Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Koncesije

Pomorsko dobro


More, morska obala i otoci Ustavom Republike Hrvatske proglašeni su dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku te se shodno normi stavljaju pod poseban pravni režim kroz koji će se ostvarivati njihova osobita zaštita. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), 98/19). Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, ako i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje.

Koncesije


Korištenje pomorskog dobra moguće je institutom koncesija nakon što je utvrđena granica pomorskog dobra i provedena u zemljišnim knjigama. Za posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra može se u zakonom propisanom postupku fizičkim i pravnim osobama dati koncesija.

Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pravnim osobama i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta.

Posebna upotreba i gospodarsko korištenje


Gospodarsko korištenje pomorskog dobra je korištenje pomorskog dobra za obavljanje gospodarskih djelatnosti sa ili bez korištenja postojećih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru te sa ili bez gradnje novih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru.

Posebna upotreba pomorskog dobra je svaka ona upotreba koja nije opća upotreba ni gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

Županijska skupština daje koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju na rok do najviše 20 godina, a prethodni postupak provodi Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet. Odluka o koncesiji mora biti utemeljena na nalazu i mišljenju Stručnog tijela za dodjelu koncesija. To tijelo osnovano je Odlukom o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije koju je donijela Županijska skupština Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 20/17).

Inicijativu za pokretanje postupka koncesije može dati svaka fizička ili pravna osoba, a pismo inicijative treba sadržavati podatke o području pomorskog dobra (preslika katastarskog plana sa označenim područjem za koncesiju ili preslika sa Geoportala s ucrtanim područjem a koncesiju) i namjeni koncesije (precizirati koja djelatnost bi se obavljala na predmetnom pomorskom dobru.

Zakonski propisi za provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru su:

  1. Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/17)
  2. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)
  3. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17)

Podaci o aktivnim koncesijama kojima je davatelj Zadarska županija dostupni su na linku REGISTAR KONCESIJA.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA