Kontakti i ostali podaci

Centrala: 023/350-350
Telefaks: 023/350-319
Adresa: Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Službena email adresa Zadarske županije: zupanija@zadarska-zupanija.hr

Elektronička kontaktna točka Zadarske županije: pisarnica@zadarska-zupanija.hr

Elektronička kontaktna točka Zadarske županije koristi se za primanje i otpremu neupravnih akata za koje je pogodan takav način otpreme isključivo u službenim dopisivanjima s tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, javnim ustanovama kojima je osnivač Zadarska županija, trgovačkim društvima u kojima Zadarska županija ima poslovne udjele ili dionice, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim zainteresiranim stranama, koji također imaju uspostavljenu elektroničku kontaktnu točku.

ZADARSKA ŽUPANIJA   -    IBAN: HR4024070001800013007

OIB i matični broj Zadarske županije

Sukladno odredbama članka 6. i 7. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“ broj 60/08) i članka 56. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“ broj 1/09) od 1. siječnja 2010. godine započinje zakonom utvrđeni način korištenja OIB- a u komunikaciji s tijelima javne vlasti.
Zadarska županija dobila je svoj OIB, a također i novi matični broj poslovnog subjekta:

OIB /// Osobni identifikacijski broj: 56204655363
MB /// Matični broj poslovnog subjekta: 2585588

Prikaz google karte lokacije

 

>