Dobrodošli

Obavijest

Obavijest za korisnike mrežne stranice Žadarske županije.

Poštovani korsnici web stranice Zadarske županije,


Prijava na mrežnu stranicu je moguća samo za zaposlenike Zadarske županije.

Vaš Administrator

Prijava

 

 

  • browsers
  • drugi

Obavijesti

JAVNI POZIV Zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje

KLASA: UP/I-361-03/14-01/19
URBROJ: 2198/1-11/3-14-3
Zadar, 25. kolovoza 2014. godine


Upravni odjel za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije,  temeljem  čl. 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“ – faza 1, faza 2 i faza 3.             


P O Z I V A

Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima je planirana gradnja energetskog objekta:  zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“ – faza 1, faza 2 i faza 3.  na k.č. br. 9277/2 i 9279/2 k.o. Privlaka te k.č. 6517, 6517/2, 6517/3, 10221, 9308, 9901, 10332, 13557, 13573/1, 14300, 14296 i 14392 k.o. Vir, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

        INVESTITOR:    HEP ODS d.o.o. - DP “Elektra” Zadar
Kralja D. Zvonimira 8, 23 000 Zadar
                        
        PREDMET:    Građevinska dozvola
                                                            
        VRSTA GRAĐEVINE:    Zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“

Po zahtjevu investitora HEP ODS d.o.o. - DP “Elektra” Zadar, ovaj upravni odjel vodi upravni postupak izdavanja građevinske dozvole, a stranke u postupku  se ovim putem pozivaju na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.
    Uvidu u spis predmeta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku, u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Zadar, Brne Kranutića 13/I, dana 02. rujna 2014. godine od 9:00 do 11:00 sati.
    Zainteresirana stranka pozivu se ne mora odazvati osobno već može uputiti svog opunomoćenika.                                                                          
      Građevinska dozvola se može izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.

POMOĆNICA PROČELNIKA
                                    Ivona Cota, mag.iur.


Dostaviti:
1.    Oglasna ploča – ovdje
2.    Na službenu mrežnu stranicu Zadarske županije
3.    Na nekretninu
4.    Pismohrana - ovdje CIJELA OBJAVA

POZIV ZA STRANKE U POSTUPKU NA UVID U IDEJNI PROJEKT

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za podmorski kabel 20kV „Sali – Lavdara“ – kopnena i podmorska dionica na području mjesta Sali i otoka Lavdare

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš vjetroelektrane WP1 Vučipolje – faza 1, Općina Gračac

Na temelju zamolbe Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH za pravnu pomoć glede koordinacije javne rasprave i članka 16., stavaka 3. i 4., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavljuje


O B A V I J E S T
o javnoj raspravi

od 22. srpnja do 22. kolovoza 2014. godine stavlja se na javni uvid
Studija o utjecaju na okoliš vjetroelektrane WP1 Vučipolje – faza 1, Općina Gračac


Studija će od 22. srpnja do 22. kolovoza 2014. godine. u uredovno vrijeme, biti izloženi u prostorijama Općine Gračac (Gračac, Trg Sv. Jurja 1).

Javno izlaganje Studije održat će se 24. srpnja 2014. godine u 11.00 sati u Vijećnici Općine Gračac.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Općina Gračac, 23 440 Gračac, Trg Sv. Jurja 1, i Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8, najkasnije posljednjeg dana javnog uvida. CIJELA OBJAVA

POZIV na uvid u idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja KB 20kV, TS i NNM ''Sv. Jelena'' u Pagu

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Pag
KLASA: UP/I-350-05/12-01/36
URBROJ: 2198/1-11-5/1-14-18
Pag, 30.06.2014.g.

Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Pag, na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 188. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13), u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja KB 20kV, TS i NNM ''Sv. Jelena'', na k.č. 8519/1, 11855/1, 11906, 12025, 12027/2, 15297 i 15298, sve k.o. Pag, u naselju Pag, u gradu Pagu, povodom zahtjeva koji je podnio HEP ODS - DP ''ELEKTRA'' ZADAR zastupan po tvrtki INEL-PROJEKT d.o.o., Put Nina 120, 23000 Zadar
POZIVA
stranke u postupku (podnositelja zahtjeva, vlasnike nekretnina za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelje drugih stvarnih prava na tim nekretninama, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje lokacijska dozvola, te jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru) na uvid u idejni projekt (Zajednička oznaka projekta: 12134/IP) izrađen po glavnom projektantu - ovlaštenom inženjeru elektrotehnike Božidaru Škari d.i.e. (E 925) iz tvrtke INEL-PROJEKT d.o.o., Postrojbi specijalne policije 10, 23000 Zadar, za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: gradnja KB 20kV, TS i NNM ''Sv. Jelena'', na k.č. 8519/1, 11855/1, 11906, 12025, 12027/2, 15297 i 15298, sve k.o. Pag, u naselju Pag, u gradu Pagu, povodom zahtjeva koji je podnio HEP ODS - DP ''ELEKTRA'' ZADAR zastupan po tvrtki INEL-PROJEKT d.o.o., Put Nina 120, 23000 Zadar, da se izjasne (pismenim putem ili izjavom danom na zapisnik kod ovog tijela) u svezi predmetnog zahvata u prostoru radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa. Uvid u idejni projekt stranke mogu izvršiti 14.07.2014.  od 9:00 do  11:00 sati u prostorijama ove Ispostave u Pagu, Bana Josipa Jelačića 8A (prizemlje).
Stranka se pozivu ne mora odazvati osobno već putem svojeg opunomoćenika.
Lokacijska dozvola može izdati iako se stranka ne odazove pozivu.
Osoba koja se odazove ovom pozivu dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke ovo tijelo uskratit će mogućnost uvida o čemu će donijeti zaključak.

Voditeljica Ispostave:
Katarina Hajdinić, mag.ing.arch CIJELA OBJAVA
Nalazite se ovdje: Home

Tko je online

Imamo 45 gostiju i nema članova online

Naše suradnje

Pogledajte suradnje koje zadarska županija ostvaruje sa svojim međunarodnim partnerima

 

alt