Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA

Kodeks ponašanja vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije

 

Kodeksom ponašanja vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/22) utvrđuju se načela ponašanja na temelju kojih vijećnici postupaju tijekom obnašanja dužnosti vijećnika, a sadrži osobito odredbe o temeljnim načelima djelovanja vijećnika, obvezama vijećnika u svrhu sprečavanja sukoba interesa, tijelima i postupku za praćenje primjene Kodeksa i odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od važnosti za provedbu ovog Kodeksa.

 

Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21) propisane su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa:

Članak 4.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

(2) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.

(3) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(4) Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

(6) Nadzor nad ispunjenjem obveza iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka provodi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

 
Obavijesti vijećnika Županijske skupštine o udjelu u vlasništvu poslovnog subjekta nisu zaprimljene.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA