Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Službenički odnosi

Službenički odnosi

Na sjednici 15. srpnja 2008. godine Hrvatski sabor je donio Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08) kojim propisom je zakonodavac po prvi put posebnom normom uredio prijam u službu te prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika.
Danom stupanja na snagu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08), Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 74/10) u odnosu na službenike i namještenike u upravnim tijelima općina, gradova i županija prestao je važiti Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.).
Slijedom navedenog, od 2008. godine je za službenike i namještenike u općinama, gradovima i županijama na snazi posebno pravno uređenje njihovih službeničkih i namješteničkih prava i obveza, različito od onog koji se primjenjuje na državne i javne službenike i namještenike.
U Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove ustrojen je Odsjek za službeničke odnose koji obavlja sve upravne i stručne poslove iz područja službeničkih odnosa te uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji. U obavljanju ovih poslova, službenici primjenjuju sljedeće pozitivne zakonske i podzakonske propise te opće i interne akte Zadarske županije:

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)

Statut Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 25/19)

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 1/20, 28/20)

Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad i kontrole radnog vremena službenika i namještenika Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 1/20)

Etički kodeks službenika i namještenika Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/06)

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/19)

Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 10/10)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Zadarske županije  („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 2/12)

Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu (KLASA: 012-03/19-01/2, URBROJ: 2198/1-01-19-3 od 15. travnja 2019. godine)

Pravilnik o službenim putovanjima („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 06/18, 17/19)

Pravilnik o korištenju službenih automobila („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 20/09)

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 6/09).

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA