Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - HTML

Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - HTML

                 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI - OPĆI DIO
                 
          planpovećanje/ smanjenjeprve izmjene i dopune  
konto   izvori financiranjaindeks
                 
6 PRIHODI POSLOVANJA 1.307.472.712,49 11.986.104,62 1.319.458.817,11 100,92
               
                 
61 PRIHODI OD POREZA 89.544.080,08 -10.294.080,08 79.250.000,00 88,50
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,45 79.994.080,08 -10.494.080,08 69.500.000,00 86,88
613 POREZI NA IMOVINU 11 450.000,00 -100.000,00 350.000,00 77,78
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 11 9.100.000,00 300.000,00 9.400.000,00 103,30
                 
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 515.267.300,30 35.464.914,82 550.732.215,12 106,88
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 18,54 8.623.149,74 5.918.211,94 14.541.361,68 168,63
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 18,54 7.503.142,90 856.132,45 8.359.275,35 111,41
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 11,18,51,53 37.020.702,97 10.153.016,51 47.173.719,48 127,43
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52,57 948.306,28 77.302,37 1.025.608,65 108,15
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE 45 60.122.949,81 1.550.204,19 61.673.154,00 102,58
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 11,18,51,53 265.142.548,04 20.176.927,50 285.319.475,54 107,61
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 18,54 135.380.224,20 -4.404.972,53 130.975.251,67 96,75
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 18,54 526.276,36 1.138.092,39 1.664.368,75 316,25
                 
64 PRIHODI OD IMOVINE 13.710.550,00 -3.899.358,96 9.811.191,04 71,56
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,31 2.202.050,00 -964.609,82 1.237.440,18 56,19
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11,13,14,15,17 11.508.500,00 -2.934.749,14 8.573.750,86 74,50
                 
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 78.981.325,00 -3.855.178,69 75.126.146,31 95,12
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,41,44 8.703.435,00 -1.890.000,00 6.813.435,00 78,28
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 31,41 70.277.890,00 -1.965.178,69 68.312.711,31 97,20
                 
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 64.541.954,82 -10.145.717,84 54.396.236,98 84,28
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 31 58.937.130,00 -13.504.190,78 45.432.939,22 77,09
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 18,54,61 5.604.824,82 3.358.472,94 8.963.297,76 159,92
                 
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 542.710.777,46 4.618.239,11 547.329.016,57 100,85
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 41 542.710.777,46 4.618.239,11 547.329.016,57 100,85
                 
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.716.724,83 97.286,26 2.814.011,09 103,58
683 OSTALI PRIHODI 11,18,31 2.716.724,83 97.286,26 2.814.011,09 103,58
                 
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.872.235,00 5.338.164,99 27.210.399,99 124,41
               
                 
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 21.872.235,00 5.338.164,99 27.210.399,99 124,41
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 71 21.842.235,00 5.338.164,99 27.180.399,99 124,44
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 31 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
        ukupno: 1.329.344.947,49 17.324.269,61 1.346.669.217,10 101,30

             
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI
             
        planprve izmjene i dopune  
izvor financiranja     indeks
11 Opći prihodi i primici 87.208.396,83 76.248.901,51 87,43
13 Koncesije 5.807.500,00 3.800.000,00 65,43
14 Naknada za brodice 3.671.000,00 3.671.000,00 100,00
15 Lovozakupnina 340.000,00 340.000,00 100,00
17 Naknada za navodnjavanje 510.000,00 10.000,00 1,96
18 Refund/sufinanciranje projekata iz EU 21.564.076,74 22.687.539,62 105,21
31 Vlastiti prihodi - korisnici 61.680.504,00 48.027.589,22 77,87
41 Prihodi za posebne namjene 613.254.102,46 615.967.162,88 100,44
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada 2.640.000,00 2.000.000,00 75,76
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 74.970.349,81 74.673.154,00 99,60
51 Državni proračun 291.116.809,69 319.532.042,01 109,76
52 Izvanproračunski fondovi 275.000,00 370.000,00 134,55
53 Proračun JLS 5.351.025,40 7.900.599,09 147,65
54 Pomoći iz inozemstva 133.070.941,28 135.016.645,13 101,46
57 HZZ - stručno osposobljavanje 673.306,28 655.608,65 97,37
61 Tekuće donacije - korisnici 5.369.700,00 8.588.575,00 159,95
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 21.842.235,00 27.180.399,99 124,44
      ukupno: 1.329.344.947,49 1.346.669.217,10 101,30

                 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI - OPĆI DIO
                 
          planpovećanje/ smanjenjeprve izmjene i dopune  
konto   izvori financiranjaindeks
3                
RASHODI POSLOVANJA 1.127.294.669,67 1.693.341,62 1.128.988.011,29 100,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 680.935.050,93 7.467.452,39 688.402.503,32 101,10
311 PLAĆE (BRUTO) 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57 565.525.000,45 7.162.485,46 572.687.485,91 101,27
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54 25.156.886,25 -402.926,13 24.753.960,12 98,40
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57 90.253.164,23 707.893,06 90.961.057,29 100,78
32 MATERIJALNI RASHODI 371.597.915,28 -6.182.605,14 365.415.310,14 98,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,13,19 31 41,42,44,45 51,53,54,57 61 31.678.803,25 -1.146.722,38 30.532.080,87 96,38
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,14,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 193.517.104,22 427.720,01 193.944.824,23 100,22
323 RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,14,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 131.512.841,34 -12.664.046,89 118.848.794,45 90,37
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,19 31 41,42,45 51,53,54,57 61 1.125.552,90 168.324,04 1.293.876,94 114,95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,13,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 13.763.613,57 7.032.120,08 20.795.733,65 151,09
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.462.095,32 224.784,75 3.686.880,07 106,49
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 31 41,45 179.617,00 19.600,00 199.217,00 110,91
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,14,19 31 41,45 51,53,54 71 3.282.478,32 205.184,75 3.487.663,07 106,25
35 SUBVENCIJE 3.350.000,00 2.068.747,76 5.418.747,76 161,75
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11,12,14,15 51 3.350.000,00 1.077.500,00 4.427.500,00 132,16
353 SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED. 19 54 0,00 991.247,76 991.247,76  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 25.198.336,59 3.653.488,59 28.851.825,18 114,50
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 42 54 632.065,27 4.140.011,94 4.772.077,21 755,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU 19 42 54 6.938.448,32 470.921,84 7.409.370,16 106,79
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12,13,14,19 45 54 10.459.000,00 -4.199.891,71 6.259.108,29 59,84
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 468.848,00 -164.000,00 304.848,00 65,02
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54 5.554.623,12 1.561.273,77 7.115.896,89 128,11
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 11 42 51,54 1.145.351,88 1.845.172,75 2.990.524,63 261,10
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 19.280.843,72 -1.658.500,00 17.622.343,72 91,40
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,12,15 31 41 51 19.080.843,72 -1.658.500,00 17.422.343,72 91,31
38 OSTALI RASHODI 23.470.427,83 -3.880.026,73 19.590.401,10 83,47
381 TEKUĆE DONACIJE 11,12,13,14,15,19 31 45 51,54 16.241.467,02 -2.221.788,65 14.019.678,37 86,32
382 KAPITALNE DONACIJE 11 150.000,00 25.000,00 175.000,00 116,67
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11 31 41 1.772.000,00 -1.235.000,00 537.000,00 30,30
386 KAPITALNE POMOĆI 11,12 54 5.306.960,81 -448.238,08 4.858.722,73 91,55
4                
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 213.489.876,33 23.387.475,38 236.877.351,71 110,95
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 254.000,00 53.100,00 307.100,00 120,91
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 31 41,42 51 254.000,00 53.100,00 307.100,00 120,91
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 151.100.121,42 17.862.948,64 168.963.070,06 111,82
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,12,19 31 41,42,45 51,53,54 81 87.928.961,00 -4.217.797,30 83.711.163,70 95,20
422 POSTROJENJA I OPREMA 11,12,13,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 81 51.774.958,34 20.329.307,71 72.104.266,05 139,26
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 11,14,19 31 41,42,45 54 71 3.295.000,00 54.750,79 3.349.750,79 101,66
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 31 41,42 51,53 61 71 433.952,08 2.865.012,93 3.298.965,01 760,21
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12,13,14 31 41,45 51,52,53,54 7.667.250,00 -1.168.325,49 6.498.924,51 84,76
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 62.135.754,91 5.471.426,74 67.607.181,65 108,81
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,12 31 41,42,45 51,52,53,54 61 71 81 61.782.254,91 4.011.426,74 65.793.681,65 106,49
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41 51 253.500,00 1.335.000,00 1.588.500,00 626,63
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 31 0,00 125.000,00 125.000,00  
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 41 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
                 
        ukupno: 1.340.784.546,00 25.080.817,00 1.365.865.363,00 101,87

                   
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
                   
            planpovećanje/ smanjenjeprve izmjene i dopune  
konto       izvori financiranjaindeks
                   
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV 1.215.454,00 -80.817,00 1.134.637,00 93,35
                 
                   
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 42 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
                   
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 1.185.454,00 -80.817,00 1.104.637,00 93,18
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 45 1.185.454,00 -1.092.817,00 92.637,00 7,81
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 42,45 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00 0,00
                   
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 29.000.000,00 7.600.000,00 36.600.000,00 126,21
                 
                   
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 29.000.000,00 7.600.000,00 36.600.000,00 126,21
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS 81 29.000.000,00 58.101,00 29.058.101,00 100,20
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 81 0,00 7.541.899,00 7.541.899,00 0,00
      NETO FINANCIRANJE (8 - 5): 27.784.546,00 7.680.817,00 35.465.363,00  

                   
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
 
                   
            planpovećanje/ smanjenjeprve izmjene i dopune  
konto     izvori financiranjaindeks
                   
9 VLASTITI IZVORI -16.344.947,49 75.730,39 -16.269.217,10 99,54
                 
                   
92 REZULTAT POSLOVANJA -16.344.947,49 75.730,39 -16.269.217,10 99,54
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 12,42,45 -16.344.947,49 75.730,39 -16.269.217,10 99,54
          ukupno: -16.344.947,49 75.730,39 -16.269.217,10 99,54

                                 
RASHODI - POSEBNI DIO    
     
                                 
                    planpovećanje/ smanjenjeprve izmjene i dopuneStruktura %    
                izvori financiranja   Indeks  
                                 
Razdjel:   010 URED ŽUPANA 2.750.000,00 -325.000,00 2.425.000,00 0,18 88,18  
                                 
Glava: 010-01 URED ŽUPANA 2.750.000,00 -325.000,00 2.425.000,00 0,18 88,18  
                                 
               
                                 
Program: 1101   Djelovanje izvršne vlasti 1.584.000,00 -359.000,00 1.225.000,00 0,09 77,34  
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana 636.000,00 -15.500,00 620.500,00 0,05 97,56  
32 MATERIJALNI RASHODI 636.000,00 -15.500,00 620.500,00 0,05 97,56    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 411.000,00 15.500,00 426.500,00 0,03 103,77    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 200.000,00 -31.000,00 169.000,00 0,01 84,50    
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-02 Suradnja 87.500,00 -27.000,00 60.500,00 0,00 69,14  
32 MATERIJALNI RASHODI 67.500,00 -17.000,00 50.500,00 0,00 74,81    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 45.500,00 -19.000,00 26.500,00 0,00 58,24    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 22.000,00 2.000,00 24.000,00 0,00 109,09    
38 OSTALI RASHODI 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 50,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 50,00    
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije 602.000,00 -242.500,00 359.500,00 0,03 59,72  
32 MATERIJALNI RASHODI 16.000,00 -10.000,00 6.000,00 0,00 37,50    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 16.000,00 -10.000,00 6.000,00 0,00 37,50    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 0,00 60,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 0,00 60,00    
38 OSTALI RASHODI 561.000,00 -222.500,00 338.500,00 0,02 60,34    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 561.000,00 -222.500,00 338.500,00 0,02 60,34    
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani 168.500,00 -24.000,00 144.500,00 0,01 85,76  
32 MATERIJALNI RASHODI 128.500,00 -24.000,00 104.500,00 0,01 81,32    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 98.500,00 -24.000,00 74.500,00 0,01 75,63    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 90.000,00 -50.000,00 40.000,00 0,00 44,44  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 90.000,00 -50.000,00 40.000,00 0,00 44,44    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 90.000,00 -50.000,00 40.000,00 0,00 44,44    
                                 
Program: 1104   Djelovanje zakonodavne vlasti 66.000,00 -66.000,00 0,00 0,00 0,00  
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani 66.000,00 -66.000,00 0,00 0,00 0,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 59.000,00 -59.000,00 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00    
38 OSTALI RASHODI 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
Program: 1201   Proračunska zaliha 500.000,00 150.000,00 650.000,00 0,05 130,00  
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha 500.000,00 150.000,00 650.000,00 0,05 130,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 350.000,00 250.000,00 600.000,00 0,04 171,43    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 11 250.000,00 250.000,00 500.000,00 0,04 200,00    
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00      
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00      
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 4305   Upravljanje razvojem 600.000,00 -50.000,00 550.000,00 0,04 91,67  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata 600.000,00 -50.000,00 550.000,00 0,04 91,67  
32 MATERIJALNI RASHODI 600.000,00 -50.000,00 550.000,00 0,04 91,67    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 600.000,00 -50.000,00 550.000,00 0,04 91,67    
                                 
Razdjel:   020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 41.392.922,09 6.872.042,28 48.264.964,37 3,53 116,60  
                                 
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 41.392.922,09 6.872.042,28 48.264.964,37 3,53 116,60  
                                 
               
                                 
Program: 1104   Djelovanje zakonodavne vlasti 1.348.500,00 0,00 1.348.500,00 0,10 100,00  
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS 1.348.500,00 0,00 1.348.500,00 0,10 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.348.500,00 -88.000,00 1.260.500,00 0,09 93,47    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 1.348.500,00 -88.000,00 1.260.500,00 0,09 93,47    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 88.000,00 88.000,00 0,01      
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 11 0,00 88.000,00 88.000,00 0,01      
                                 
Program: 1106   Parlamentarni izbori 0,00 8.243.600,00 8.243.600,00 0,60    
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1106-01 Parlamentarni izbori 0,00 8.243.600,00 8.243.600,00 0,60    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.213.600,00 8.213.600,00 0,60      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 51 0,00 210.000,00 210.000,00 0,02      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 0,00 7.943.600,00 7.943.600,00 0,58      
34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00      
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 51 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00      
                                 
Program: 1501   Administracija i upravljanje 22.169.371,26 -1.155.621,26 21.013.750,00 1,54 94,79  
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene 22.169.371,26 -1.155.621,26 21.013.750,00 1,54 94,79  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.316.871,26 -1.040.371,26 20.276.500,00 1,48 95,12    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 16.430.371,26 -280.371,26 16.150.000,00 1,18 98,29    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 44 2.160.000,00 -740.000,00 1.420.000,00 0,10 65,74    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 2.726.500,00 -20.000,00 2.706.500,00 0,20 99,27    
32 MATERIJALNI RASHODI 852.500,00 -115.250,00 737.250,00 0,05 86,48    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 842.500,00 -139.500,00 703.000,00 0,05 83,44    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 10.000,00 24.250,00 34.250,00 0,00 342,50    
                                 
Program: 1503   Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama 2.040.000,00 -310.000,00 1.730.000,00 0,13 84,80  
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada 2.040.000,00 -310.000,00 1.730.000,00 0,13 84,80  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.840.000,00 -260.000,00 1.580.000,00 0,12 85,87    
311 PLAĆE (BRUTO) 44 1.500.000,00 -200.000,00 1.300.000,00 0,10 86,67    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 44 80.000,00 0,00 80.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 44 260.000,00 -60.000,00 200.000,00 0,01 76,92    
32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,01 75,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 44 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,01 75,00    
                                 
Program: 1505   UDU - Povjereni poslovi 14.315.250,00 151.000,00 14.466.250,00 1,06 101,05  
                                 
  Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane              
aktivnost: A1505-01 UDU - Rashodi za zaposlene 14.315.250,00 151.000,00 14.466.250,00 1,06 101,05  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.639.750,00 101.000,00 13.740.750,00 1,01 100,74    
311 PLAĆE (BRUTO) 51 11.150.000,00 101.000,00 11.251.000,00 0,82 100,91    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 650.000,00 0,00 650.000,00 0,05 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 1.839.750,00 0,00 1.839.750,00 0,13 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 675.500,00 50.000,00 725.500,00 0,05 107,40    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 600.000,00 0,00 600.000,00 0,04 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 51 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 1601   Financijski poslovi 1.519.800,83 -56.936,46 1.462.864,37 0,11 96,25  
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1601-01 Financijski poslovi 1.519.800,83 -56.936,46 1.462.864,37 0,11 96,25  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.247.800,83 -163.336,46 1.084.464,37 0,08 86,91    
323 RASHODI ZA USLUGE 11,12 41 1.151.800,83 -189.836,46 961.964,37 0,07 83,52    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 96.000,00 26.500,00 122.500,00 0,01 127,60    
34 FINANCIJSKI RASHODI 272.000,00 16.400,00 288.400,00 0,02 106,03    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,14 272.000,00 16.400,00 288.400,00 0,02 106,03    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 90.000,00 90.000,00 0,01      
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 0,00 90.000,00 90.000,00 0,01      
                                 
Razdjel:   030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT 404.736.688,18 -3.286.809,50 401.449.878,68 29,37 99,19  
                                 
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT 4.199.250,00 -1.186.000,00 3.013.250,00 0,22 71,76  
                                 
               
                                 
Program: 2103   Ostala djelatnost u kulturi 1.090.250,00 -615.000,00 475.250,00 0,03 43,59  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi 1.090.250,00 -615.000,00 475.250,00 0,03 43,59  
32 MATERIJALNI RASHODI 10.250,00 0,00 10.250,00 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 10.250,00 0,00 10.250,00 0,00 100,00    
35 SUBVENCIJE 75.000,00 -40.000,00 35.000,00 0,00 46,67    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 75.000,00 -40.000,00 35.000,00 0,00 46,67    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 292.000,00 -152.000,00 140.000,00 0,01 47,95    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 80.000,00 -40.000,00 40.000,00 0,00 50,00    
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 212.000,00 -112.000,00 100.000,00 0,01 47,17    
38 OSTALI RASHODI 713.000,00 -423.000,00 290.000,00 0,02 40,67    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 713.000,00 -423.000,00 290.000,00 0,02 40,67    
                                 
Program: 2104   Zajednica tehničke kulture 468.000,00 -83.000,00 385.000,00 0,03 82,26  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture 468.000,00 -83.000,00 385.000,00 0,03 82,26  
38 OSTALI RASHODI 468.000,00 -83.000,00 385.000,00 0,03 82,26    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 468.000,00 -83.000,00 385.000,00 0,03 82,26    
                                 
Program: 2105   Tehnička kultura- ostalo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00  
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 2106   Športska djelatnost 2.585.000,00 -488.000,00 2.097.000,00 0,15 81,12  
                                 
  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta              
aktivnost: A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ 1.158.000,00 -268.000,00 890.000,00 0,07 76,86  
38 OSTALI RASHODI 1.158.000,00 -268.000,00 890.000,00 0,07 76,86    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 1.158.000,00 -268.000,00 890.000,00 0,07 76,86    
                                 
  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta              
aktivnost: A2106-02 Javne potrebe u športu 1.227.000,00 -170.000,00 1.057.000,00 0,08 86,15  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
38 OSTALI RASHODI 1.207.000,00 -150.000,00 1.057.000,00 0,08 87,57    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 1.207.000,00 -150.000,00 1.057.000,00 0,08 87,57    
                                 
  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta              
aktivnost: A2106-03 Vratimo šport u škole 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,01 75,00  
38 OSTALI RASHODI 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,01 75,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,01 75,00    
                                 
Program: 2201   Predškolstvo 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 100,00  
                                 
  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2201-01 Programi u predškolstvu 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 100,00  
35 SUBVENCIJE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 100,00    
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 100,00    
                                 
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ 8.633.849,00 -315.283,11 8.318.565,89 0,61 96,35  
                                 
korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR 8.633.849,00 -315.283,11 8.318.565,89 0,61 96,35  
                                 
Program: 2101   Muzejsko galerijska djelatnost 8.120.189,00 -315.283,11 7.804.905,89 0,57 96,12  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja 4.405.389,00 -247.083,11 4.158.305,89 0,30 94,39  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.896.100,00 -150.000,00 2.746.100,00 0,20 94,82    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 31 41 2.390.000,00 -120.000,00 2.270.000,00 0,17 94,98    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31 41 120.000,00 -10.000,00 110.000,00 0,01 91,67    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 386.100,00 -20.000,00 366.100,00 0,03 94,82    
32 MATERIJALNI RASHODI 1.509.289,00 -97.083,11 1.412.205,89 0,10 93,57    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 41 156.000,00 -14.000,00 142.000,00 0,01 91,03    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 245.000,00 -5.000,00 240.000,00 0,02 97,96    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 61 550.000,00 7.705,89 557.705,89 0,04 101,40    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41 57 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41,42 61 513.289,00 -85.789,00 427.500,00 0,03 83,29    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija 138.000,00 42.100,00 180.100,00 0,01 130,51  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 138.000,00 42.100,00 180.100,00 0,01 130,51    
422 POSTROJENJA I OPREMA 11 31 41 51 60.000,00 -3.400,00 56.600,00 0,00 94,33    
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 42 51 78.000,00 45.500,00 123.500,00 0,01 158,33    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost 769.750,00 -50.000,00 719.750,00 0,05 93,50  
32 MATERIJALNI RASHODI 769.750,00 -50.000,00 719.750,00 0,05 93,50    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 41 53 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 51,53 720.000,00 -50.000,00 670.000,00 0,05 93,06    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 53 25.750,00 0,00 25.750,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-05 Kneževa palača 1.994.750,00 0,00 1.994.750,00 0,15 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 566.750,00 0,00 566.750,00 0,04 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 53 450.000,00 0,00 450.000,00 0,03 100,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 53 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 53 74.250,00 0,00 74.250,00 0,01 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 1.398.000,00 0,00 1.398.000,00 0,10 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 53 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 53 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41 53 1.133.000,00 0,00 1.133.000,00 0,08 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 53 180.000,00 0,00 180.000,00 0,01 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41 53 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-06 Mali arsenal 47.300,00 -37.300,00 10.000,00 0,00 21,14  
32 MATERIJALNI RASHODI 47.300,00 -37.300,00 10.000,00 0,00 21,14    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 41 47.300,00 -37.300,00 10.000,00 0,00 21,14    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-07 Prirodoslovni odjel 121.000,00 -8.000,00 113.000,00 0,01 93,39  
32 MATERIJALNI RASHODI 112.000,00 -8.000,00 104.000,00 0,01 92,86    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 51 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 0,00 80,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 41 51,53 75.000,00 -5.000,00 70.000,00 0,01 93,33    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 100,00    
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-08 Etnološki odjel 95.000,00 -5.000,00 90.000,00 0,01 94,74  
32 MATERIJALNI RASHODI 95.000,00 -5.000,00 90.000,00 0,01 94,74    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 51 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 41 51 83.000,00 -5.000,00 78.000,00 0,01 93,98    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-09 Odjel Muzej grada Zadra 365.000,00 -5.000,00 360.000,00 0,03 98,63  
32 MATERIJALNI RASHODI 365.000,00 -5.000,00 360.000,00 0,03 98,63    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,53 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 41 51,53 350.000,00 -5.000,00 345.000,00 0,03 98,57    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-10 Galerija umjetnina 184.000,00 -5.000,00 179.000,00 0,01 97,28  
32 MATERIJALNI RASHODI 173.000,00 -5.000,00 168.000,00 0,01 97,11    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,53 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 51,53 123.000,00 0,00 123.000,00 0,01 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 41 61 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 0,00 80,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 100,00    
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 4302   Projekti EU 513.660,00 0,00 513.660,00 0,04 100,00  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
tekući projekt: T4302-53 Projekt Remember 513.660,00 0,00 513.660,00 0,04 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 237.660,00 0,00 237.660,00 0,02 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 19 204.000,00 0,00 204.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 19 33.660,00 0,00 33.660,00 0,00 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 276.000,00 0,00 276.000,00 0,02 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 19 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
                                 
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA 6.521.835,00 -328.996,83 6.192.838,17 0,45 94,96  
                                 
korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR 6.521.835,00 -328.996,83 6.192.838,17 0,45 94,96  
                                 
Program: 2102   Kazališna djelatnost 6.521.835,00 -328.996,83 6.192.838,17 0,45 94,96  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka 5.157.400,00 -277.900,00 4.879.500,00 0,36 94,61  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.694.900,00 -194.900,00 3.500.000,00 0,26 94,73    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 3.060.000,00 -160.000,00 2.900.000,00 0,21 94,77    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 130.000,00 -10.000,00 120.000,00 0,01 92,31    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 504.900,00 -24.900,00 480.000,00 0,04 95,07    
32 MATERIJALNI RASHODI 1.462.500,00 -83.000,00 1.379.500,00 0,10 94,32    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 41 51 326.000,00 -20.000,00 306.000,00 0,02 93,87    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 300.000,00 -10.000,00 290.000,00 0,02 96,67    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 51,53 61 602.500,00 -15.000,00 587.500,00 0,04 97,51    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 61 67.000,00 -10.000,00 57.000,00 0,00 85,07    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 167.000,00 -28.000,00 139.000,00 0,01 83,23    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave 939.600,00 -28.000,00 911.600,00 0,07 97,02  
32 MATERIJALNI RASHODI 823.800,00 -38.000,00 785.800,00 0,06 95,39    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 51,53 61 190.000,00 -5.000,00 185.000,00 0,01 97,37    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 51,53 61 580.800,00 -22.000,00 558.800,00 0,04 96,21    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 37.000,00 -10.000,00 27.000,00 0,00 72,97    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 53 16.000,00 -1.000,00 15.000,00 0,00 93,75    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 115.800,00 10.000,00 125.800,00 0,01 108,64    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 42 51 37.300,00 10.000,00 47.300,00 0,00 126,81    
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 51 78.500,00 0,00 78.500,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka 102.835,00 25.903,17 128.738,17 0,01 125,19  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 102.835,00 25.903,17 128.738,17 0,01 125,19    
422 POSTROJENJA I OPREMA 11 41,42 51 102.835,00 25.903,17 128.738,17 0,01 125,19    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo 292.000,00 -49.000,00 243.000,00 0,02 83,22  
32 MATERIJALNI RASHODI 292.000,00 -49.000,00 243.000,00 0,02 83,22    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 51,53 61 175.000,00 -31.000,00 144.000,00 0,01 82,29    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 61 85.000,00 -12.000,00 73.000,00 0,01 85,88    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 51,53 61 32.000,00 -6.000,00 26.000,00 0,00 81,25    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-06 Obnova kazališnih predstava 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
                                 
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 178.115.428,97 4.135.013,41 182.250.442,38 13,33 102,32  
                                 
               
                                 
Program: 2202   Osnovno školstvo - standard 161.339.032,69 -1.494.111,39 159.844.921,30 11,69 99,07  
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola 22.965.643,21 -3.045.152,21 19.920.491,00 1,46 86,74  
32 MATERIJALNI RASHODI 22.953.072,39 -3.043.087,21 19.909.985,18 1,46 86,74    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45 649.024,41 -279.594,43 369.429,98 0,03 56,92    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 6.419.621,95 -205.886,17 6.213.735,78 0,45 96,79    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 15.508.813,32 -2.531.833,42 12.976.979,90 0,95 83,67    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45 500,00 -100,00 400,00 0,00 80,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45 375.112,71 -25.673,19 349.439,52 0,03 93,16    
34 FINANCIJSKI RASHODI 12.570,82 -2.065,00 10.505,82 0,00 83,57    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45 12.570,82 -2.065,00 10.505,82 0,00 83,57    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine 3.426.507,18 2.871.597,85 6.298.105,03 0,46 183,81  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 550.000,00 -550.000,00 0,00 0,00 0,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 45 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 2.876.507,18 3.421.597,85 6.298.105,03 0,46 218,95    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 45 2.876.507,18 3.421.597,85 6.298.105,03 0,46 218,95    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama 1.359.600,00 0,00 1.359.600,00 0,10 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 885.000,00 0,00 885.000,00 0,06 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 850.000,00 0,00 850.000,00 0,06 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 474.600,00 0,00 474.600,00 0,03 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 45 474.600,00 0,00 474.600,00 0,03 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje 133.587.282,30 -1.320.557,03 132.266.725,27 9,68 99,01  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 126.805.756,67 -831.152,28 125.974.604,39 9,22 99,34    
311 PLAĆE (BRUTO) 51 105.483.291,83 -874.525,56 104.608.766,27 7,65 99,17    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 4.184.222,06 35.201,87 4.219.423,93 0,31 100,84    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 17.138.242,78 8.171,41 17.146.414,19 1,25 100,05    
32 MATERIJALNI RASHODI 6.781.525,63 -489.404,75 6.292.120,88 0,46 92,78    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 6.781.525,63 -503.936,00 6.277.589,63 0,46 92,57    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 0,00 14.531,25 14.531,25 0,00      
                                 
Program: 2203   Osnovno školstvo - iznad standarda 11.286.922,84 5.198.059,76 16.484.982,60 1,21 146,05  
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici 331.000,00 -173.000,00 158.000,00 0,01 47,73  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 27.000,00 -4.000,00 23.000,00 0,00 85,19    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 23.000,00 -3.000,00 20.000,00 0,00 86,96    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 0,00 75,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 304.000,00 -169.000,00 135.000,00 0,01 44,41    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 0,00 40,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 75.000,00 -45.000,00 30.000,00 0,00 40,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 52.000,00 -32.000,00 20.000,00 0,00 38,46    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 152.000,00 -77.000,00 75.000,00 0,01 49,34    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe 590.000,00 -30.000,00 560.000,00 0,04 94,92  
32 MATERIJALNI RASHODI 180.000,00 -20.000,00 160.000,00 0,01 88,89    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 180.000,00 -20.000,00 160.000,00 0,01 88,89    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 410.000,00 -10.000,00 400.000,00 0,03 97,56    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 410.000,00 -10.000,00 400.000,00 0,03 97,56    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama 1.172.120,00 1.900.795,58 3.072.915,58 0,22 262,17  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 312.120,00 2.175.795,58 2.487.915,58 0,18 797,10    
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12 51,53 312.120,00 1.900.795,58 2.212.915,58 0,16 709,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 12 0,00 275.000,00 275.000,00 0,02      
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 860.000,00 -275.000,00 585.000,00 0,04 68,02    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,12 53 860.000,00 -275.000,00 585.000,00 0,04 68,02    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu 5.431.483,40 653.835,82 6.085.319,22 0,45 112,04  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 684.088,47 29.592,66 713.681,13 0,05 104,33    
311 PLAĆE (BRUTO) 42 53,57 505.618,01 9.025,66 514.643,67 0,04 101,79    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41,42 51,53 92.736,00 22.032,00 114.768,00 0,01 123,76    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 53,57 85.734,46 -1.465,00 84.269,46 0,01 98,29    
32 MATERIJALNI RASHODI 2.664.928,68 565.973,58 3.230.902,26 0,24 121,24    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41,42 51,53 154.278,00 -27.629,63 126.648,37 0,01 82,09    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 51,53 61 771.800,00 376.599,34 1.148.399,34 0,08 148,79    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41,42 51,53 61 808.975,00 217.363,37 1.026.338,37 0,08 126,87    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 42 51,57 50.200,00 16.855,14 67.055,14 0,00 133,58    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41,42 51,53 61 71 879.675,68 -17.214,64 862.461,04 0,06 98,04    
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 4.000,00 3.100,00 7.100,00 0,00 177,50    
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 42 4.000,00 3.100,00 7.100,00 0,00 177,50    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 802.800,00 55.169,58 857.969,58 0,06 106,87    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41,42 51,53 61 577.510,00 96.470,69 673.980,69 0,05 116,70    
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 41,42 51,53 61 71 225.290,00 -41.301,11 183.988,89 0,01 81,67    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.245.666,25 0,00 1.245.666,25 0,09 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,42 53 1.245.666,25 0,00 1.245.666,25 0,09 100,00    
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 42 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina 2.254.287,87 -114.555,80 2.139.732,07 0,16 94,92  
32 MATERIJALNI RASHODI 2.254.287,87 -114.555,80 2.139.732,07 0,16 94,92    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 53 2.151.940,18 -111.327,14 2.040.613,04 0,15 94,83    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 27.700,00 0,00 27.700,00 0,00 100,00    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 42 6.047,69 0,00 6.047,69 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41,42 68.600,00 -3.228,66 65.371,34 0,00 95,29    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva 845.299,61 0,00 845.299,61 0,06 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 845.299,61 0,00 845.299,61 0,06 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 825.047,25 0,00 825.047,25 0,06 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 20.252,36 0,00 20.252,36 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-08 Školska shema 183.731,96 37.348,20 221.080,16 0,02 120,33  
32 MATERIJALNI RASHODI 183.731,96 37.348,20 221.080,16 0,02 120,33    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12,19 54 183.731,96 37.348,20 221.080,16 0,02 120,33    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ 350.000,00 -210.000,00 140.000,00 0,01 40,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 288.000,00 -178.000,00 110.000,00 0,01 38,19    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 288.000,00 -178.000,00 110.000,00 0,01 38,19    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 62.000,00 -32.000,00 30.000,00 0,00 48,39    
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 62.000,00 -32.000,00 30.000,00 0,00 48,39    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ 129.000,00 -29.500,00 99.500,00 0,01 77,13  
35 SUBVENCIJE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 100,00    
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 121.000,00 -29.500,00 91.500,00 0,01 75,62    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 121.000,00 -29.500,00 91.500,00 0,01 75,62    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa 0,00 312.121,92 312.121,92 0,02    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 312.121,92 312.121,92 0,02      
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41,42 57 0,00 312.121,92 312.121,92 0,02      
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-27 Udžbenici 0,00 2.851.014,04 2.851.014,04 0,21    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 2.851.014,04 2.851.014,04 0,21      
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51 0,00 2.851.014,04 2.851.014,04 0,21      
                                 
Program: 4301   Razvojni projekti EU 1.081.427,84 -21.500,00 1.059.927,84 0,08 98,01  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi 1.081.427,84 -21.500,00 1.059.927,84 0,08 98,01  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 924.927,84 0,00 924.927,84 0,07 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 754.273,39 0,00 754.273,39 0,06 100,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 120.654,45 0,00 120.654,45 0,01 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 156.500,00 -21.500,00 135.000,00 0,01 86,26    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 106.500,00 -21.500,00 85.000,00 0,01 79,81    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 4302   Projekti EU 4.408.045,60 452.565,04 4.860.610,64 0,36 110,27  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekući projekt: T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin 0,00 7.723,43 7.723,43 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.723,43 7.723,43 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 0,00 7.723,43 7.723,43 0,00      
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekući projekt: T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin 0,00 60,90 60,90 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 60,90 60,90 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 0,00 60,90 60,90 0,00      
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. 3.598.803,84 510.788,20 4.109.592,04 0,30 114,19  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.241.333,84 549.788,20 3.791.122,04 0,28 116,96    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 51,54 2.644.333,30 549.788,20 3.194.121,50 0,23 120,79    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 187.000,00 0,00 187.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 410.000,54 0,00 410.000,54 0,03 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 357.470,00 -39.000,00 318.470,00 0,02 89,09    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 295.000,00 -39.000,00 256.000,00 0,02 86,78    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 62.470,00 0,00 62.470,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN 30.000,00 -232,67 29.767,33 0,00 99,22  
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 -232,67 29.767,33 0,00 99,22    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 54 30.000,00 -232,67 29.767,33 0,00 99,22    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja 126.000,00 122.893,88 248.893,88 0,02 197,53  
32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 -11.106,12 68.893,88 0,01 86,12    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 54 14.000,00 24.893,88 38.893,88 0,00 277,81    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 66.000,00 -36.000,00 30.000,00 0,00 45,45    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 46.000,00 -46.000,00 0,00 0,00 0,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 46.000,00 -46.000,00 0,00 0,00 0,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 180.000,00 180.000,00 0,01      
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 42 0,00 180.000,00 180.000,00 0,01      
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
kapitalni projekt: K4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac 463.441,76 -121.307,24 342.134,52 0,03 73,82  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 463.441,76 -121.307,24 342.134,52 0,03 73,82    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 54 463.441,76 -121.307,24 342.134,52 0,03 73,82    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo 179.800,00 -57.361,46 122.438,54 0,01 68,10  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 160.500,00 -53.329,64 107.170,36 0,01 66,77    
311 PLAĆE (BRUTO) 42 54 160.500,00 -53.329,64 107.170,36 0,01 66,77    
32 MATERIJALNI RASHODI 19.300,00 -4.031,82 15.268,18 0,00 79,11    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54,57 19.300,00 -4.031,82 15.268,18 0,00 79,11    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51,54 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 207.266.325,21 -5.591.542,97 201.674.782,24 14,75 97,30  
                                 
               
                                 
Program: 2204   Srednje školstvo-standard 139.443.362,50 10.450.281,87 149.893.644,37 10,97 107,49  
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola 15.646.445,23 65.130,77 15.711.576,00 1,15 100,42  
32 MATERIJALNI RASHODI 15.639.832,73 39.221,02 15.679.053,75 1,15 100,25    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45 5.170.666,38 -260.427,97 4.910.238,41 0,36 94,96    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 5.872.628,88 171.616,08 6.044.244,96 0,44 102,92    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 3.935.172,92 5.823,76 3.940.996,68 0,29 100,15    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45 661.364,55 122.209,15 783.573,70 0,06 118,48    
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.612,50 25.909,75 32.522,25 0,00 491,83    
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 45 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00      
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45 6.612,50 7.309,75 13.922,25 0,00 210,54    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija 2.458.166,07 78.365,93 2.536.532,00 0,19 103,19  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 550.000,00 187.915,48 737.915,48 0,05 134,17    
422 POSTROJENJA I OPREMA 45 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00    
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 45 0,00 106.790,97 106.790,97 0,01      
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45 450.000,00 181.124,51 631.124,51 0,05 140,25    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.908.166,07 -141.549,55 1.766.616,52 0,13 92,58    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 45 1.908.166,07 -141.549,55 1.766.616,52 0,13 92,58    
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00      
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 45 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima 1.613.887,94 -133.181,94 1.480.706,00 0,11 91,75  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.613.887,94 -133.181,94 1.480.706,00 0,11 91,75    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 1.613.887,94 -133.181,94 1.480.706,00 0,11 91,75    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama 682.890,00 231.171,59 914.061,59 0,07 133,85  
32 MATERIJALNI RASHODI 392.890,00 -32.890,00 360.000,00 0,03 91,63    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 382.890,00 -32.890,00 350.000,00 0,03 91,41    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 290.000,00 264.061,59 554.061,59 0,04 191,06    
422 POSTROJENJA I OPREMA 45 290.000,00 264.061,59 554.061,59 0,04 191,06    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija 442.900,00 -12.900,00 430.000,00 0,03 97,09  
38 OSTALI RASHODI 442.900,00 -12.900,00 430.000,00 0,03 97,09    
381 TEKUĆE DONACIJE 45 442.900,00 -12.900,00 430.000,00 0,03 97,09    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje 118.599.073,26 4.221.695,52 122.820.768,78 8,98 103,56  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 118.599.073,26 4.174.852,02 122.773.925,28 8,98 103,52    
311 PLAĆE (BRUTO) 51 98.337.922,11 3.327.284,33 101.665.206,44 7,44 103,38    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 4.098.350,19 335.830,27 4.434.180,46 0,32 108,19    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 16.162.800,96 511.737,42 16.674.538,38 1,22 103,17    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 46.843,50 46.843,50 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 0,00 46.843,50 46.843,50 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,44    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 0,35      
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 81 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,34      
422 POSTROJENJA I OPREMA 81 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02      
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,08      
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 81 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,08      
                                 
Program: 2205   Srednje školstvo - iznad standarda 48.423.292,41 -12.336.424,37 36.086.868,04 2,64 74,52  
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ 267.000,00 -137.000,00 130.000,00 0,01 48,69  
32 MATERIJALNI RASHODI 267.000,00 -137.000,00 130.000,00 0,01 48,69    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 55.000,00 -25.000,00 30.000,00 0,00 54,55    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 50,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 50,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 112.000,00 -62.000,00 50.000,00 0,00 44,64    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola 14.670.149,12 -350.000,00 14.320.149,12 1,05 97,61  
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 14.670.149,12 -350.000,00 14.320.149,12 1,05 97,61    
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51 14.670.149,12 -350.000,00 14.320.149,12 1,05 97,61    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on 29.995,00 0,00 29.995,00 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 29.995,00 0,00 29.995,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 29.995,00 0,00 29.995,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa 233.898,62 -127.307,99 106.590,63 0,01 45,57  
32 MATERIJALNI RASHODI 233.898,62 -127.307,99 106.590,63 0,01 45,57    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 42,45 57 233.898,62 -127.307,99 106.590,63 0,01 45,57    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih 483.700,00 0,00 483.700,00 0,04 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 344.700,00 0,00 344.700,00 0,03 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 42 283.000,00 0,00 283.000,00 0,02 100,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 124.000,00 0,00 124.000,00 0,01 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 53 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 42 53 103.000,00 0,00 103.000,00 0,01 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 42 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika 20.847.000,00 -13.312.000,00 7.535.000,00 0,55 36,14  
32 MATERIJALNI RASHODI 20.847.000,00 -13.312.000,00 7.535.000,00 0,55 36,14    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 0,00 60,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 20.800.000,00 -13.300.000,00 7.500.000,00 0,55 36,06    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 0,00 71,43    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu 11.058.455,07 2.000.883,62 13.059.338,69 0,96 118,09  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.143.367,00 -67.660,25 1.075.706,75 0,08 94,08    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 42 758.000,00 -151.426,98 606.573,02 0,04 80,02    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41,42 51 268.992,00 104.971,73 373.963,73 0,03 139,02    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 42 51 116.375,00 -21.205,00 95.170,00 0,01 81,78    
32 MATERIJALNI RASHODI 6.626.923,71 1.771.835,68 8.398.759,39 0,61 126,74    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41,42 51,53 61 721.780,00 427.516,76 1.149.296,76 0,08 159,23    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 51,53 61 1.762.375,06 -160.107,45 1.602.267,61 0,12 90,92    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41,42 51,53 61 71 2.700.924,87 1.399.419,85 4.100.344,72 0,30 151,81    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 42 53 9.296,15 5.724,53 15.020,68 0,00 161,58    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41,42 51,53 61 71 1.432.547,63 99.281,99 1.531.829,62 0,11 106,93    
34 FINANCIJSKI RASHODI 16.035,00 0,00 16.035,00 0,00 100,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 71 16.035,00 0,00 16.035,00 0,00 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00      
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 51 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00      
38 OSTALI RASHODI 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 31 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.836.894,42 458.608,19 2.295.502,61 0,17 124,97    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41,42 51,53 61 71 1.712.232,34 446.808,19 2.159.040,53 0,16 126,10    
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 41,42 51 104.662,08 9.800,00 114.462,08 0,01 109,36    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 31 41 20.000,00 2.000,00 22.000,00 0,00 110,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.426.234,94 -163.000,00 1.263.234,94 0,09 88,57    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 42 1.426.234,94 -163.000,00 1.263.234,94 0,09 88,57    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja 78.094,60 0,00 78.094,60 0,01 100,00  
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 78.094,60 0,00 78.094,60 0,01 100,00    
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 78.094,60 0,00 78.094,60 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ 410.000,00 -250.000,00 160.000,00 0,01 39,02  
32 MATERIJALNI RASHODI 350.000,00 -220.000,00 130.000,00 0,01 37,14    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 350.000,00 -220.000,00 130.000,00 0,01 37,14    
38 OSTALI RASHODI 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 50,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 50,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 100,00  
35 SUBVENCIJE 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 50,00    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 50,00    
38 OSTALI RASHODI 35.000,00 5.000,00 40.000,00 0,00 114,29    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 35.000,00 5.000,00 40.000,00 0,00 114,29    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu 200.000,00 -161.000,00 39.000,00 0,00 19,50  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 160.000,00 -140.000,00 20.000,00 0,00 12,50    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 160.000,00 -140.000,00 20.000,00 0,00 12,50    
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 -21.000,00 19.000,00 0,00 47,50    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 32.000,00 -17.000,00 15.000,00 0,00 46,88    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 8.000,00 -4.000,00 4.000,00 0,00 50,00    
                                 
Program: 4301   Razvojni projekti EU 692.723,68 -18.400,00 674.323,68 0,05 97,34  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi 692.723,68 -18.400,00 674.323,68 0,05 97,34  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 635.323,68 0,00 635.323,68 0,05 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 500.000,00 0,00 500.000,00 0,04 100,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 65.323,68 0,00 65.323,68 0,00 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 57.400,00 -18.400,00 39.000,00 0,00 67,94    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 37.400,00 -8.400,00 29.000,00 0,00 77,54    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 50,00    
                                 
Program: 4302   Projekti EU 18.706.946,62 -3.687.000,47 15.019.946,15 1,10 80,29  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
kapitalni projekt: K4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora 4.768.973,14 0,00 4.768.973,14 0,35 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 155.705,43 0,00 155.705,43 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 54 155.705,43 0,00 155.705,43 0,01 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 39.750,00 0,00 39.750,00 0,00 100,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 54 39.750,00 0,00 39.750,00 0,00 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 4.573.517,71 0,00 4.573.517,71 0,33 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 51,54 4.573.517,71 0,00 4.573.517,71 0,33 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. 1.650.345,06 238.000,00 1.888.345,06 0,14 114,42  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.489.520,06 270.000,00 1.759.520,06 0,13 118,13    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 51,54 1.211.193,70 270.000,00 1.481.193,70 0,11 122,29    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 208.326,36 0,00 208.326,36 0,02 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 160.825,00 -32.000,00 128.825,00 0,01 80,10    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 107.000,00 -22.000,00 85.000,00 0,01 79,44    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 53.825,00 -10.000,00 43.825,00 0,00 81,42    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković 0,00 112.876,03 112.876,03 0,01    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 17.535,80 17.535,80 0,00      
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54 0,00 14.589,00 14.589,00 0,00      
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 51,54 0,00 2.946,80 2.946,80 0,00      
38 OSTALI RASHODI 0,00 95.340,23 95.340,23 0,01      
381 TEKUĆE DONACIJE 51,54 0,00 95.340,23 95.340,23 0,01      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac 0,00 74.225,06 74.225,06 0,01    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 74.225,06 74.225,06 0,01      
323 RASHODI ZA USLUGE 54 0,00 74.225,06 74.225,06 0,01      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac 595.000,00 14.785,00 609.785,00 0,04 102,48  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 250.000,00 50.000,00 300.000,00 0,02 120,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 250.000,00 50.000,00 300.000,00 0,02 120,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 295.000,00 10.570,00 305.570,00 0,02 103,58    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 0,00 10,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 41,42 51,54 185.000,00 49.570,00 234.570,00 0,02 126,79    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 60.000,00 6.000,00 66.000,00 0,00 110,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 50.000,00 -45.785,00 4.215,00 0,00 8,43    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 50.000,00 -45.785,00 4.215,00 0,00 8,43    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića 0,00 1.818,88 1.818,88 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.818,88 1.818,88 0,00      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 0,00 1.818,88 1.818,88 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU 1.400.000,00 -600.000,00 800.000,00 0,06 57,14  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.200.000,00 -700.000,00 500.000,00 0,04 41,67    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 400.000,00 -250.000,00 150.000,00 0,01 37,50    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 500.000,00 -300.000,00 200.000,00 0,01 40,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 300.000,00 -150.000,00 150.000,00 0,01 50,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 200.000,00 100.000,00 300.000,00 0,02 150,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 200.000,00 100.000,00 300.000,00 0,02 150,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-35 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića 512.486,24 0,00 512.486,24 0,04 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 250.157,49 0,00 250.157,49 0,02 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 239.657,49 0,00 239.657,49 0,02 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 262.328,75 0,00 262.328,75 0,02 100,00    
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 54 262.328,75 0,00 262.328,75 0,02 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-51 Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac 1.175.000,00 15.350,56 1.190.350,56 0,09 101,31  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 825.000,00 15.350,56 840.350,56 0,06 101,86    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 305.000,00 0,00 305.000,00 0,02 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 150.000,00 0,00 150.000,00 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 300.000,00 14.130,00 314.130,00 0,02 104,71    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 54 70.000,00 1.220,56 71.220,56 0,01 101,74    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo 0,00 4.461,08 4.461,08 0,00    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 4.461,08 4.461,08 0,00      
311 PLAĆE (BRUTO) 42 54 0,00 4.461,08 4.461,08 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-54 Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola 23.053,55 0,00 23.053,55 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 23.053,55 0,00 23.053,55 0,00 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 23.053,55 0,00 23.053,55 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković 0,00 92.788,08 92.788,08 0,01    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 5.825,00 5.825,00 0,00      
311 PLAĆE (BRUTO) 54 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00      
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54 0,00 825,00 825,00 0,00      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 86.963,08 86.963,08 0,01      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 0,00 200,00 200,00 0,00      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 0,00 3.888,79 3.888,79 0,00      
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 54 0,00 75.000,00 75.000,00 0,01      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 0,00 7.874,29 7.874,29 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS 39.949,62 0,00 39.949,62 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 29.949,62 0,00 29.949,62 0,00 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 9.949,62 0,00 9.949,62 0,00 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 42 54 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN 0,00 82.500,00 82.500,00 0,01    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 82.500,00 82.500,00 0,01      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 0,00 80.000,00 80.000,00 0,01      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića 77.000,00 -52.950,65 24.049,35 0,00 31,23  
32 MATERIJALNI RASHODI 77.000,00 -52.950,65 24.049,35 0,00 31,23    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 61.700,00 -38.034,27 23.665,73 0,00 38,36    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 15.300,00 -14.916,38 383,62 0,00 2,51    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića 46.410,74 0,00 46.410,74 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 46.410,74 0,00 46.410,74 0,00 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 39.908,50 0,00 39.908,50 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 6.502,24 0,00 6.502,24 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games 52.547,77 472.929,88 525.477,65 0,04 1.000,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 52.547,77 472.929,88 525.477,65 0,04 1.000,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 6.903,11 123.760,00 130.663,11 0,01 1.892,82    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 45.644,66 339.169,88 384.814,54 0,03 843,07    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-68 Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira 0,00 171.913,96 171.913,96 0,01    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 4.980,38 4.980,38 0,00      
311 PLAĆE (BRUTO) 42 0,00 4.980,38 4.980,38 0,00      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 166.933,58 166.933,58 0,01      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 0,00 166.933,58 166.933,58 0,01      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V. 7.365.680,50 -6.569.709,47 795.971,03 0,06 10,81  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 82.000,00 -48.187,04 33.812,96 0,00 41,24    
311 PLAĆE (BRUTO) 51,54 70.390,00 -41.366,00 29.024,00 0,00 41,23    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51,54 11.610,00 -6.821,04 4.788,96 0,00 41,25    
32 MATERIJALNI RASHODI 689.612,50 -455.065,68 234.546,82 0,02 34,01    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,54 0,00 2.657,82 2.657,82 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 51,54 689.612,50 -457.723,50 231.889,00 0,02 33,63    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 273.000,00 -273.000,00 0,00 0,00 0,00    
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54 273.000,00 -273.000,00 0,00 0,00 0,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 2.753.500,00 -2.411.107,50 342.392,50 0,03 12,43    
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54 2.753.500,00 -2.753.500,00 0,00 0,00 0,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 51,54 0,00 312.892,50 312.892,50 0,02      
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 51,54 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00      
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 3.567.568,00 -3.382.349,25 185.218,75 0,01 5,19    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 51,54 3.567.568,00 -3.382.349,25 185.218,75 0,01 5,19    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 81 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V. 0,00 3.254.511,12 3.254.511,12 0,24    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 385.523,70 385.523,70 0,03      
311 PLAĆE (BRUTO) 51,54 0,00 330.921,63 330.921,63 0,02      
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51,54 0,00 54.602,07 54.602,07 0,00      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 563.673,56 563.673,56 0,04      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51,54 0,00 229.620,00 229.620,00 0,02      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,54 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 51,54 0,00 309.053,56 309.053,56 0,02      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51,54 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00      
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 1.720.705,71 1.720.705,71 0,13      
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54 0,00 1.556.617,34 1.556.617,34 0,11      
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 51,54 0,00 164.088,37 164.088,37 0,01      
38 OSTALI RASHODI 0,00 444.608,15 444.608,15 0,03      
381 TEKUĆE DONACIJE 51,54 0,00 444.608,15 444.608,15 0,03      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 140.000,00 140.000,00 0,01      
422 POSTROJENJA I OPREMA 51,54 0,00 140.000,00 140.000,00 0,01      
                                 
Razdjel:   040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE 740.386.946,00 36.458.587,89 776.845.533,89 56,83 104,92  
                                 
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE 28.553.648,00 -18.435.000,00 10.118.648,00 0,74 35,44  
                                 
               
                                 
Program: 2501   Javne potrebe u zdravstvu 2.730.000,00 -1.525.000,00 1.205.000,00 0,09 44,14  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica 580.000,00 0,00 580.000,00 0,04 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 580.000,00 0,00 580.000,00 0,04 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 580.000,00 0,00 580.000,00 0,04 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo 1.640.000,00 -1.515.000,00 125.000,00 0,01 7,62  
32 MATERIJALNI RASHODI 140.000,00 -15.000,00 125.000,00 0,01 89,29    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 0,00 62,50    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,13 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
38 OSTALI RASHODI 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00    
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja 510.000,00 -10.000,00 500.000,00 0,04 98,04  
32 MATERIJALNI RASHODI 510.000,00 -10.000,00 500.000,00 0,04 98,04    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 510.000,00 -10.000,00 500.000,00 0,04 98,04    
                                 
Program: 2503   Primarna zdravstvena zaštita 186.000,00 0,00 186.000,00 0,01 100,00  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite 186.000,00 0,00 186.000,00 0,01 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 181.000,00 0,00 181.000,00 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 14 181.000,00 0,00 181.000,00 0,01 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 14 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 2506   Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga 627.300,00 -75.000,00 552.300,00 0,04 88,04  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija 32.000,00 -25.000,00 7.000,00 0,00 21,88  
32 MATERIJALNI RASHODI 32.000,00 -25.000,00 7.000,00 0,00 21,88    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 0,00 58,33    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2506-02 Plan za zdravlje 595.300,00 -50.000,00 545.300,00 0,04 91,60  
32 MATERIJALNI RASHODI 585.300,00 -50.000,00 535.300,00 0,04 91,46    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 420.000,00 0,00 420.000,00 0,03 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 165.300,00 -50.000,00 115.300,00 0,01 69,75    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 2513   Investicije u zdravstvenu infrastrukturu 17.005.000,00 -17.005.000,00 0,00 0,00 0,00  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-06 Poliklinika - preseljenje 17.005.000,00 -17.005.000,00 0,00 0,00 0,00  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 12.000.000,00 -12.000.000,00 0,00 0,00 0,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 71 12.000.000,00 -12.000.000,00 0,00 0,00 0,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 5.005.000,00 -5.005.000,00 0,00 0,00 0,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 71 5.005.000,00 -5.005.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
Program: 2602   Programi socijalnog značenja 3.909.348,00 610.000,00 4.519.348,00 0,33 115,60  
                                 
  Funkcija: 1070 Socijalna isključenost              
aktivnost: A2602-02 Donacije ustanovama 1.149.348,00 0,00 1.149.348,00 0,08 100,00  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 144.348,00 0,00 144.348,00 0,01 100,00    
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 144.348,00 0,00 144.348,00 0,01 100,00    
38 OSTALI RASHODI 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00 0,07 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00 0,07 100,00    
                                 
  Funkcija: 1070 Socijalna isključenost              
aktivnost: A2602-03 Pomoć starijim osobama 2.610.000,00 600.000,00 3.210.000,00 0,23 122,99  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
38 OSTALI RASHODI 2.410.000,00 600.000,00 3.010.000,00 0,22 124,90    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 2.410.000,00 600.000,00 3.010.000,00 0,22 124,90    
                                 
  Funkcija: 1070 Socijalna isključenost              
aktivnost: A2602-04 Socijalna zaštita 150.000,00 10.000,00 160.000,00 0,01 106,67  
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 -40.000,00 110.000,00 0,01 73,33    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 50,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 90.000,00 -10.000,00 80.000,00 0,01 88,89    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
38 OSTALI RASHODI 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
382 KAPITALNE DONACIJE 11 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
                                 
Program: 2605   Udruge 1.066.000,00 -240.000,00 826.000,00 0,06 77,49  
                                 
  Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani              
aktivnost: A2605-01 Donacije udrugama građana 1.066.000,00 -240.000,00 826.000,00 0,06 77,49  
38 OSTALI RASHODI 1.066.000,00 -240.000,00 826.000,00 0,06 77,49    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 1.066.000,00 -240.000,00 826.000,00 0,06 77,49    
                                 
Program: 2606   Programi za mlade 3.015.000,00 -200.000,00 2.815.000,00 0,21 93,37  
                                 
  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca              
aktivnost: A2606-01 Savjet mladih 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca              
aktivnost: A2606-02 Mjere demografske obnove 3.000.000,00 -200.000,00 2.800.000,00 0,20 93,33  
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 3.000.000,00 -200.000,00 2.800.000,00 0,20 93,33    
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 3.000.000,00 -200.000,00 2.800.000,00 0,20 93,33    
                                 
Program: 4301   Razvojni projekti EU 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
kapitalni projekt: K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
                                 
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR 426.800.000,00 30.057.931,96 456.857.931,96 33,42 107,04  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 375.760.000,00 17.743.475,97 393.503.475,97 28,79 104,72  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 357.668.785,00 2.804.997,00 360.473.782,00 26,37 100,78  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 199.120.000,00 0,00 199.120.000,00 14,57 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 41 54 167.380.000,00 0,00 167.380.000,00 12,24 100,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,45 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 41 25.540.000,00 0,00 25.540.000,00 1,87 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 155.673.785,00 2.804.997,00 158.478.782,00 11,59 101,80    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41 51 61 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,38 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 61 131.750.000,00 600.000,00 132.350.000,00 9,68 100,46    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41 61 17.188.785,00 2.154.997,00 19.343.782,00 1,42 112,54    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41 54,57 250.000,00 50.000,00 300.000,00 0,02 120,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41 53 61 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00 0,09 100,00    
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 0,18 100,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 0,18 100,00    
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
38 OSTALI RASHODI 165.000,00 0,00 165.000,00 0,01 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 31 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 31 41 160.000,00 0,00 160.000,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje 2.121.215,00 3,00 2.121.218,00 0,16 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 2.121.215,00 3,00 2.121.218,00 0,16 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 45 71 2.121.215,00 3,00 2.121.218,00 0,16 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 14.990.000,00 14.938.475,97 29.928.475,97 2,19 199,66  
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,01 200,00    
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 31 41 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,01 200,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13.765.000,00 12.803.475,97 26.568.475,97 1,94 193,01    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41,45 51,53 61 12.610.000,00 12.610.475,97 25.220.475,97 1,84 200,00    
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 11 41 450.000,00 118.000,00 568.000,00 0,04 126,22    
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 41 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41 700.000,00 75.000,00 775.000,00 0,06 110,71    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.175.000,00 2.085.000,00 3.260.000,00 0,24 277,45    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,45 61 1.100.000,00 1.455.000,00 2.555.000,00 0,19 232,27    
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41 75.000,00 630.000,00 705.000,00 0,05 940,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekući projekt: T2512-05 Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama 980.000,00 0,00 980.000,00 0,07 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 165.000,00 0,00 165.000,00 0,01 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 140.000,00 0,00 140.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 580.000,00 0,00 580.000,00 0,04 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 510.000,00 0,00 510.000,00 0,04 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 235.000,00 0,00 235.000,00 0,02 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54 235.000,00 0,00 235.000,00 0,02 100,00    
                                 
Program: 2513   Investicije u zdravstvenu infrastrukturu 51.040.000,00 5.724.455,99 56.764.455,99 4,15 111,22  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica 43.020.000,00 -6.725.000,00 36.295.000,00 2,66 84,37  
32 MATERIJALNI RASHODI 290.000,00 0,00 290.000,00 0,02 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 290.000,00 0,00 290.000,00 0,02 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 42.730.000,00 -6.725.000,00 36.005.000,00 2,63 84,26    
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 41,45 54 39.775.000,00 -6.570.000,00 33.205.000,00 2,43 83,48    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,20 100,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41 155.000,00 -155.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike 8.020.000,00 1.615.000,00 9.635.000,00 0,70 120,14  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 7.070.000,00 1.800.000,00 8.870.000,00 0,65 125,46    
422 POSTROJENJA I OPREMA 41,45 51 7.070.000,00 1.800.000,00 8.870.000,00 0,65 125,46    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 950.000,00 -185.000,00 765.000,00 0,06 80,53    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41 950.000,00 -890.000,00 60.000,00 0,00 6,32    
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41 0,00 705.000,00 705.000,00 0,05      
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-06 Poliklinika - preseljenje 0,00 10.834.455,99 10.834.455,99 0,79    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 10.834.455,99 10.834.455,99 0,79      
422 POSTROJENJA I OPREMA 71 0,00 10.834.455,99 10.834.455,99 0,79      
                                 
Program: 4303   Projekti EU - zdravstvo 0,00 6.590.000,00 6.590.000,00 0,48    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekući projekt: T4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP 0,00 6.590.000,00 6.590.000,00 0,48    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 338.500,00 338.500,00 0,02      
311 PLAĆE (BRUTO) 31 54 0,00 264.500,00 264.500,00 0,02      
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00      
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 183.500,00 183.500,00 0,01      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 54 0,00 52.500,00 52.500,00 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 31 54 0,00 80.500,00 80.500,00 0,01      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 54 0,00 50.500,00 50.500,00 0,00      
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 0,00 4.288.000,00 4.288.000,00 0,31      
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54 0,00 3.653.000,00 3.653.000,00 0,27      
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 54 0,00 635.000,00 635.000,00 0,05      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 1.780.000,00 1.780.000,00 0,13      
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 0,00 1.780.000,00 1.780.000,00 0,13      
                                 
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU 48.499.177,00 -2.195.561,00 46.303.616,00 3,39 95,47  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 48.499.177,00 -2.195.561,00 46.303.616,00 3,39 95,47  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 45.882.207,00 -2.270.732,00 43.611.475,00 3,19 95,05  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.280.000,00 350.000,00 32.630.000,00 2,39 101,08    
311 PLAĆE (BRUTO) 41 26.800.000,00 300.000,00 27.100.000,00 1,98 101,12    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 0,08 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41 4.420.000,00 50.000,00 4.470.000,00 0,33 101,13    
32 MATERIJALNI RASHODI 13.301.207,00 -3.035.732,00 10.265.475,00 0,75 77,18    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 61 875.000,00 -230.000,00 645.000,00 0,05 73,71    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 53 61 9.123.000,00 -2.714.000,00 6.409.000,00 0,47 70,25    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 53 71 2.796.475,00 -38.000,00 2.758.475,00 0,20 98,64    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 50,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 406.732,00 -3.732,00 403.000,00 0,03 99,08    
34 FINANCIJSKI RASHODI 239.000,00 150.000,00 389.000,00 0,03 162,76    
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 41 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 100,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41 215.000,00 150.000,00 365.000,00 0,03 169,77    
38 OSTALI RASHODI 62.000,00 265.000,00 327.000,00 0,02 527,42    
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41 62.000,00 265.000,00 327.000,00 0,02 527,42    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje 263.525,00 -45.000,00 218.525,00 0,02 82,92  
32 MATERIJALNI RASHODI 263.525,00 -45.000,00 218.525,00 0,02 82,92    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 45 53 263.525,00 -45.000,00 218.525,00 0,02 82,92    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 2.353.445,00 120.171,00 2.473.616,00 0,18 105,11  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 570.000,00 687.424,00 1.257.424,00 0,09 220,60    
422 POSTROJENJA I OPREMA 11 31 45 53 570.000,00 239.424,00 809.424,00 0,06 142,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45 0,00 448.000,00 448.000,00 0,03      
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.783.445,00 -567.253,00 1.216.192,00 0,09 68,19    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 45 1.783.445,00 -567.253,00 1.216.192,00 0,09 68,19    
                                 
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN 77.759.037,00 69.126,00 77.828.163,00 5,69 100,09  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 52.198.004,00 69.126,00 52.267.130,00 3,82 100,13  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 49.337.550,00 -130.770,00 49.206.780,00 3,60 99,73  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 34.510.750,00 757.250,00 35.268.000,00 2,58 102,19    
311 PLAĆE (BRUTO) 41 51,54,57 28.550.000,00 650.000,00 29.200.000,00 2,14 102,28    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,09 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41 51 4.710.750,00 107.250,00 4.818.000,00 0,35 102,28    
32 MATERIJALNI RASHODI 14.546.183,00 -888.020,00 13.658.163,00 1,00 93,90    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 1.713.220,00 -95.000,00 1.618.220,00 0,12 94,45    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41 51 61 8.409.209,00 -325.341,00 8.083.868,00 0,59 96,13    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 51 3.831.266,00 -367.679,00 3.463.587,00 0,25 90,40    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 592.488,00 -100.000,00 492.488,00 0,04 83,12    
34 FINANCIJSKI RASHODI 280.617,00 0,00 280.617,00 0,02 100,00    
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 41 155.617,00 0,00 155.617,00 0,01 100,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 125.000,00 0,00 125.000,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje 0,00 569.067,00 569.067,00 0,04    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 569.067,00 569.067,00 0,04      
323 RASHODI ZA USLUGE 45 0,00 569.067,00 569.067,00 0,04      
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 2.860.454,00 -369.171,00 2.491.283,00 0,18 87,09  
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 41 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.425.000,00 155.046,00 1.580.046,00 0,12 110,88    
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 41,45 1.000.000,00 -277.654,00 722.346,00 0,05 72,23    
422 POSTROJENJA I OPREMA 41,45 61 71 225.000,00 432.700,00 657.700,00 0,05 292,31    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 200.000,00 568.600,00 768.600,00 0,06 384,30    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,45 0,00 568.600,00 568.600,00 0,04      
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 41 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 1.185.454,00 -1.092.817,00 92.637,00 0,01 7,81    
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 45 1.185.454,00 -1.092.817,00 92.637,00 0,01 7,81    
                                 
Program: 4303   Projekti EU - zdravstvo 25.561.033,00 0,00 25.561.033,00 1,87 100,00  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan 25.561.033,00 0,00 25.561.033,00 1,87 100,00  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 25.561.033,00 0,00 25.561.033,00 1,87 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54 81 25.561.033,00 0,00 25.561.033,00 1,87 100,00    
                                 
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE 44.609.300,00 4.345.071,00 48.954.371,00 3,58 109,74  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 42.959.300,00 4.378.821,00 47.338.121,00 3,46 110,19  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 40.967.300,00 3.756.870,00 44.724.170,00 3,27 109,17  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.091.750,00 405.121,00 32.496.871,00 2,38 101,26    
311 PLAĆE (BRUTO) 41,42 26.850.000,00 380.371,00 27.230.371,00 1,99 101,42    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41,42 1.031.750,00 39.750,00 1.071.500,00 0,08 103,85    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41,42 4.210.000,00 -15.000,00 4.195.000,00 0,31 99,64    
32 MATERIJALNI RASHODI 8.846.550,00 3.351.749,00 12.198.299,00 0,89 137,89    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41,42 1.059.950,00 64.250,00 1.124.200,00 0,08 106,06    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 2.973.000,00 2.558.500,00 5.531.500,00 0,40 186,06    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41 4.395.600,00 559.000,00 4.954.600,00 0,36 112,72    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 418.000,00 153.999,00 571.999,00 0,04 136,84    
34 FINANCIJSKI RASHODI 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 31 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje 802.000,00 529.201,00 1.331.201,00 0,10 165,99  
32 MATERIJALNI RASHODI 802.000,00 529.201,00 1.331.201,00 0,10 165,99    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 254.000,00 -27.799,00 226.201,00 0,02 89,06    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 42,45 548.000,00 557.000,00 1.105.000,00 0,08 201,64    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 1.190.000,00 92.750,00 1.282.750,00 0,09 107,79  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.190.000,00 -98.625,00 1.091.375,00 0,08 91,71    
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31 42 250.000,00 -242.375,00 7.625,00 0,00 3,05    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 42,45 71 694.000,00 288.750,00 982.750,00 0,07 141,61    
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 11 45 71 245.000,00 -145.000,00 100.000,00 0,01 40,82    
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 42 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 191.375,00 191.375,00 0,01      
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 31 45 0,00 191.375,00 191.375,00 0,01      
                                 
Program: 4303   Projekti EU - zdravstvo 1.650.000,00 -33.750,00 1.616.250,00 0,12 97,95  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekući projekt: T4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine 1.650.000,00 -242.000,00 1.408.000,00 0,10 85,33  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.463.250,00 -245.250,00 1.218.000,00 0,09 83,24    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 1.300.000,00 -250.000,00 1.050.000,00 0,08 80,77    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54 73.250,00 -250,00 73.000,00 0,01 99,66    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54 90.000,00 5.000,00 95.000,00 0,01 105,56    
32 MATERIJALNI RASHODI 186.750,00 3.250,00 190.000,00 0,01 101,74    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 142.250,00 3.250,00 145.500,00 0,01 102,28    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekući projekt: T4303-06 Projekt Moje zdravo dijete 0,00 208.250,00 208.250,00 0,02    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 142.000,00 142.000,00 0,01      
311 PLAĆE (BRUTO) 54 0,00 125.000,00 125.000,00 0,01      
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00      
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 66.250,00 66.250,00 0,00      
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 0,00 66.250,00 66.250,00 0,00      
                                 
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE 56.615.425,00 5.566.764,63 62.182.189,63 4,55 109,83  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 51.176.970,90 4.193.014,63 55.369.985,53 4,05 108,19  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 46.360.970,90 3.683.214,81 50.044.185,71 3,66 107,94  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 33.546.236,85 3.300.169,37 36.846.406,22 2,70 109,84    
311 PLAĆE (BRUTO) 11,13 31 41,42 27.631.043,54 3.300.169,37 30.931.212,91 2,26 111,94    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 1.183.750,00 0,00 1.183.750,00 0,09 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41 4.731.443,31 0,00 4.731.443,31 0,35 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 12.726.734,05 383.045,44 13.109.779,49 0,96 103,01    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 1.896.830,00 0,00 1.896.830,00 0,14 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 5.531.625,00 191.490,00 5.723.115,00 0,42 103,46    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 4.753.847,61 124.525,00 4.878.372,61 0,36 102,62    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57 7.030,44 7.030,44 14.060,88 0,00 200,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 537.401,00 60.000,00 597.401,00 0,04 111,16    
34 FINANCIJSKI RASHODI 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 100,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje 1.750.000,00 195.000,00 1.945.000,00 0,14 111,14  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.750.000,00 195.000,00 1.945.000,00 0,14 111,14    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 1.706.000,00 195.000,00 1.901.000,00 0,14 111,43    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 3.066.000,00 314.799,82 3.380.799,82 0,25 110,27  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 3.066.000,00 189.799,82 3.255.799,82 0,24 106,19    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 42 626.000,00 170.000,00 796.000,00 0,06 127,16    
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 31 42,45 2.440.000,00 -0,18 2.439.999,82 0,18 100,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 31 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00      
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 125.000,00 125.000,00 0,01      
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 31 0,00 125.000,00 125.000,00 0,01      
                                 
Program: 2513   Investicije u zdravstvenu infrastrukturu 4.000.000,00 1.373.750,00 5.373.750,00 0,39 134,34  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,26 100,00  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,26 100,00    
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 42 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,26 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-06 Poliklinika - preseljenje 500.000,00 1.373.750,00 1.873.750,00 0,14 374,75  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 500.000,00 1.373.750,00 1.873.750,00 0,14 374,75    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 31 42 500.000,00 1.373.750,00 1.873.750,00 0,14 374,75    
                                 
Program: 2514   Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja 1.125.738,00 0,00 1.125.738,00 0,08 100,00  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni 975.738,00 0,00 975.738,00 0,07 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 975.738,00 0,00 975.738,00 0,07 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 41 51 975.738,00 0,00 975.738,00 0,07 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2514-03 Mreža hitne medicine 150.000,00 0,00 150.000,00 0,01 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 0,00 150.000,00 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 150.000,00 0,00 150.000,00 0,01 100,00    
                                 
Program: 4303   Projekti EU - zdravstvo 312.716,10 0,00 312.716,10 0,02 100,00  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekući projekt: T4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine 312.716,10 0,00 312.716,10 0,02 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 299.393,71 0,00 299.393,71 0,02 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 293.218,46 0,00 293.218,46 0,02 100,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54 3.675,25 0,00 3.675,25 0,00 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 13.322,39 0,00 13.322,39 0,00 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 6.170,00 0,00 6.170,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 6.152,39 0,00 6.152,39 0,00 100,00    
                                 
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 30.839.484,00 17.012.003,00 47.851.487,00 3,50 155,16  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 28.479.975,50 2.562.170,00 31.042.145,50 2,27 109,00  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 27.161.038,50 2.134.606,00 29.295.644,50