Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Podizanja 41,5 ha nasada maslina na području Biljane Donje i Nadin

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 351-04/16-01/89

URBROJ: 2198/1-07/2-16-2

Zadar, 16. prosinca 2016. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13. i 78/15.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Podizanja 41,5 ha nasada maslina na području Biljane Donje i Nadin

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13. i 158/13. i 78/15.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14.).

Naime, za zahvat naveden u točki 1.2. Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće, te točki 1.4. Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta 10 ha i veće Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jerDolina maslina d.o.o., Nadin 104, 23 242 Benkovac, provodi zahvat podizanja 41,5 ha nasada maslina na području Biljane Donje i Nadin.

Nositelj zahvata: Dolina maslina d.o.o., Nadin 104, 23 242 Benkovac.

Lokacija zahvata: predmetni zahvat nalazi se na području Grada Benkovca u Zadarskoj županiji. Planirani nasadimaslinanalazesenatrimikrolokacijeuzadarskom zaleđu, uRavnokotarskom zaobalnomprostoru,k.o. DonjeBiljanei k.o.Nadin,južnoodautocesteA1.

Sažeti opis zahvata: planirani zahvat je podizanje 41,5 ha nasada maslina na području Biljane Donje i Nadin. Ukupnaveličina parcelanakojimasuplanirani nasadi maslinaiznosi 41.5hai sastoji seod6 manjihparcela. Dio parcela nalaziseuk.o.BiljaneDonje,k.č.br.87/67i ukupnesupovršine26.5ha, dokse dio parcelanalazeuk.o. Nadin na dijelukatastarskih čestica broj155/53,ukupne površine15,0ha. Za ukupnu površinuod41,50ha biti će potrebnoposaditi cca9.800sadnicamaslina. Za podizanje navedenog zahvata namjerava se primjenjivati ekološki način proizvodnje.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Interkonzaltingd.o.o., Ulica grada Vukovara43b, Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1.Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23 420 Benkovac.

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA