Dobrodošli

Obavijest

Obavijest za korisnike mrežne stranice Žadarske županije.

Poštovani korsnici web stranice Zadarske županije,


Prijava na mrežnu stranicu je moguća samo za zaposlenike Zadarske županije.

Vaš Administrator

Prijava

 

 

  • browsers
  • drugi

Obavijesti

Poziv na javni uvid u idejni projekt rekonstrukcije TS 110/20 kV „Bruška“, broj TD 10/2014

Poziv na javni uvid u idejni projekt izgradnje pristupne prometnice (faza 1) i uzletno-sletne staze (faza 2) aerodroma, broj TD 38/2009

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata Sanacije obale bujice Velika Paklenica na dionici stacionaže od km 1+620 do km 1+720 i dionici stacionaže od 3+500 do km 3+850

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
               B. Petranovića 8, 23 000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Faks.: 023/350 355
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
KLASA: 351-04/14-01/21
URBROJ: 2198/1-07/2-14-3
Zadar, 16. rujna 2014. god.
 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13. i 158/13.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

 

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata Sanacije obale bujice Velika Paklenica na dionici stacionaže od km 1+620 do km 1+720 i dionici stacionaže od 3+500 do km 3+850

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13. i 158/13.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14.).

Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak Prethodne ocjene provodi se jer se zahvat planira na zaštićenom području u kategoriji Nacionalnog parka.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split

Lokacija zahvata: zahvat je planiran na području Zadarske županije, Općine Starigrad, u kanjonu Velike Paklenice.

 

Sažeti opis zahvata: planirani zahvat Sanacije obale bujice Velika Paklenica izvodit će se na dva odvojena dijela obale, od kojih se prvi proteže od stacionaže 1+620 do do stacionaže u km 1+720, a drugi od 3+500 do km 3+850. Radovi sanacije su podjeljeni na tri dionice, od kojih se prva dionica nalazi unutar prvog dijela obale - od stacionaže u km 1+620 do 1+720, dok se druga i treća dionica nalaze unutar drugog dijela obale - od stacionaže u km 3+500 do 3+850.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1.      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split

2.      Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

3.      Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

4.      Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Dr. Franje Tuđmana 14 a, 23244 Starigrad

5.      Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad

6.      Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8 u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Elaborat sanacije obale bujice Velika Paklenica na dionici stacionaže od km 1+620 do km 1+720 i dionici stacionaže od 3+500 do km 3+850

CIJELA OBJAVA

Poziv na javni uvid u glavni projekt radi izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - uređenja raskrižja županijske ceste Ž6278 i lokalne ceste L63122 (uklanjanje opasnog mjesta), broj ZOP TD 14/14

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Benkovac
KLASA: UP/I-361-03/14-11/03
URBROJ: 2198/1-11-1/1-14-2
Benkovac, 10. rujna 2014. godine

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Benkovac, na temelju članka 116. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), povodom zahtjeva investitora Županijske uprave za ceste Zadarske županije, zastupane po zakonskom zastupniku, radi izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru – uređenje raskrižja županijske ceste Ž6278 i lokalne ceste L63122 (uklanjanje opasnog mjesta),

P O Z I V A

zainteresirane stranke – vlasnike nekretnina oznake kat. čest. zem. dio 1959, dio 1081/12, dio 1287, dio 1288/1, dio 1288/2, dio 1290/1, dio 1290/2, dio 1302 i dio 1316, sve položene u k.o. Nadin, kao i nositelje drugih stvarnih prava na navedenim nekretninama, na kojima se planira uređenje raskrižja te susjede, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim nekretninama, a za koje Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Benkovac, vodi postupak izdavanja građevinske dozvole,

-    da izvrše uvid u glavni projekt uređenja raskrižja županijske ceste Ž6278 i lokalne ceste L63122 (uklanjanje opasnog mjesta), broj ZOP TD 14/14, iz siječnja 2014. godine, izrađen u Via factum d.o.o. Biograd na moru, po glavnom projektantu ovlaštenom inženjeru građevinarstva Silviu Panović, dipl.ing.građ., radi izjašnjenja.

Uvidu u projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku.

Uvid u projekt stranke mogu izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika,

dana, 22. rujna 2014. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati,

u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Benkovac, Domobranska 2, 23 420 Benkovac.

U svezi usmenih izjašnjenja sastavit će se zapisnik.
Građevinska dozvola može se izdati i ukoliko se stranke ne odazovu ovom pozivu.


  VODITELJ  ISPOSTAVE
                                                                                                                                                                        
                                    Martin Varenina, dipl. iur.

Dostaviti:
1.    Na oglasnu ploču – ovdje;
2.    Na predmetne čestice;
3.    Na mrežne stranice tijela graditeljstva;
4.    u spis. CIJELA OBJAVA

Poziv na javni uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju dalekovoda 110kV - Velika Popina

Upravni odjel za provedbu dokumenata
Prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

KLASA: UP/I-350-05/14-01/01
URBROJ: 2198/1-11-3/1-14-2
Gračac, 08. rujna 2014. godine


Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Gračac, na temelju članka 142. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13),  rješavajući po zahtjevu  “POŠTAK“ d.o.o. Zagreb,  za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju dalekovoda 110 kV Gračac – Velika Popina;
    
                                                            POZIVA

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na česticama zemlje 972/1, 4367, 4368, 4517/1, 4676/1, 4681 i 5306 k.o. Velika Popina, 503/1, 536, 540, 2009/1, 2303/1, 2327, 2524, 2645/3, 3027/3, 3111/1 i 3293 k.o. Grab, 3395/9 k.o. Kijani, te 515, 516, 537/1, 658/2, 707, 708, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 732, 733, 736, 737, 738, 739, 740/2, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 764/1, 793, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1169/1, 1169/2, 1171, 1172, 1175/2, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1215/2, 1216/2, 1216/3, 2720, 2721, 2726, 2728, 2729, 2754/3, 2754/4, 2754/6, 2754/7, 2754/8, 2754/9, 2754/10, 2754/14, 2755/3, 2757, 2758, 2759, 2760/2, 2760, 2761, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768/1, 2768/2, 2769/1, 2776, 2813/1, 2814, 2816, 2817, 2819, 2822, 2824, 2840, 2866, 2867, 2869 i 3238  k. o. Gračac, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na česticama koje neposredno graniče sa istim česticama zemlje da izvrše uvid u idejni projekt DC1560, mapa 1/1 iz srpnja 2014. godine izrađen  po tvrtki „DALEKOVOD PROJEKT“ d.o.o. iz Zagreba, po ovlaštenom inženjeru elektrotehnike,  Stipi Lelas, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2440, radi davanja iskaza o predmetnom zahvatu u prostoru u postupku ishođenja lokacijske dozvole investitora „POŠTAK“ d.o.o. Zagreb za izgradnju dalekovoda 110 kV Gračac – Velika Popina.  

Uvid u idejni projekt možete izvršiti u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Gračac, Park Svetog  Jurja 1, 23440 Gračac (tel. 023 773 394) u utorak 23. rujna 2014. godine u vremenu od 8,30 do 14,30 sati. Uvidu mogu pristupiti osobe ili opunomoćenici, uz predočenje osobne iskaznice i dokaz o pravnom interesu (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list).

Lokacijska dozvola može se izdati i ukoliko se ne odazovete pozivu.
    VODITELJ ISPOSTAVE
Tadija Šišić, dipl.iur.


DOSTAVITI:
1.    na oglasnu ploču, ovdje;
2.    na službenu WEB stranicu Zadarske županije;
3.    na oglasnu ploču općine Gračac;
4.    na građevinsku česticu;
5.    pismohtrana, ovdje. CIJELA OBJAVA
Nalazite se ovdje: Home

Tko je online

Imamo 291 gostiju i nema članova online

Naše suradnje

Pogledajte suradnje koje zadarska županija ostvaruje sa svojim međunarodnim partnerima

 

alt