Ispiši ovu stranicu

Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Zadarske županije

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Božidara Petranovića 8

23000 Zadar

             Tel.: 023/350 356

             Faks.: 023/350 355

e-mail: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 350-02/18-01/2

URBROJ: 2198/1-07/1-19-66

Zadar, 10. travnja 2019. godine

                                   

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, kao nositelj izrade, na temelju  članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18,), članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17) i članaka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08), daje

INFORMACIJU

o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije

VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Zadarske županije

Nadležno tijelo za provedbu postupka izrade strateške studije:

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi:

Članci 63., 66. i 68. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18.),

Članci 8. i 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17.),

Članci 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08).

 

Naziv, odluka o izradi, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija:

Naziv: VIII. Izmjene i dopune Prostornog Plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 06/04., 02/05., 17/06., 03/10., 15/14. i 14/15.).

Županijska skupština Zadarske županije na 10. sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine, donijela je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 06/04., 02/05., 17/06., 03/10., 15/14. i 14/15.), a koja je objavljena u „Službenom glasnika Zadarske županije“ broj 6/19.

O izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je obavijestio javnost Obavijesti, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-57, od 21. ožujka 2019. godine, koja je objavljena na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije. Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije nalazi se u prilogu Obavijesti.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana utvrđeni su člankom 6. Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije.

Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:

 • Usklađenje sa ,,Zakonom o prostornom uređenju" (NN 153/13, 65/17),
 • Usklađenje sa drugim zakonima i podzakonskim aktima koji  imaju utjecaj na sustav prostornog uređenja,
 • Usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
 • Usklađenje sa zahtjevima i drugih pravnih subjekata i prijedlozima jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskim i prostornim mogućnostima,
 • Usklađenje s donesenim strateškim dokumentima državne i županijske razine,
 • Usklađenje sa posebnim zahtjevima tijela državne uprave i javnih poduzeća.

Posebni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:

 • planiranje novih zona ugostiteljsko-turističke namjene u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu u skladu s navedenim uvjetima,
 • Preispitivanje odredbe Plana kojom su propisana područja na kojima se mogu planirati farme,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,
 • usklađenje infrastrukturnih sustava sa propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu,
 • noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
 • revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi  na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
 • revizijom uvjeta za marikulturu omogućiti kvalitetniji razvoj ove djelatnosti te osigurati pretpostavke suživota marikulture i drugih gospodarskih grana održivog razvoja Županije
 • povezivanje županijskog i međužupanijskog prostora revizijom i korekcijom trasa cestovnog i željezničkog prometa te lokacija za helidrome u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
 • dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
 • revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
 • revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima
 • omogućiti razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa zahtjevima s ciljem zaštite ljudskog zdravlja.

Sažetak postupka:

Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije župan Zadarske županije donio je 27. ožujka 2019. godine, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-59.

O toj Odluci Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije informirao je javnost Obavijesti, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-60, od 27. ožujka 2019. godine, koja je objavljena na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije.

Odluka sadrži redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije (Prilog I.) i popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi i u postupku strateške procjene (Prilog II.).

Sukladno odredbi članka 8. stavka 5. Uredbe o strateškoj procjeni zahtjevom za mišljenje o sadržaju strateške studije smatra se poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana iz članka 90. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju pa će se poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana smatrati i zahtjevom za davanje mišljenja o sadržaju Strateške studije.

Rok za dostavu zahtjeva/mišljenja je 30 dana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije javnopravnim tijelima je uputio dopis/poziv, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-64, od 9. travnja 2019. godine, kojim ih je pozvao da dostave zahtjeve za izradu Plana te mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. Poziv je objavljen na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije u tijeku roka za dostavu mišljenja Upravni odjel provest će konzultacije s tijelima navedenim u Prilogu II.

Konzultacije će se održati 3. svibnja 2019. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

Način na koji će se javnost očitovati na ovu informaciju:

U svrhu informiranja javnosti ova Informacija se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije.

Na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije dostupne su i prethodno navedene Obavijesti i Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Poziva se javnost da dostavi svoja pisana mišljenja i prijedloge za sadržaj Strateške studije VIII. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Zadarske županije.

Pisana mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8.

Rok za dostavu mišljenja i prijedloga je 30 dana od dana objave ove informacije.

Javnost svoja mišljenja može dati i na konzultacijama, koje će se održati 3. svibnja 2019. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

Nakon zaprimanja zahtjeva/mišljenja te mišljenja i prijedloga javnosti Upravni odjel razmotrit će mišljena, primjedbe i prijedloge javnosti te utvrditi konačni sadržaj Strateške studije i u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu mišljenja predložiti županu da donese Odluku o sadržaju Strateške studije.

 

Način informiranja javnosti o ishodu postupka:

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju Strateške studije VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr ), a sukladno članku 11. Uredbe o strateškoj procjeni i članku 6. Uredbe o informiranju javnosti.

  PROČELNIK

Olivio Meštrović, dipl. inž. geod.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA