Dobrodošli

Obavijest

Obavijest za korisnike mrežne stranice Žadarske županije.

Poštovani korsnici web stranice Zadarske županije,


Prijava na mrežnu stranicu je moguća samo za zaposlenike Zadarske županije.

Vaš Administrator

Prijava

 

 

  • browsers
  • drugi

Obavijesti

Poziv na javni uvid u glavni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju priključka vjetroelektrana jasenice 1 na ts 110/35 kv obrovac

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Obrovac

KLASA: UP/I-350-05/14-01/02
URBROJ: 2198/1-11-4/1-14-09
Obrovac, 01. rujan 2014. godine

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Obrovac, na temelju članka 142. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj: 153/13), rješavajući po zahtjevu C.E.N.S.U.R. - Zrmanja d.o.o. Obrovac zastupanih po Josipu Pevecu, za izdavanje lokacijske  dozvole za izgradnju priključka vjetroelektrana Jasenice 1 na TS 110/35 kV Obrovac:


POZIVA

Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na česticama zemlje 69/11, 121/35, 121/154, 254/2, 281/2, 464/1, 467/1, 480, 484/1 i 484/4 sve k.o. Zaton Obrovački, te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na česticama koje neposredno graniče sa istim česticama zemlje da izvrše uvid u idejni projekt BP 2011/1285 iz srpnja 2014. godine izrađen u "Ipro inženjering" d.o.o. Zagreb po ovlaštenom inženjeru elektrotehnike Darku Dorkiću, dipl. ing. el., broj ovlaštenja E 1894 radi davanja iskaza o predmetnom zahvatu u prostoru u postupku ishođenja lokacijske dozvole investitora C.E.N.S.U.R. - Zrmanja d.o.o. Obrovac za izgradnju priključka vjetroelektrana Jasenice 1 na TS 110/35 kV Obrovac.

Uvid u glavni projekt izjašnjenje možete izvršiti 15. rujna 2014. godine od 09,00 do 12,00 sati u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Obrovac, Ulica Stjepana Radića 17, 23450 Obrovac (tel. 689-323). Pozivu se možete odazvati osobno ili putem opunomoćenika. Osoba koja se odazove pozivu za uvid u spis predmeta dužna je dokazati da ima svojstvo stranke u postupku.

Lokacijska dozvola može se izdati i ukoliko se ne odazovete pozivu.


Voditelj Ispostave

Čedomir Simić dipl. iur. CIJELA OBJAVA

POZIV NA JAVNI UVID U GLAVNI PROJEKT izgradnja-sanacija dijela obalnog pojasa uvale Sutomišćica u mjestu Sutomišćica na otoku Ugljanu - 1 FAZA

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
ZADARSKA  ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADNJE
Zadar, Brne Krnarutića 13/I

KLASA: UP/I-361-03/14-01/47
URBROJ: 2198/1-11/6-14-2
Zadar, 28. kolovoza 2014. godine

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, na temelju članka 116. stavka 1. Zakona  o gradnji (Narodne novine 153/13), u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju-sanaciju dijela obalnog pojasa uvale Sutomišćica u  mjestu Sutomišćica na otoku Ugljanu- 1 FAZA.

P O Z I V A

    Vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje se nalaze u obuhvatu zahvata u prostoru:
kat.čest. 4380/2, 4381/2, 4388/2, 4388/8, 4388/9, 4389/2, 4393/3, 4397/2, 7653/5, 7653/6, 7653/7, 7653/8, 7653/9, 7664, 7667, 7669, 7670, 7671, 7672  k.o. Sutomišćica,

za što se po zahtjevu Općine Preko vodi upravni postupak izdavanja građevinske dozvole za izgradnju-sanaciju dijela obalnog pojasa uvale Sutomišćica u  mjestu Sutomišćica na otoku Ugljanu- 1 FAZA, na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja.

    Uvidu u glavni projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku, osobno ili putem punomoćnika, u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Brne Krnarutića 13/1, Zadar, dana 09. rujna 2014. godine u 14 sati. Ne odazivanje ovom pozivu ne priječi izdavanje građevinske dozvole.

Savjetnica za prostorno
uređenje i gradnju:

Mirjana Jurin, dipl. iur.

Dostaviti:

1.    Na oglasnu ploču Upravnog odjela
2.    Na službenu web stranicu Zadarske županije
3.    Na oglasnu ploču Općine Preko
4.    Na građevnu česticu
5.    Pismohrana – ovdje/ CIJELA OBJAVA

JAVNI POZIV Zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje

KLASA: UP/I-361-03/14-01/19
URBROJ: 2198/1-11/3-14-3
Zadar, 25. kolovoza 2014. godine


Upravni odjel za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije,  temeljem  čl. 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“ – faza 1, faza 2 i faza 3.             


P O Z I V A

Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima je planirana gradnja energetskog objekta:  zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“ – faza 1, faza 2 i faza 3.  na k.č. br. 9277/2 i 9279/2 k.o. Privlaka te k.č. 6517, 6517/2, 6517/3, 10221, 9308, 9901, 10332, 13557, 13573/1, 14300, 14296 i 14392 k.o. Vir, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.

        INVESTITOR:    HEP ODS d.o.o. - DP “Elektra” Zadar
Kralja D. Zvonimira 8, 23 000 Zadar
                        
        PREDMET:    Građevinska dozvola
                                                            
        VRSTA GRAĐEVINE:    Zamjena srednjenaponskih kabela za otok Vir i ostvarivanje veze od TS „Vir Prezide 1“ do TS „Vir Gornje Prezide 2“

Po zahtjevu investitora HEP ODS d.o.o. - DP “Elektra” Zadar, ovaj upravni odjel vodi upravni postupak izdavanja građevinske dozvole, a stranke u postupku  se ovim putem pozivaju na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja.
    Uvidu u spis predmeta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku, u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Zadar, Brne Kranutića 13/I, dana 02. rujna 2014. godine od 9:00 do 11:00 sati.
    Zainteresirana stranka pozivu se ne mora odazvati osobno već može uputiti svog opunomoćenika.                                                                          
      Građevinska dozvola se može izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.

POMOĆNICA PROČELNIKA
                                    Ivona Cota, mag.iur.


Dostaviti:
1.    Oglasna ploča – ovdje
2.    Na službenu mrežnu stranicu Zadarske županije
3.    Na nekretninu
4.    Pismohrana - ovdje CIJELA OBJAVA

POZIV ZA STRANKE U POSTUPKU NA UVID U IDEJNI PROJEKT

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za podmorski kabel 20kV „Sali – Lavdara“ – kopnena i podmorska dionica na području mjesta Sali i otoka Lavdare

Nalazite se ovdje: Home

Tko je online

Imamo 49 gostiju i nema članova online

Naše suradnje

Pogledajte suradnje koje zadarska županija ostvaruje sa svojim međunarodnim partnerima

 

alt