Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Obavijest o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Faks.: 023/350 355
e-mail: prostorno-mestrovic@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-07/1-19-57
Zadar, 21. ožujka 2019. godine

 

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13., 65/17. i 114/18.) Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, kao nositelj izrade, daje

 

O B A V I J E S T

o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

 

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, koju je Županijska skupština Zadarske županije donijela 18. ožujka 2019. godine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 6/19.), započela izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01., 6/04., 2/05., 17/06., 3/10., 15/14. i 14/15).

Odluka se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

 

PROČELNIK

Olivio Meštrović, dipl. inž. geod.

Službeni glasnik Zadarske županije broj 06/19 od 19.03.2019

Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-02-19-56
Zadar, 18. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 86. stavaka 1. i 3. i članka 89. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18) i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18) Županijska skupština Zadarske županije na 10. sjednici, dana 18. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je Prostorni plan Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10, 15/14 i 14/15) i Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17. i 114/18.).
Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.
Razlozi za Izmjene i dopune Plana
Članak 3.
Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz razvojnih potreba iskazanih u razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana te potrebe usklađenja s novim propisima, a prvenstveno se odnose na:
- usklađenje s novom zakonskom i podzakonskom regulativom, strategijama, studijama i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih izmjena i dopuna Plana te usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
- redefiniranje pojedinih zona ugostiteljsko-turističke namjene,
- preispitivanje područja za planiranje farmi,
- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene
- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene
- noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
- revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
- revizija uvjeta za djelatnost marikulture,
- revizija i korekcija trasa cestovnog i željezničkog prometa te analiza mogućnosti planiranja novih trasa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
- dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
- revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
- revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima,
- revizija lokacija planiranih helidroma u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima,
- revizija uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Obuhvat Izmjena i dopuna Plana
Članak 4.
Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je cjelokupno područje Zadarske županije u njenim administrativnim granicama.
Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana
Članak 5.
U razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana, mijenjala se i zakonska i podzakonska regulativa kao i strateški dokumenti koji utječu na dokumente prostornog uređenja. Stoga je potrebno usklađenje s odredbama više propisa od kojih ističemo:
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17),
Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17),
Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18),
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),
Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17),
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17).
Strategija prostornog razvoja RH („Narodne novine“, broj 106/17)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 115/15)
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“, broj 37/14, 154/14) i dr.
Izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene prvotno su određena II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Županije („Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 02/05, od 9. veljače 2005.) godine donesenim temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02, 100/04), te su preuzeta iz tada važećih prostornih planova gradova i općina prilikom usklađenja Prostornog plana Županije s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04).
Temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17) širenje građevinskog područja unutar prostora ograničenja zaštićenog obalnog područja mora ( PO) moguće jedino ukoliko je isto izgrađeno više od 80% i u tom slučaju samo za 20% izgrađenog dijela. U Planu je označeno 278,90 ha postojećih (11,98%) i 2049,00 ha (88,02%) planiranih ugostiteljsko-turističkih zona, slijedom čega nije zadovoljen zakonski uvjet za širenje građevinskog područja ove izdvojene namjene.
Planom je planirano 163 zona ugostiteljsko-turističke namjene ukupne površine 2049 ha te za većinu nije donesen urbanistički plan uređenja, niti je do njih izgrađena osnovna infrastruktura.
Jedina mogućnost planiranja novih zona ugostiteljsko–turističke namjene izvan naselja jest planiranje novih zona u smislu ukidanja Planom određene/planirane (postojeće) zone (u cijelosti ili dijela) i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu uz zadržavanje ukupnog maksimalnog kapaciteta i maksimalne površine zona zadanih Prostornim planom Zadarske županije, prema sljedećim uvjetima:
- prijedlog planiranja nove zone u smislu ukidanja Planom određene/planirane postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu mora biti u skladu s ukupnim maksimalnim kapacitetom i maksimalnom površinom zadanim Prostornim planom Zadarske županije
- JLS mora predložiti ili biti suglasna za planiranje nove zone u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu uz obrazloženje o razlozima nemogućnosti realizacije postojeće zone te opravdanosti planiranja nove zone uz jasno određenje da planiranjem nove zone/ukidanjem (dijela) postojeće, ne nastaju štete na evidentnim teretima i/ili eventualnim postupcima evidentiranja koji su u tijeku, a vezanim za zemljište koje se predlaže ovim izmjenama i dopunama Plana prenamijeniti
- prijedlog planiranja nove zone u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu mora zadovoljavati zakonske preduvjete planiranja zona ugostiteljsko-turističke namjene
- prijedlog planiranja nove zone u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju mora sadržavati program s jasno prikazanom koncepcijom prostornog rješenja te obrazloženje društveno-ekonomske opravdanosti ulaganja
- JLS mora predložiti ili biti suglasna za promjenu vrste turističke zone uz obrazloženje o opravdanosti planiranja nove vrste
Od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana, na inicijativu jedinica lokalne samouprave, ali i fizičkih te pravnih osoba u više navrata su iskazivane potrebe za planiranjem novih zona ili za korekcijom položaja, površine, kapaciteta i vrste pojedinih planiranih zona te su dosada zaprimljeni zahtjevi Općine Preko (zahtjev za proširenjem turističke zone Kobiljak (T3)), RB Ulaganja d.o.o., (zahtjev za planiranjem autokampa na području Općine Povljana), Benediktinki Sv. Marije (zahtjev za planiranjem turističkih zona u sklopu projekta Sv. Benedikt na području Grada Zadra), Sunčani otok d.o.o. (zahtjev za planiranjem turističke zone (T1, T2) na području Općine Preko), Vidučić Petra, (zahtjev za planiranjem turističke zone na području Općine Sali), Općine Sv. Filip i Jakov (zahtjev za ukidanjem turističke zone Dubravice (T2)), Luke Pošta (zahtjev za planiranjem autokampa na području Grada Obrovca), Općine Povljana (zahtjev za izmjenom vrste turističke zone Bas - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)), Općine Jasenice (izmjena vrste planirane turističke zone Splovine - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)), Denisa Štulića (zahtjev za uvrštenjem čestice u turističku zonu, Grad Nin), Grada Nina (zahtjev za redefiniranjem oblika i uvjeta izgradnje zona turističke namjene), Mjesnog odbora Silba (zahtjev za prenamjenu turističke zone Zaniski (T2) za druge namjene, Grada Paga (zahtjev za preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih zona), Božidara Beline (zahtjev za uvrštenjem turističke zone Sveti Petar (T2 i T3) u Pagu, Grad Pag) te Općine Kolan (zahtjev za preraspodjelom ugostiteljsko-turističkih zona), čiju opravdanost je potrebno razmotriti u kontekstu prethodno navedenih uvjeta.
Uz navedene, omogućuje se razmatranje dodatnih zahtjeva vezano za planiranje zona ugostiteljsko-turističke namjene.
Nadalje, Planom je određeno da se farme ne mogu planirati na područjima određenim kao vrijedan krajolik, niti na zaštićenim područjima prirode i kulturne baštine niti na vodozaštitnim područjima. Budući da Plan označava osobito vrijednim predjelom – prirodnim krajobrazom velike površine na području Like, Pozrmanja, šireg područja Podvelebitskog kanala i Novigradskog mora, itd., a parkovi prirode (u kojima su temeljem važećeg Zakona o zaštiti prirode dopuštene gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga) obuhvaćaju također iznimno velike površine u Županiji, ovakva planska odredba može ograničavati mogućnost razvoja stočarstva na spomenutim područjima, koja su i tradicionalno usmjerena stočarstvu, djelatnosti koju je potrebno poticati. Zamolba za izmjenu Plana upućena je od Poljoprivredno-uslužne zadruge Krupa te se smatra da je navedenu odredbu potrebno preispitati, u skladu sa zahtjevima nadležnog javnopravnog tijela.
Plan utvrđuje i prikazuje prostorni raspored izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja većih od 25 ha. Kroz izdavanje mišljenja na konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUO Sukošan, uočeno je da je Proizvodna zona Gorica veličine preko 25 ha, greškom izostavljena iz Plana, te ju je potrebno uvrstiti u isti.
Nadalje, potrebno je izvršiti i reviziju prostornog rasporeda izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja većih od 25 ha zbog omogućavanja izgradnje solarnih elektrana u sklopu tih područja u skladu s realnim potrebama te ispitati mogućnosti planiranja novih zona sukladno važećim propisima, a na što se odnosi sadržaj inicijative Hrvatske elektroprivrede d.d.
Plan utvrđuje i prikazuje prostorni raspored izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja. Kroz izdavanje mišljenja na konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUO Galovac, uočeno je da je sportsko-rekreacijska zona u centru naselja Galovac greškom uvrštena u Plan kao zona sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja, a budući da se ista nalazi unutar građevinskog područja naselja, potrebno je temeljem zahtjeva Općine izvršiti korekciju.
Ovim Izmjenama i dopunama Plana potrebno je revidirati postojeće luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene (ukidanje/planiranje nekih luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene LN, izmjene kapaciteta i vršnih kapaciteta područja, nova sidrišta, moguće redefiniranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta….).
Također, izmjenama i dopunama Plana potrebno je revidirati uvjete za djelatnost marikulture.
Temeljem zaprimljenih inicijativa tvrtke Hidroenergetska postrojenja d.o.o., nevladine organizacije za zaštitu prirode WWF Adria i Grada Obrovca potrebno je preispitati uvjete, lokacije i područja za planiranje energetskih građevina koje koriste hidroenergiju, u skladu sa strateškim dokumentima te zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.
Temeljem zahtjeva Općine Sali potrebno je revidirati lokaciju helidroma na području naselja Sali.
Isto tako, a na inicijativu vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije gosp. Ante Rubeše, revidiranjem uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture planira se ostvarenje ciljeva zaštite ljudskog zdravlja u najvećoj mogućoj mjeri.
Nadalje, Izmjenama i dopunama Plana potrebno je revidirati i uskladiti infrastrukturne sustave s propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu te novelirati Plan s izvedenim stanjem infrastrukturnih sustava.
Također, potrebno je izvršiti analizu mogućnosti planiranja novih trasa cestovnog i željezničkog prometa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima.
Završno, zahtjev Grada Nina u sebi sadrži gotovo sve gore navedene potrebe na administrativnom području Grada, kao i neke druge (ukidanje zračne luke na prostoru bivše vojarne Šepurine, zaštita vodotoka Miljašić jaruge, itd.), zahtjev Grada Paga sadrži, pored prijedloga za preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih zona, i prijedlog proširenja poslovne zone, planiranja prometnih građevina, relokacije zona marikulture i dr., Općine Kolan sadrži i prijedlog za preraspodjelom sportsko-rekreacijskih zona dok onaj tvrtke Kamen d.o.o. sadrži prijedlog za uvrštenje eksploatacijskog polja arhitektonsko-građevnog kamena Borišina u Općini Sali u Prostorni plan Zadarske županije.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana
Članak 6.
Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:
• Usklađenje sa ,,Zakonom o prostomom uređenju" (NN 153/13, 65/17),
• Usklađenje sa drugim zakonima i podzakonskim aktima koji imaju utjecaj na sustav prostornog uređenja,
• Usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
• Usklađenje sa zahtjevima i drugih pravnih subjekata i prijedlozima jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskim i prostornim mogućnostima,
• Usklađenje s donesenim strateškim dokumentima državne i županijske razine,
• Usklađenje sa posebnim zahtjevima tijela državne uprave i javnih poduzeća.
Posebni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:
• planiranje novih zona ugostiteljsko-turističke namjene u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu u skladu s navedenim uvjetima,
• Preispitivanje odredbe Plana kojom su propisana područja na kojima se mogu planirati farme,
• revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,
• revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,
• usklađenje infrastrukturnih sustava sa propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu,
• noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
• revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
• revizijom uvjeta za marikulturu omogućiti kvalitetniji razvoj ove djelatnosti te osigurati pretpostavke suživota marikulture i drugih gospodarskih grana održivog razvoja Županije
• povezivanje županijskog i međužupanijskog prostora revizijom i korekcijom trasa cestovnog i željezničkog prometa te lokacija za helidrome u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
• dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
• revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
• revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima
• omogućiti razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa zahtjevima s ciljem zaštite ljudskog zdravlja.
Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i
dopuna Plana
Članak 7.
Za Izmjene i dopune Plana nisu predviđene posebne sektorske strategije, planovi, studije i drugi dokumenti propisani posebnim zakonima.
Način pribavljanja stručnih rješenja za Izmjene i dopune Plana
Članak 8.
Na temelju strategija, programa, planova, elaborata, projekata i drugih dokumenata Državne i Županijske razine te na temelju zahtjeva javnopravnih tijela, prijedloga jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih i fizičkih subjekata, stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana izradit će Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu
Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati
u izradi Izmjena i dopuna Plana.
Članak 9.
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Trg Kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23272 Zemunik,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar
- Ministarstvo državne imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
- Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
- Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Josipa Jurja Strossmayera 20, 23 000 Zadar,
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
- HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
- HOPS – PRP Rijeka, Ulica Maršala Tita 166, 51410 Opatija
- HEP Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
- HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb,
- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb,
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb,
- Hrvatske ceste, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar,
- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
- Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
- Županijska uprava za ceste, Zrinsko Frankopanska 10/II, 23000 Zadar,
- HŽ Infrastrukturao.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
- Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23000 Zadar,
- Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar,
- Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar ,
- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Komunalna poduzeća vodnog gospodarstva na području Zadarske županije
- Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, 23000 Zadar
- Jedinice lokalne samouprave na području Zadarske županije
Obveza strateške procjene i Glavne ocjene
Članak 10.
Za Izmjene i dopune Plana provest će se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (sukladno mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 351-02/18-01/714, URBROJ: 517-03-1-1-18-2, od 22. studenoga 2018. godine), u okviru kojeg će se (sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode, KLASA: UP/I- 612-07/18-37/52, URBROJ: 517-05-2-3-19-5, od 17. siječnja 2019. godine) provesti i Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna Plana, odnosno njegovih pojedinih faza
Članak 11.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana planiraju se slijedeći rokovi:
- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana (i pribavljanja mišljenja o sadržaju strateške studije) - u roku od najviše 30 dana od dana primitka zahtjeva,
- izrada nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu i izrade Strateške studije - u roku od 150 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,
- javna rasprava s javnim uvidom i javnim izlaganjem Prijedloga Izmjena i dopuna Plana i Strateške studije - u trajanju od 30 dana,
- izrada izvješća o javnoj raspravi i ishođenje mišljenja Ministarstva o provedenoj strateškoj procjeni – u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,
- donošenje Izmjena i dopuna Plana po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.
Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana
Članak 12.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana Zadarske županije osigurana su u Proračunu Zadarske županije za 2019. godinu.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 13.
Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima i osobama navedenima u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke uputit će se i poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Plana. Taj poziv se, nakon što župan donese Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, prema članku 8. stavku 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17.) smatra i zahtjevom za davanje mišljenja o sadržaju Strateške studije.
Rok za dostavu zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe iz prethodnog stavka ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju.
Članak 14.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

PREDSJEDNIK
Željko Lončar

Zadnje objave

listopada 16, 2021

NAJAVA 3. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 22. listopada…
Zajednička fotografija u Domu Zadarske županije
listopada 13, 2021

Primanje u Domu županije za srebrne jediličarke i atletičara Gašpara

Župan Božidar Longin u Domu Zadarske županije primio je jedriličarke Eniju Ninčević i…
Državni tajnik Šime Erlić je uručio s pet ugovora za sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od oko 25 milijuna kuna
listopada 08, 2021

Državni tajnik Šime Erlić uručio pet ugovora vrijednih 25 milijuna kuna

Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić danas…
listopada 06, 2021

„Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji u 2021. godini

Projekt „Welcome“ nagrade za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji predstavlja…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA