Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Zadarske županije

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Božidara Petranovića 8

23000 Zadar

             Tel.: 023/350 356

             Faks.: 023/350 355

e-mail: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 350-02/18-01/2

URBROJ: 2198/1-07/1-19-66

Zadar, 10. travnja 2019. godine

                                   

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, kao nositelj izrade, na temelju  članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18,), članka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17) i članaka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08), daje

INFORMACIJU

o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije

VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Zadarske županije

Nadležno tijelo za provedbu postupka izrade strateške studije:

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi:

Članci 63., 66. i 68. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18.),

Članci 8. i 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17.),

Članci 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08).

 

Naziv, odluka o izradi, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija:

Naziv: VIII. Izmjene i dopune Prostornog Plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 06/04., 02/05., 17/06., 03/10., 15/14. i 14/15.).

Županijska skupština Zadarske županije na 10. sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine, donijela je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 06/04., 02/05., 17/06., 03/10., 15/14. i 14/15.), a koja je objavljena u „Službenom glasnika Zadarske županije“ broj 6/19.

O izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije je obavijestio javnost Obavijesti, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-57, od 21. ožujka 2019. godine, koja je objavljena na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije. Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije nalazi se u prilogu Obavijesti.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana utvrđeni su člankom 6. Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije.

Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:

 • Usklađenje sa ,,Zakonom o prostornom uređenju" (NN 153/13, 65/17),
 • Usklađenje sa drugim zakonima i podzakonskim aktima koji  imaju utjecaj na sustav prostornog uređenja,
 • Usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
 • Usklađenje sa zahtjevima i drugih pravnih subjekata i prijedlozima jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskim i prostornim mogućnostima,
 • Usklađenje s donesenim strateškim dokumentima državne i županijske razine,
 • Usklađenje sa posebnim zahtjevima tijela državne uprave i javnih poduzeća.

Posebni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:

 • planiranje novih zona ugostiteljsko-turističke namjene u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu u skladu s navedenim uvjetima,
 • Preispitivanje odredbe Plana kojom su propisana područja na kojima se mogu planirati farme,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,
 • revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,
 • usklađenje infrastrukturnih sustava sa propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu,
 • noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
 • revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi  na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
 • revizijom uvjeta za marikulturu omogućiti kvalitetniji razvoj ove djelatnosti te osigurati pretpostavke suživota marikulture i drugih gospodarskih grana održivog razvoja Županije
 • povezivanje županijskog i međužupanijskog prostora revizijom i korekcijom trasa cestovnog i željezničkog prometa te lokacija za helidrome u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
 • dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
 • revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
 • revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima
 • omogućiti razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa zahtjevima s ciljem zaštite ljudskog zdravlja.

Sažetak postupka:

Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije župan Zadarske županije donio je 27. ožujka 2019. godine, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-59.

O toj Odluci Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije informirao je javnost Obavijesti, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-60, od 27. ožujka 2019. godine, koja je objavljena na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije.

Odluka sadrži redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije (Prilog I.) i popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi i u postupku strateške procjene (Prilog II.).

Sukladno odredbi članka 8. stavka 5. Uredbe o strateškoj procjeni zahtjevom za mišljenje o sadržaju strateške studije smatra se poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana iz članka 90. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju pa će se poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana smatrati i zahtjevom za davanje mišljenja o sadržaju Strateške studije.

Rok za dostavu zahtjeva/mišljenja je 30 dana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije javnopravnim tijelima je uputio dopis/poziv, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-64, od 9. travnja 2019. godine, kojim ih je pozvao da dostave zahtjeve za izradu Plana te mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. Poziv je objavljen na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije u tijeku roka za dostavu mišljenja Upravni odjel provest će konzultacije s tijelima navedenim u Prilogu II.

Konzultacije će se održati 3. svibnja 2019. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

Način na koji će se javnost očitovati na ovu informaciju:

U svrhu informiranja javnosti ova Informacija se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije.

Na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije dostupne su i prethodno navedene Obavijesti i Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Poziva se javnost da dostavi svoja pisana mišljenja i prijedloge za sadržaj Strateške studije VIII. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Zadarske županije.

Pisana mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, 23000 Zadar, Božidara Petranovića 8.

Rok za dostavu mišljenja i prijedloga je 30 dana od dana objave ove informacije.

Javnost svoja mišljenja može dati i na konzultacijama, koje će se održati 3. svibnja 2019. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Zadarske županije (Zadar, Božidara Petranovića 8).

Nakon zaprimanja zahtjeva/mišljenja te mišljenja i prijedloga javnosti Upravni odjel razmotrit će mišljena, primjedbe i prijedloge javnosti te utvrditi konačni sadržaj Strateške studije i u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu mišljenja predložiti županu da donese Odluku o sadržaju Strateške studije.

 

Način informiranja javnosti o ishodu postupka:

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju Strateške studije VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr ), a sukladno članku 11. Uredbe o strateškoj procjeni i članku 6. Uredbe o informiranju javnosti.

  PROČELNIK

Olivio Meštrović, dipl. inž. geod.

Zadnje objave

listopada 16, 2021

NAJAVA 3. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 22. listopada…
Zajednička fotografija u Domu Zadarske županije
listopada 13, 2021

Primanje u Domu županije za srebrne jediličarke i atletičara Gašpara

Župan Božidar Longin u Domu Zadarske županije primio je jedriličarke Eniju Ninčević i…
Državni tajnik Šime Erlić je uručio s pet ugovora za sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od oko 25 milijuna kuna
listopada 08, 2021

Državni tajnik Šime Erlić uručio pet ugovora vrijednih 25 milijuna kuna

Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić danas…
listopada 06, 2021

„Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2021. godini

Projekt „Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji predstavlja…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA