljane Donje 108, 23 420 Benkovac.

Lokacija zahvata: zahvat je planiran na dijelu k.č.br. 856/71 k.o. Donje Biljane na površini od 21,25 ha, unutar naselja Donje Biljane, područje Grada Benkovca, Zadarska županija.

Sažeti opis zahvata: planirani zahvat je podizanje 12,89 ha suvremenih voćnih nasada ( 9,7 ha maslina, 2,43 ha bajama, te 0,76 ha smokve) i 7,55 ha vinograda na k.č.br. 856/71 k.o. Donje Biljane, područje Grada Benkovca, Zadarska županija.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  2. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  3. Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23 420 Benkovac

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA