Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

JAVNA PRIZNANJA ZADARSKE ŽUPANIJE

JAVNA PRIZNANJA ZADARSKE ŽUPANIJE

 

Dodijeljena javna priznanja Zadarske županije:

 

Sukladno odredbama članaka 9. i 10. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21) Županijska skupština Zadarske županije može građane posebno zaslužne za županiju proglasiti počasnim građanima, te dodjeljivati nagrade i druga priznanja građanima i pravnim osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajnim za Županiju. Nagrade i priznanja dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom.

Odlukom o javnim priznanjima Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/20) uređuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovu dodjelu, postupak predlaganja, postupak donošenja odluke kao i način dodjele javnih priznanja.

Javna priznanja dodjeljuju se za najveće zasluge u promicanju: znanosti, gospodarstva, odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstvenog i humanitarnog rada, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja okoliša, ljudskih prava, kao i ostalih područja društvenog života.

 

Javna priznanja Zadarske županije su:

  1. Počasni građanin Zadarske županije
  2. Nagrada Zadarske županije za životno djelo
  3. Godišnja nagrada Zadarske županije

 

Proglašenje počasnog građanina Zadarske županije je javno priznanje istaknutim fizičkim osobama koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele promidžbi, značaju i ugledu Zadarske županije u zemlji i inozemstvu.

Ovlašteni predlagatelji za dodjelu ovog javnog priznanja su župan, predsjednik Županijske skupštine ili najmanje 1/3 članova Županijske skupštine, a prijedlog mogu podnijeti u svako doba Odboru za dodjelu javih priznanja. Počasnom građaninu dodjeljuje se povelja.

 

Nagrada Zadarske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim fizičkim osobama za cjelovito djelo koje su ostvarile tijekom svog radnog vijeka i koje u određenom području života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Zadarske županije.

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada Zadarske županije za životno djelo, a sastoji se od povelje i novčanog iznosa. Nagrada se osobi može dodijeliti samo jedanput.

 

Godišnja nagrada Zadarske županije dodjeljuje se za iznimna postignuća ostvarena u prethodnoj godini, a može se dodijeliti: fizičkim osobama, skupini fizičkih osoba, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.

Godišnje se može dodijeliti najviše 10 Godišnjih nagrada Zadarske županije.

Godišnja nagrada koja se dodjeljuje fizičkim osobama, skupini fizičkih osoba i udrugama građana sastoji se od povelje i novčanog iznosa, a u ostalim slučajevima dodjele sastoji se od povelje.

 

Postupak predlaganja i dodjele javnih priznanja

Postupak za dodjelu javnih priznanja Nagrade za životno djelo i Godišnje nagrade Zadarske županije pokreće Odbor za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije raspisivanjem pozivnog natječaja, koji se oglašava u sredstvima javnog priopćavanja i na mrežnim stranicama županije, u pravilu, početkom mjeseca siječnja tekuće godine, a prijedlozi se podnose u pravilu do 1. ožujka tekuće godine.

Ovlašteni predlagatelji za dodjelu Nagrade za životno djelo i Godišnje nagrade su: župan, predsjednik i članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Zadarske županije, fizičke osobe s prebivalištem na području Zadarske županije, kao i udruge, trgovačka društva, ustanove, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe sa sjedištem na području Zadarske županije. Predlagatelj ne može istodobno biti i kandidat za dodjelu javnog priznanja i obrnuto.

Odbor za dodjelu javnih priznanja razmatra sve pristigle prijedloge i donosi zaključak o utvrđivanju prijedloga pojedinih odluka za dodjelu javnih priznanja, te odluku o visini novčanog iznosa nagrade koja se dodjeljuje.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Županijska skupština na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja. Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Zadarske županije.

Javna priznanja uručuje predsjednik Županijske skupštine na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije, a iznimno na drugi prigodan i svečan način.

Stručne i administrativne poslove u postupku dodjele javnih priznanja obavlja Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove kao upravno tijelo nadležno za poslove Županijske skupštine, dok financijsko-računovodstvene poslove obavlja Upravni odjel za financije i proračun kao upravno tijelo nadležno za financije.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA