Ustrojstvo upravnih odjela

Ustrojstvo upravnih odjela

Ured župana


Ured župana je služba koja obavlja poslove odnosa s javnošću, protokolarna i prigodna primanja; poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe župana i zamjenike župana; poslove promidžbe Županije; poslove suradnje Županije s drugim jedinicama samouprave i organizacijama u inozemstvu; administrativne i pomoćne poslove za župana i zamjenike župana; vodi postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Više o odjelu

Služba za unutarnju reviziju


Služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju upravnih tijela Županije; temeljem posebnog sporazuma obavlja unutarnju reviziju proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Županija te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu župana.

Više o odjelu

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove


Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana; poslove iz područja službeničkih odnosa; uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove; poslove obrambenih priprema; poslove suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, udrugama i državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila; poslove uredskog poslovanja i opće poslove, organizira i provodi postupke javne nabave, prikuplja evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova te izrađuje godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela..

Više o odjelu

Upravni odjel za gospodarstvo


Upravni odjel za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove u području industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, trgovine, prometa (osim pomorskog), infrastrukture, te vodnog gospodarstva (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda), usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvoja općina i gradova.

Više o odjelu

Upravni odjel za more i turizam


Upravni odjel za more i turizam obavlja upravne i stručne poslove u području turizma, pomorstva, pomorskog dobra, marikulture i morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja, provodi postupke utvrđivanja visine naknade koju plaćaju vlasnici brodica i jahti za upotrebu pomorskog dobra, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave.

Više o odjelu

Upravni odjel za poljoprivredu


Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, poslove ruralnog razvitka odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu sela i seoskih područja te analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih oblasti.

Više o odjelu

Upravni odjel za društvene djelatnosti


Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove u području predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture.

Više o odjelu

Upravni odjel za financije i proračun


Upravni odjel za proračun i financije izrađuje nacrt prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg obračuna i konsolidiranog proračuna te prateće akte i propisana izvješća u svezi proračuna; prati naplatu i izvršenje proračuna; planira likvidnost proračuna; predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja rashoda; obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija; funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja; praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava; vodi sve propisane poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu, pomoćne knjige i ostale pomoćne evidencije); vodi registar koncesija; vodi registar pravnih osoba i imovine Županije; obavlja nadzor korisnika proračuna sukladno zakonu i drugim propisima; obavlja poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola; sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u procedurama i praćenju obveza po danim jamstvima i suglasnostima; obavlja ostale poslove sukladno zakonu.

Više o odjelu

Upravni odjel za razvoj i europske procese


Upravni odjel za razvoj i europske procese obavlja administrativne, upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj i strateško planiranje te provodi nadzor nad realizacijom istih, sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata na nacionalnoj i NUTS 2 razini, te sudjeluje u radu razvojnih partnerskih vijeća na svim razinama, priprema i provodi projekte u okviru EU programa i fondova, sudjeluje u podizanju kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika za sudjelovanje u predpristupnim i pristupnim procesima, prati rad Razvojne agencije Zadarske županije i sudjeluje u njenom radu, poslove usklađivanja i provođenja legislacijskih regulacijskih akata na području zaštite i spašavanja.

Više o odjelu

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje


Više o odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija.

Više o odjelu

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb


Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija.

Više o odjelu