Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Regulacija vodotoka Ričine u Zadru na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na državnoj cesti D8

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 612-07/16-01/06

URBROJ: 2198/1-07/2-16-2

Zadar, 9. veljače 2016. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13. i 158/13. i 78/15.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Regulacija vodotoka Ričine u Zadru na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na državnoj cesti D8

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbečlanka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13. i 158/13. i 78/15.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14.).

Naime, za zahvat naveden u točki 5. Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jerHrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split provodi zahvat Regulacije vodotoka Ričine u Zadru na dionici od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na državnoj cesti D8.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split.

Lokacija zahvata: zahvat obuhvaća područje vodotoka Ričina koji protječe kroz istočni dio grada Zadra, odnosno nizvodno od od ušća Kvandove jaruge pa skoro do utoka u more. Planirani zahvat se nalazi na području katastarskih općina Zadar i Crno.

Sažeti opis zahvata: Svrha planiranog zahvata je osigurati prihvat i transport oborinskih voda pedesetogodišnjeg povratnog perioda za vodotok Ričine u Zadru i na taj način smanjiti rizik od plavljenja tog vodotoka. Područje obuhvata planiranog zahvata iznosi 39 512 m2. Granice obuhvata planiranog zahvata u potpunosti odgovaraju granici inundacijskog pojasa.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  2. Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA