Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Druge Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - HTML

Druge Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - HTML

                 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
                 
          prve izmjene i dopunepoveĆanje/ smanjenjedruge izmjene i dopune  
konto   izvori financiranjaindeks
                 
6 PRIHODI POSLOVANJA 1.319.458.817,11 -16.108.019,77 1.303.350.797,34 98,78
               
                 
61 PRIHODI OD POREZA 79.250.000,00 2.015.000,00 81.265.000,00 102,54
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,45 69.500.000,00 1.570.000,00 71.070.000,00 102,26
613 POREZI NA IMOVINU 11 350.000,00 -30.000,00 320.000,00 91,43
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 11 9.400.000,00 475.000,00 9.875.000,00 105,05
                 
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORACU 550.732.215,12 -12.123.567,03 538.608.648,09 97,80
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 18,54 14.541.361,68 -5.370.332,83 9.171.028,85 63,07
632 POMOĆI OD MEÐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 18,54 8.359.275,35 -2.303.675,52 6.055.599,83 72,44
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 11,18,51,53 47.173.719,48 -3.725.969,72 43.447.749,76 92,10
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 11,52,57 1.025.608,65 -453.348,21 572.260,44 55,80
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE 45 61.673.154,00 -1.289.509,00 60.383.645,00 97,91
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAC. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 11,18,51,53 285.319.475,54 50.217.380,87 335.536.856,41 117,60
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 18,54 130.975.251,67 -49.048.599,36 81.926.652,31 62,55
639 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 18,54 1.664.368,75 -149.513,26 1.514.855,49 91,02
                 
64 PRIHODI OD IMOVINE 9.811.191,04 75.136,34 9.886.327,38 100,77
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,31 1.237.440,18 -95.863,66 1.141.576,52 92,25
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11,13,14,15,17 8.573.750,86 171.000,00 8.744.750,86 101,99
                 
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 75.126.146,31 -3.826.711,95 71.299.434,36 94,91
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,41,44 6.813.435,00 -752.500,00 6.060.935,00 88,96
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 31,41 68.312.711,31 -3.074.211,95 65.238.499,36 95,50
                 
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 54.396.236,98 5.008.116,13 59.404.353,11 109,21
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 31 45.432.939,22 3.568.947,68 49.001.886,90 107,86
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZICKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 18,54,61 8.963.297,76 1.439.168,45 10.402.466,21 116,06
                 
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAC. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 547.329.016,57 -7.066.153,46 540.262.863,11 98,71
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 41 547.329.016,57 -7.066.153,46 540.262.863,11 98,71
                 
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.814.011,09 -189.839,80 2.624.171,29 93,25
683 OSTALI PRIHODI 11,18,31,41 2.814.011,09 -189.839,80 2.624.171,29 93,25
                 
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 27.210.399,99 -4.650.575,00 22.559.824,99 82,91
               
                 
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 27.210.399,99 -4.650.575,00 22.559.824,99 82,91
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAÐEVINSKIH OBJEKATA 71 27.180.399,99 -4.653.275,00 22.527.124,99 82,88
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 71 30.000,00 2.700,00 32.700,00 109,00
        ukupno: 1.346.669.217,10 -20.758.594,77 1.325.910.622,33 98,46
             
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI
             
        prve izmjene i dopunedruge izmjene i dopune  
izvor financiranja     indeks
11 OpĆi prihodi i primici 76.248.901,51 77.516.258,22 101,66
13 Koncesije 3.800.000,00 4.200.000,00 110,53
14 Naknada za brodice 3.671.000,00 3.671.000,00 100,00
15 Lovozakupnina 340.000,00 360.000,00 105,88
17 Naknada za navodnjavanje 10.000,00 40.000,00 400,00
18 Refund/sufinanciranje projekata iz EU 22.687.539,62 17.911.034,58 78,95
31 Vlastiti prihodi - korisnici 48.027.589,22 51.527.223,97 107,29
41 Prihodi za posebne namjene 615.967.162,88 606.014.297,47 98,38
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrað.zgrada 2.000.000,00 710.000,00 35,50
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 74.673.154,00 74.203.645,00 99,37
51 Državni proRAČUN 319.532.042,01 365.599.022,76 114,42
52 IzvanproRAČUNski fondovi 370.000,00 260.000,00 70,27
53 ProRAČUN JLS 7.900.599,09 8.265.195,37 104,61
54 PomoĆi iz inozemstva 135.016.645,13 82.921.026,26 61,42
57 HZZ - struCno osposobljavanje 655.608,65 291.963,71 44,53
61 TekuĆe donacije - korisnici 8.588.575,00 9.860.130,00 114,81
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.180.399,99 22.559.824,99 83,00
      ukupno: 1.346.669.217,10 1.325.910.622,33 98,46
                 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
                 
          prve izmjene i dopunepoveĆanje/ smanjenjedruge izmjene i dopune  
konto   izvori financiranjaindeks
3                
RASHODI POSLOVANJA 1.128.988.011,29 16.563.300,52 1.145.551.311,81 101,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 688.402.503,32 22.838.295,74 711.240.799,06 103,32
311 PLAĆE (BRUTO) 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57 572.687.485,91 19.354.003,66 592.041.489,57 103,38
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54 24.753.960,12 -231.911,02 24.522.049,10 99,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57 90.961.057,29 3.716.203,10 94.677.260,39 104,09
32 MATERIJALNI RASHODI 365.415.310,14 6.410.090,27 371.825.400,41 101,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,13,19 31 41,42,44,45 51,53,54,57 61 30.532.080,87 -2.922.383,27 27.609.697,60 90,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,14,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 193.944.824,23 14.250.760,19 208.195.584,42 107,35
323 RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,14,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 118.848.794,45 -2.681.060,09 116.167.734,36 97,74
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,19 31 41,42,45 51,53,54,57 61 1.293.876,94 -734.958,16 558.918,78 43,20
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,13,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 20.795.733,65 -1.502.268,40 19.293.465,25 92,78
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.686.880,07 -520.571,74 3.166.308,33 85,88
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 31 41,45 199.217,00 97.295,67 296.512,67 148,84
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,14,19 31 41,45 51,53,54 71 3.487.663,07 -617.867,41 2.869.795,66 82,28
35 SUBVENCIJE 5.418.747,76 -932.505,63 4.486.242,13 82,79
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11,14,15 51 4.427.500,00 -711.104,17 3.716.395,83 83,94
353 SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED. 19 54 991.247,76 -221.401,46 769.846,30 77,66
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 28.851.825,18 -7.345.288,56 21.506.536,62 74,54
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 42 54 4.772.077,21 -3.379.967,63 1.392.109,58 29,17
362 POMOĆI MEÐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU 19 42 54 7.409.370,16 -1.659.174,88 5.750.195,28 77,61
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12,13,14 45 51,54 6.259.108,29 2.254.134,85 8.513.243,14 136,01
366 POMOĆI PRORAC.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 304.848,00 45.500,00 350.348,00 114,93
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54 7.115.896,89 -3.755.988,24 3.359.908,65 47,22
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 11 42 51,54 2.990.524,63 -849.792,66 2.140.731,97 71,58
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 17.622.343,72 -211.702,70 17.410.641,02 98,80
371 NAK.GRAÐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 50,00
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,12,15 31 41 51,53 17.422.343,72 -111.702,70 17.310.641,02 99,36
38 OSTALI RASHODI 19.590.401,10 -3.675.016,86 15.915.384,24 81,24
381 TEKUĆE DONACIJE 11,12,13,14,15,19 31 45 51,54 14.019.678,37 -3.908.441,86 10.111.236,51 72,12
382 KAPITALNE DONACIJE 11 175.000,00 154.000,00 329.000,00 188,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11 31 41 537.000,00 31.125,00 568.125,00 105,80
386 KAPITALNE POMOĆI 11,12 54 81 4.858.722,73 48.300,00 4.907.022,73 100,99
4                
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 236.877.351,71 -50.358.600,52 186.518.751,19 78,74
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 307.100,00 -107.500,00 199.600,00 65,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 31 41,42 51 71 307.100,00 -107.500,00 199.600,00 65,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 168.963.070,06 -38.203.155,57 130.759.914,49 77,39
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 11,12,19 31 41,42,45 51,53,54 71 81 83.711.163,70 -28.048.431,63 55.662.732,07 66,49
422 POSTROJENJA I OPREMA 11,12,14,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 81 72.104.266,05 -9.200.460,67 62.903.805,38 87,24
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 11,14,19 31 41,42,45 54 71 3.349.750,79 544.800,00 3.894.550,79 116,26
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 31 41,42 51,53,54 61 71 3.298.965,01 426.539,33 3.725.504,34 112,93
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12,13,14,19 31 41,42,45 51,52,53,54 71 6.498.924,51 -1.925.602,60 4.573.321,91 70,37
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 67.607.181,65 -12.047.944,95 55.559.236,70 82,18
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 11,12,19 31 41,42,45 51,52,53,54 61 71 81 65.793.681,65 -13.765.944,95 52.027.736,70 79,08
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 11 41 51 1.588.500,00 1.750.000,00 3.338.500,00 210,17
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 31 125.000,00 68.000,00 193.000,00 154,40
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 41 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00
                 
        ukupno: 1.365.865.363,00 -33.795.300,00 1.332.070.063,00 97,53
                   
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
                   
            prve izmjene i dopunepoveĆanje/ smanjenjedruge izmjene i dopune  
konto       izvori financiranjaindeks
                   
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV 1.134.637,00 1.895.300,00 3.029.937,00 267,04
                 
                   
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMCEVNE POLOGE 42 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00
                   
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 1.104.637,00 1.895.300,00 2.999.937,00 271,58
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 41,45 92.637,00 895.300,00 987.937,00 1.066,46
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 41,42,45 1.012.000,00 1.000.000,00 2.012.000,00 198,81
                   
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 36.600.000,00 -12.259.130,39 24.340.869,61 66,51
                 
                   
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 0,00 2.141.000,00 2.141.000,00 0,00
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMCEVNIH POLOGA 11 0,00 2.141.000,00 2.141.000,00 0,00
                   
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00
832 PRIM.OD PROD.DION.I UDJ.U GL.TRG.DR.U JS 11 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00
                   
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 36.600.000,00 -14.451.130,39 22.148.869,61 60,52
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS 81 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS 81 29.058.101,00 -24.458.101,00 4.600.000,00 15,83
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 81 7.541.899,00 256.970,61 7.798.869,61 103,41
      NETO FINANCIRANJE (8 - 5): 35.465.363,00 -14.154.430,39 21.310.932,61  
                   
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
 
                   
            prve izmjene i dopunepoveĆanje/ smanjenjedruge izmjene i dopune  
konto     izvori financiranjaindeks
                   
9 VLASTITI IZVORI -16.269.217,10 1.117.725,16 -15.151.491,94 93,13
                 
                   
92 REZULTAT POSLOVANJA -16.269.217,10 1.117.725,16 -15.151.491,94 93,13
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 12,42,45 -16.269.217,10 1.117.725,16 -15.151.491,94 93,13
          ukupno: -16.269.217,10 1.117.725,16 -15.151.491,94 93,13
                                 
RASHODI - POSEBNI DIO    
     
                                 
                    prve izmjene i dopunepoveĆanje/ smanjenjedruge izmjene i dopuneStruktura %    
                izvori financiranja   Indeks  
                                 
Razdjel:   010 URED ŽUPANA 2.425.000,00 150.900,00 2.575.900,00 0,19 106,22  
                                 
Glava: 010-01 URED ŽUPANA 2.425.000,00 150.900,00 2.575.900,00 0,19 106,22  
                                 
               
                                 
Program: 1101   Djelovanje izvršne vlasti 1.225.000,00 155.900,00 1.380.900,00 0,10 112,73  
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana 620.500,00 -41.500,00 579.000,00 0,04 93,31  
32 MATERIJALNI RASHODI 620.500,00 -41.500,00 579.000,00 0,04 93,31    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 25.000,00 -24.000,00 1.000,00 0,00 4,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 426.500,00 -9.500,00 417.000,00 0,03 97,77    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 169.000,00 -8.000,00 161.000,00 0,01 95,27    
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-02 Suradnja 60.500,00 -35.000,00 25.500,00 0,00 42,15  
32 MATERIJALNI RASHODI 50.500,00 -35.000,00 15.500,00 0,00 30,69    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 26.500,00 -24.000,00 2.500,00 0,00 9,43    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 24.000,00 -11.000,00 13.000,00 0,00 54,17    
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije 359.500,00 3.400,00 362.900,00 0,03 100,95  
32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
38 OSTALI RASHODI 338.500,00 -55.000,00 283.500,00 0,02 83,75    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 338.500,00 -55.000,00 283.500,00 0,02 83,75    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00      
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani 144.500,00 -31.000,00 113.500,00 0,01 78,55  
32 MATERIJALNI RASHODI 104.500,00 -15.000,00 89.500,00 0,01 85,65    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 74.500,00 -15.000,00 59.500,00 0,00 79,87    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 40.000,00 -16.000,00 24.000,00 0,00 60,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 40.000,00 -16.000,00 24.000,00 0,00 60,00    
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1101-05 PomoĆi dane u inozemstvo i unutar opĆeg proRAČUNa 40.000,00 260.000,00 300.000,00 0,02 750,00  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 40.000,00 260.000,00 300.000,00 0,02 750,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 40.000,00 260.000,00 300.000,00 0,02 750,00    
                                 
Program: 1201   ProRAČUNska zaliha 650.000,00 0,00 650.000,00 0,05 100,00  
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1201-01 ProRAČUNska zaliha 650.000,00 0,00 650.000,00 0,05 100,00  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 600.000,00 50.000,00 650.000,00 0,05 108,33    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00    
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 11 500.000,00 150.000,00 650.000,00 0,05 130,00    
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00    
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00    
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
Program: 4305   Upravljanje razvojem 550.000,00 -5.000,00 545.000,00 0,04 99,09  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata 550.000,00 -5.000,00 545.000,00 0,04 99,09  
32 MATERIJALNI RASHODI 550.000,00 -5.000,00 545.000,00 0,04 99,09    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 550.000,00 -5.000,00 545.000,00 0,04 99,09    
                                 
Razdjel:   020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 48.264.964,37 -3.953.336,61 44.311.627,76 3,32 91,81  
                                 
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 48.264.964,37 -3.953.336,61 44.311.627,76 3,32 91,81  
                                 
               
                                 
Program: 1104   Djelovanje zakonodavne vlasti 1.348.500,00 -19.000,00 1.329.500,00 0,10 98,59  
                                 
  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela              
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijeĆnicima i vanjskim Clan. radnih tijela ŽS 1.348.500,00 -19.000,00 1.329.500,00 0,10 98,59  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.260.500,00 -19.000,00 1.241.500,00 0,09 98,49    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 1.260.500,00 -19.000,00 1.241.500,00 0,09 98,49    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 88.000,00 0,00 88.000,00 0,01 100,00    
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 11 88.000,00 0,00 88.000,00 0,01 100,00    
                                 
Program: 1106   Parlamentarni izbori 8.243.600,00 -879.562,50 7.364.037,50 0,55 89,33  
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1106-01 Parlamentarni izbori 8.243.600,00 -879.562,50 7.364.037,50 0,55 89,33  
32 MATERIJALNI RASHODI 8.213.600,00 -879.375,00 7.334.225,00 0,55 89,29    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 0,00 600,00 600,00 0,00      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51 60.000,00 8.500,00 68.500,00 0,01 114,17    
323 RASHODI ZA USLUGE 51 210.000,00 73.125,00 283.125,00 0,02 134,82    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 7.943.600,00 -961.600,00 6.982.000,00 0,52 87,89    
34 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 -3.000,00 27.000,00 0,00 90,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 51 30.000,00 -3.000,00 27.000,00 0,00 90,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00      
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 51 0,00 2.812,50 2.812,50 0,00      
                                 
Program: 1501   Administracija i upravljanje 21.013.750,00 -2.763.750,00 18.250.000,00 1,37 86,85  
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene 21.013.750,00 -2.763.750,00 18.250.000,00 1,37 86,85  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.276.500,00 -2.749.000,00 17.527.500,00 1,31 86,44    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 16.150.000,00 -1.950.000,00 14.200.000,00 1,06 87,93    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 44 1.420.000,00 -435.500,00 984.500,00 0,07 69,33    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 2.706.500,00 -363.500,00 2.343.000,00 0,18 86,57    
32 MATERIJALNI RASHODI 737.250,00 -14.750,00 722.500,00 0,05 98,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 703.000,00 -20.500,00 682.500,00 0,05 97,08    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 34.250,00 5.750,00 40.000,00 0,00 116,79    
                                 
Program: 1503   Postupanje s nezakonito izgraðenim zgradama 1.730.000,00 -414.200,00 1.315.800,00 0,10 76,06  
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgraðenih zgrada 1.730.000,00 -414.200,00 1.315.800,00 0,10 76,06  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.580.000,00 -360.200,00 1.219.800,00 0,09 77,20    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 44 1.300.000,00 -290.000,00 1.010.000,00 0,08 77,69    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 44 80.000,00 -40.000,00 40.000,00 0,00 50,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 44 200.000,00 -30.200,00 169.800,00 0,01 84,90    
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 -54.000,00 96.000,00 0,01 64,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 44 150.000,00 -54.000,00 96.000,00 0,01 64,00    
                                 
Program: 1505   UDU - Povjereni poslovi 14.466.250,00 -325.990,00 14.140.260,00 1,06 97,75  
                                 
  Funkcija: 0160 OpĆe javne usluge koje nisu drugdje svrstane              
aktivnost: A1505-01 UDU - Rashodi za zaposlene 14.466.250,00 -325.990,00 14.140.260,00 1,06 97,75  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.740.750,00 -415.990,00 13.324.760,00 1,00 96,97    
311 PLAĆE (BRUTO) 51 11.251.000,00 -251.000,00 11.000.000,00 0,82 97,77    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 650.000,00 -140.240,00 509.760,00 0,04 78,42    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 1.839.750,00 -24.750,00 1.815.000,00 0,14 98,65    
32 MATERIJALNI RASHODI 725.500,00 70.000,00 795.500,00 0,06 109,65    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 600.000,00 110.000,00 710.000,00 0,05 118,33    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 51 50.000,00 20.000,00 70.000,00 0,01 140,00    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51 65.000,00 -49.500,00 15.500,00 0,00 23,85    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 51 10.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00    
34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00      
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 51 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00      
                                 
Program: 1601   Financijski poslovi 1.462.864,37 449.165,89 1.912.030,26 0,14 130,70  
                                 
  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi              
aktivnost: A1601-01 Financijski poslovi 1.462.864,37 449.165,89 1.912.030,26 0,14 130,70  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.084.464,37 463.951,64 1.548.416,01 0,12 142,78    
323 RASHODI ZA USLUGE 11,12 41 961.964,37 452.601,64 1.414.566,01 0,11 147,05    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 122.500,00 11.350,00 133.850,00 0,01 109,27    
34 FINANCIJSKI RASHODI 288.400,00 -11.035,75 277.364,25 0,02 96,17    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,14 288.400,00 -11.035,75 277.364,25 0,02 96,17    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 90.000,00 -3.750,00 86.250,00 0,01 95,83    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 90.000,00 -3.750,00 86.250,00 0,01 95,83    
                                 
Razdjel:   030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT 401.449.878,68 524.581,94 401.974.460,62 30,11 100,13  
                                 
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT 3.013.250,00 -265.060,86 2.748.189,14 0,21 91,20  
                                 
               
                                 
Program: 2103   Ostala djelatnost u kulturi 475.250,00 65.450,00 540.700,00 0,04 113,77  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi 475.250,00 65.450,00 540.700,00 0,04 113,77  
32 MATERIJALNI RASHODI 10.250,00 -10.250,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 10.250,00 -10.250,00 0,00 0,00 0,00    
35 SUBVENCIJE 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 0,00 71,43    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 0,00 71,43    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 140.000,00 26.000,00 166.000,00 0,01 118,57    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00    
366 POMOĆI PRORAC.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 100.000,00 66.000,00 166.000,00 0,01 166,00    
38 OSTALI RASHODI 290.000,00 59.700,00 349.700,00 0,03 120,59    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 290.000,00 59.700,00 349.700,00 0,03 120,59    
                                 
Program: 2104   Zajednica tehniCke kulture 385.000,00 -74.000,00 311.000,00 0,02 80,78  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehniCke kulture 385.000,00 -74.000,00 311.000,00 0,02 80,78  
38 OSTALI RASHODI 385.000,00 -74.000,00 311.000,00 0,02 80,78    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 385.000,00 -74.000,00 311.000,00 0,02 80,78    
                                 
Program: 2105   TehniCka kultura- ostalo 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehniCke kulture 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00  
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
Program: 2106   Športska djelatnost 2.097.000,00 -214.010,86 1.882.989,14 0,14 89,79  
                                 
  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta              
aktivnost: A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ 890.000,00 120.000,00 1.010.000,00 0,08 113,48  
38 OSTALI RASHODI 890.000,00 120.000,00 1.010.000,00 0,08 113,48    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 890.000,00 120.000,00 1.010.000,00 0,08 113,48    
                                 
  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta              
aktivnost: A2106-02 Javne potrebe u športu 1.057.000,00 -252.010,86 804.989,14 0,06 76,16  
38 OSTALI RASHODI 1.057.000,00 -252.010,86 804.989,14 0,06 76,16    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 1.057.000,00 -252.010,86 804.989,14 0,06 76,16    
                                 
  Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta              
aktivnost: A2106-03 Vratimo šport u škole 150.000,00 -82.000,00 68.000,00 0,01 45,33  
38 OSTALI RASHODI 150.000,00 -82.000,00 68.000,00 0,01 45,33    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 150.000,00 -82.000,00 68.000,00 0,01 45,33    
                                 
Program: 2201   Predškolstvo 46.000,00 -32.500,00 13.500,00 0,00 29,35  
                                 
  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2201-01 Programi u predškolstvu 46.000,00 -32.500,00 13.500,00 0,00 29,35  
35 SUBVENCIJE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 27.500,00 -27.500,00 0,00 0,00 0,00    
366 POMOĆI PRORAC.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 27.500,00 -27.500,00 0,00 0,00 0,00    
38 OSTALI RASHODI 8.500,00 -5.000,00 3.500,00 0,00 41,18    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 8.500,00 -5.000,00 3.500,00 0,00 41,18    
                                 
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ 8.318.565,89 -2.427.260,00 5.891.305,89 0,44 70,82  
                                 
korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR 8.318.565,89 -2.427.260,00 5.891.305,89 0,44 70,82  
                                 
Program: 2101   Muzejsko galerijska djelatnost 7.804.905,89 -2.260.100,00 5.544.805,89 0,42 71,04  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja 4.158.305,89 -323.100,00 3.835.205,89 0,29 92,23  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.746.100,00 64.900,00 2.811.000,00 0,21 102,36    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 31 41 2.270.000,00 55.000,00 2.325.000,00 0,17 102,42    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31 41 110.000,00 0,00 110.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 366.100,00 9.900,00 376.000,00 0,03 102,70    
32 MATERIJALNI RASHODI 1.412.205,89 -388.000,00 1.024.205,89 0,08 72,53    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 41 142.000,00 2.000,00 144.000,00 0,01 101,41    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 240.000,00 -5.000,00 235.000,00 0,02 97,92    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 61 557.705,89 -95.300,66 462.405,23 0,03 82,91    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41 57 45.000,00 -15.000,00 30.000,00 0,00 66,67    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41,42 61 427.500,00 -274.699,34 152.800,66 0,01 35,74    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija 180.100,00 -88.000,00 92.100,00 0,01 51,14  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 180.100,00 -88.000,00 92.100,00 0,01 51,14    
422 POSTROJENJA I OPREMA 11 31 41 51 56.600,00 -30.000,00 26.600,00 0,00 47,00    
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 42 51 123.500,00 -58.000,00 65.500,00 0,00 53,04    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost 719.750,00 -505.000,00 214.750,00 0,02 29,84  
32 MATERIJALNI RASHODI 719.750,00 -505.000,00 214.750,00 0,02 29,84    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 41 53 24.000,00 -10.000,00 14.000,00 0,00 58,33    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 51,53 670.000,00 -495.000,00 175.000,00 0,01 26,12    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 53 25.750,00 0,00 25.750,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-05 Kneževa palaCa 1.994.750,00 -945.000,00 1.049.750,00 0,08 52,63  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 566.750,00 0,00 566.750,00 0,04 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 53 450.000,00 0,00 450.000,00 0,03 100,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41 53 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 53 74.250,00 0,00 74.250,00 0,01 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 1.398.000,00 -935.000,00 463.000,00 0,03 33,12    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 53 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 53 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 0,00 62,50    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41 53 1.133.000,00 -820.000,00 313.000,00 0,02 27,63    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 53 180.000,00 -100.000,00 80.000,00 0,01 44,44    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 0,00 66,67    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41 53 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 0,00 66,67    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-06 Mali arsenal 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 0,00 30,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 0,00 30,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 41 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 0,00 30,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-07 Prirodoslovni odjel 113.000,00 -89.000,00 24.000,00 0,00 21,24  
32 MATERIJALNI RASHODI 104.000,00 -80.000,00 24.000,00 0,00 23,08    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51 12.000,00 -6.483,89 5.516,11 0,00 45,97    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 41 51,53 70.000,00 -56.516,11 13.483,89 0,00 19,26    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 22.000,00 -17.000,00 5.000,00 0,00 22,73    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00    
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-08 Etnološki odjel 90.000,00 -2.000,00 88.000,00 0,01 97,78  
32 MATERIJALNI RASHODI 90.000,00 -2.000,00 88.000,00 0,01 97,78    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 51 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 51 78.000,00 -2.000,00 76.000,00 0,01 97,44    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-09 Odjel Muzej grada Zadra 360.000,00 -175.000,00 185.000,00 0,01 51,39  
32 MATERIJALNI RASHODI 360.000,00 -175.000,00 185.000,00 0,01 51,39    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,53 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,00 33,33    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 41 51,53 345.000,00 -165.000,00 180.000,00 0,01 52,17    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2101-10 Galerija umjetnina 179.000,00 -126.000,00 53.000,00 0,00 29,61  
32 MATERIJALNI RASHODI 168.000,00 -115.000,00 53.000,00 0,00 31,55    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 51,53 25.000,00 -10.400,00 14.600,00 0,00 58,40    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 51,53 123.000,00 -99.600,00 23.400,00 0,00 19,02    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 41 61 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 0,00 75,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00    
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51 11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
Program: 4302   Projekti EU 513.660,00 -167.160,00 346.500,00 0,03 67,46  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
tekuĆi projekt: T4302-53 Projekt Remember 513.660,00 -167.160,00 346.500,00 0,03 67,46  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 237.660,00 1.840,00 239.500,00 0,02 100,77    
311 PLAĆE (BRUTO) 19 54 204.000,00 1.200,00 205.200,00 0,02 100,59    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 19 54 33.660,00 640,00 34.300,00 0,00 101,90    
32 MATERIJALNI RASHODI 276.000,00 -169.000,00 107.000,00 0,01 38,77    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 54 66.000,00 -54.000,00 12.000,00 0,00 18,18    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 50,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 19 54 200.000,00 -110.000,00 90.000,00 0,01 45,00    
                                 
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA 6.192.838,17 -595.600,00 5.597.238,17 0,42 90,38  
                                 
korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR 6.192.838,17 -595.600,00 5.597.238,17 0,42 90,38  
                                 
Program: 2102   Kazališna djelatnost 6.192.838,17 -595.600,00 5.597.238,17 0,42 90,38  
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka 4.879.500,00 -66.400,00 4.813.100,00 0,36 98,64  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.500.000,00 98.000,00 3.598.000,00 0,27 102,80    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 2.900.000,00 85.000,00 2.985.000,00 0,22 102,93    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 120.000,00 0,00 120.000,00 0,01 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 480.000,00 13.000,00 493.000,00 0,04 102,71    
32 MATERIJALNI RASHODI 1.379.500,00 -164.400,00 1.215.100,00 0,09 88,08    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 41 51 306.000,00 -80.000,00 226.000,00 0,02 73,86    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 290.000,00 -25.506,00 264.494,00 0,02 91,20    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 51,53 61 587.500,00 26.900,00 614.400,00 0,05 104,58    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 61 57.000,00 -45.000,00 12.000,00 0,00 21,05    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 139.000,00 -40.794,00 98.206,00 0,01 70,65    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave 911.600,00 -300.000,00 611.600,00 0,05 67,09  
32 MATERIJALNI RASHODI 785.800,00 -300.000,00 485.800,00 0,04 61,82    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 51,53 61 185.000,00 -70.000,00 115.000,00 0,01 62,16    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 51,53 61 558.800,00 -203.000,00 355.800,00 0,03 63,67    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 27.000,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 53 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 125.800,00 0,00 125.800,00 0,01 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 42 51 47.300,00 0,00 47.300,00 0,00 100,00    
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 51 78.500,00 0,00 78.500,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka 128.738,17 -14.200,00 114.538,17 0,01 88,97  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 128.738,17 -14.200,00 114.538,17 0,01 88,97    
422 POSTROJENJA I OPREMA 11 41,42 51 128.738,17 -14.200,00 114.538,17 0,01 88,97    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo 243.000,00 -215.000,00 28.000,00 0,00 11,52  
32 MATERIJALNI RASHODI 243.000,00 -215.000,00 28.000,00 0,00 11,52    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 51,53 61 144.000,00 -132.000,00 12.000,00 0,00 8,33    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 61 73.000,00 -73.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 51,53 61 26.000,00 -10.000,00 16.000,00 0,00 61,54    
                                 
  Funkcija: 0820 Služba kulture              
aktivnost: A2102-06 Obnova kazališnih predstava 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
                                 
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 182.250.442,38 4.821.260,81 187.071.703,19 14,01 102,65  
                                 
               
                                 
Program: 2202   Osnovno školstvo - standard 159.844.921,30 5.911.046,91 165.755.968,21 12,42 103,70  
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola 19.920.491,00 55.808,25 19.976.299,25 1,50 100,28  
32 MATERIJALNI RASHODI 19.909.985,18 57.945,41 19.967.930,59 1,50 100,29    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45 369.429,98 -82.465,40 286.964,58 0,02 77,68    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 6.213.735,78 -427.888,33 5.785.847,45 0,43 93,11    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 12.976.979,90 642.296,95 13.619.276,85 1,02 104,95    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45 400,00 -300,00 100,00 0,00 25,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45 349.439,52 -73.697,81 275.741,71 0,02 78,91    
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.505,82 -2.137,16 8.368,66 0,00 79,66    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45 10.505,82 -2.137,16 8.368,66 0,00 79,66    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine 6.298.105,03 0,00 6.298.105,03 0,47 100,00  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 6.298.105,03 0,00 6.298.105,03 0,47 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 45 6.298.105,03 0,00 6.298.105,03 0,47 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama 1.359.600,00 -55.808,25 1.303.791,75 0,10 95,90  
32 MATERIJALNI RASHODI 885.000,00 4.487,54 889.487,54 0,07 100,51    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 35.000,00 -4.762,46 30.237,54 0,00 86,39    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 850.000,00 9.250,00 859.250,00 0,06 101,09    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 474.600,00 -60.295,79 414.304,21 0,03 87,30    
422 POSTROJENJA I OPREMA 45 474.600,00 -60.295,79 414.304,21 0,03 87,30    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje 132.266.725,27 5.911.046,91 138.177.772,18 10,35 104,47  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 125.974.604,39 5.619.757,73 131.594.362,12 9,86 104,46    
311 PLAĆE (BRUTO) 51 104.608.766,27 4.639.083,56 109.247.849,83 8,18 104,43    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 4.219.423,93 251.467,00 4.470.890,93 0,33 105,96    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 17.146.414,19 729.207,17 17.875.621,36 1,34 104,25    
32 MATERIJALNI RASHODI 6.292.120,88 291.289,18 6.583.410,06 0,49 104,63    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 6.277.589,63 154.681,68 6.432.271,31 0,48 102,46    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 14.531,25 136.607,50 151.138,75 0,01 1.040,09    
                                 
Program: 2203   Osnovno školstvo - iznad standarda 16.484.982,60 998.560,44 17.483.543,04 1,31 106,06  
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici 158.000,00 -128.000,00 30.000,00 0,00 18,99  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.000,00 7.000,00 30.000,00 0,00 130,43    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 20.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 125,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 166,67    
32 MATERIJALNI RASHODI 135.000,00 -135.000,00 0,00 0,00 0,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe 560.000,00 -69.000,00 491.000,00 0,04 87,68  
32 MATERIJALNI RASHODI 160.000,00 43.000,00 203.000,00 0,02 126,88    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 160.000,00 43.000,00 203.000,00 0,02 126,88    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 400.000,00 -112.000,00 288.000,00 0,02 72,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 400.000,00 -112.000,00 288.000,00 0,02 72,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama 3.072.915,58 858.797,93 3.931.713,51 0,29 127,95  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 2.487.915,58 -5.702,07 2.482.213,51 0,19 99,77    
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 12 51,53 2.212.915,58 -5.702,07 2.207.213,51 0,17 99,74    
422 POSTROJENJA I OPREMA 12 275.000,00 0,00 275.000,00 0,02 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 585.000,00 864.500,00 1.449.500,00 0,11 247,78    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 11,12 53 585.000,00 864.500,00 1.449.500,00 0,11 247,78    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu 6.085.319,22 404.186,20 6.489.505,42 0,49 106,64  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 713.681,13 31.144,90 744.826,03 0,06 104,36    
311 PLAĆE (BRUTO) 42 53,57 514.643,67 49.153,90 563.797,57 0,04 109,55    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41,42 51,53 114.768,00 -25.624,00 89.144,00 0,01 77,67    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 53,57 84.269,46 7.615,00 91.884,46 0,01 109,04    
32 MATERIJALNI RASHODI 3.230.902,26 -242.004,04 2.988.898,22 0,22 92,51    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41,42 51,53 126.648,37 -28.335,37 98.313,00 0,01 77,63    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 51,53 61 1.148.399,34 70.589,91 1.218.989,25 0,09 106,15    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41,42 51,53 61 1.026.338,37 -220.621,16 805.717,21 0,06 78,50    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 42 51,57 67.055,14 5.993,61 73.048,75 0,01 108,94    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41,42 51,53 61 71 862.461,04 -69.631,03 792.830,01 0,06 91,93    
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0,00 223.178,63 223.178,63 0,02      
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 51,53 0,00 223.178,63 223.178,63 0,02      
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 100,00    
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 42 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 857.969,58 349.866,71 1.207.836,29 0,09 140,78    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41,42 51,53 61 673.980,69 184.365,18 858.345,87 0,06 127,35    
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 41,42 51,53 61 71 183.988,89 165.501,53 349.490,42 0,03 189,95    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.245.666,25 42.000,00 1.287.666,25 0,10 103,37    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 41,42 53 1.245.666,25 42.000,00 1.287.666,25 0,10 103,37    
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMCEVNE POLOGE 42 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina 2.139.732,07 -147.757,44 1.991.974,63 0,15 93,09  
32 MATERIJALNI RASHODI 2.139.732,07 -147.757,44 1.991.974,63 0,15 93,09    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 53 2.040.613,04 -154.987,45 1.885.625,59 0,14 92,40    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 27.700,00 0,00 27.700,00 0,00 100,00    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 42 6.047,69 0,00 6.047,69 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41,42 65.371,34 7.230,01 72.601,35 0,01 111,06    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva 845.299,61 0,00 845.299,61 0,06 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 845.299,61 0,00 845.299,61 0,06 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 825.047,25 0,00 825.047,25 0,06 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 20.252,36 0,00 20.252,36 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-08 Školska shema 221.080,16 66.887,73 287.967,89 0,02 130,25  
32 MATERIJALNI RASHODI 221.080,16 66.887,73 287.967,89 0,02 130,25    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,19 54 221.080,16 66.887,73 287.967,89 0,02 130,25    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ 140.000,00 22.407,35 162.407,35 0,01 116,01  
32 MATERIJALNI RASHODI 110.000,00 12.407,35 122.407,35 0,01 111,28    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 110.000,00 12.407,35 122.407,35 0,01 111,28    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 30.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00 133,33    
366 POMOĆI PRORAC.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 30.000,00 10.000,00 40.000,00 0,00 133,33    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ 99.500,00 -39.500,00 60.000,00 0,00 60,30  
35 SUBVENCIJE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00    
366 POMOĆI PRORAC.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00    
38 OSTALI RASHODI 91.500,00 -36.500,00 55.000,00 0,00 60,11    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 91.500,00 -36.500,00 55.000,00 0,00 60,11    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-23 StruCno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa 312.121,92 -268.450,04 43.671,88 0,00 13,99  
32 MATERIJALNI RASHODI 312.121,92 -268.450,04 43.671,88 0,00 13,99    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41,42 57 312.121,92 -268.450,04 43.671,88 0,00 13,99    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
aktivnost: A2203-27 Udžbenici 2.851.014,04 259.656,71 3.110.670,75 0,23 109,11  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 2.851.014,04 259.656,71 3.110.670,75 0,23 109,11    
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51 2.851.014,04 259.656,71 3.110.670,75 0,23 109,11    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T2203-28 Projekt e - škole 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 11 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ 0,00 19.332,00 19.332,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 19.332,00 19.332,00 0,00      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51 0,00 19.332,00 19.332,00 0,00      
                                 
Program: 4301   Razvojni projekti EU 1.059.927,84 -592.585,81 467.342,03 0,04 44,09  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekuĆi projekt: T4301-67 Projekt PomoĆnici u nastavi 1.059.927,84 -592.585,81 467.342,03 0,04 44,09  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 924.927,84 -487.867,89 437.059,95 0,03 47,25    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 754.273,39 -410.705,21 343.568,18 0,03 45,55    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 50.000,00 -13.367,49 36.632,51 0,00 73,27    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 120.654,45 -63.795,19 56.859,26 0,00 47,13    
32 MATERIJALNI RASHODI 135.000,00 -104.717,92 30.282,08 0,00 22,43    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 85.000,00 -60.117,92 24.882,08 0,00 29,27    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 50.000,00 -44.600,00 5.400,00 0,00 10,80    
                                 
Program: 4302   Projekti EU 4.860.610,64 -1.495.760,73 3.364.849,91 0,25 69,23  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekuĆi projekt: T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.ZoraniĆ, Nin 7.723,43 0,00 7.723,43 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 7.723,43 -2.469,98 5.253,45 0,00 68,02    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 0,00 1.947,00 1.947,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 7.723,43 -4.416,98 3.306,45 0,00 42,81    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 2.469,98 2.469,98 0,00      
422 POSTROJENJA I OPREMA 42 0,00 2.469,98 2.469,98 0,00      
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekuĆi projekt: T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin 60,90 0,00 60,90 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 60,90 0,00 60,90 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 60,90 0,00 60,90 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. 4.109.592,04 -1.487.430,39 2.622.161,65 0,20 63,81  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.791.122,04 -1.349.505,91 2.441.616,13 0,18 64,40    
311 PLAĆE (BRUTO) 11,19 51,54 3.194.121,50 -1.242.442,86 1.951.678,64 0,15 61,10    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 187.000,00 -19.100,00 167.900,00 0,01 89,79    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54 410.000,54 -87.963,05 322.037,49 0,02 78,55    
32 MATERIJALNI RASHODI 318.470,00 -137.924,48 180.545,52 0,01 56,69    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 256.000,00 -109.054,48 146.945,52 0,01 57,40    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 62.470,00 -28.870,00 33.600,00 0,00 53,79    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN 29.767,33 -118,72 29.648,61 0,00 99,60  
32 MATERIJALNI RASHODI 29.767,33 -9.377,37 20.389,96 0,00 68,50    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 54 29.767,33 -9.377,37 20.389,96 0,00 68,50    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 9.258,65 9.258,65 0,00      
422 POSTROJENJA I OPREMA 42 54 0,00 9.258,65 9.258,65 0,00      
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja 248.893,88 0,00 248.893,88 0,02 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 68.893,88 0,00 68.893,88 0,01 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 54 38.893,88 0,00 38.893,88 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 180.000,00 0,00 180.000,00 0,01 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 42 180.000,00 0,00 180.000,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
kapitalni projekt: K4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle GraCac 342.134,52 2.300,00 344.434,52 0,03 100,67  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 342.134,52 2.300,00 344.434,52 0,03 100,67    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 11 54 342.134,52 2.300,00 344.434,52 0,03 100,67    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo 122.438,54 -10.511,62 111.926,92 0,01 91,41  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 107.170,36 -6.848,92 100.321,44 0,01 93,61    
311 PLAĆE (BRUTO) 42 54 107.170,36 -6.848,92 100.321,44 0,01 93,61    
32 MATERIJALNI RASHODI 15.268,18 -3.662,70 11.605,48 0,00 76,01    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54,57 15.268,18 -3.662,70 11.605,48 0,00 76,01    
                                 
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 201.674.782,24 -1.008.758,01 200.666.024,23 15,03 99,50  
                                 
               
                                 
Program: 2204   Srednje školstvo-standard 149.893.644,37 2.272.285,42 152.165.929,79 11,40 101,52  
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola 15.711.576,00 -1.604.387,35 14.107.188,65 1,06 89,79  
32 MATERIJALNI RASHODI 15.679.053,75 -1.611.091,54 14.067.962,21 1,05 89,72    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45 4.910.238,41 -1.433.698,23 3.476.540,18 0,26 70,80    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 6.044.244,96 -317.992,28 5.726.252,68 0,43 94,74    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 3.940.996,68 192.730,72 4.133.727,40 0,31 104,89    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45 0,00 392,83 392,83 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45 783.573,70 -52.524,58 731.049,12 0,05 93,30    
34 FINANCIJSKI RASHODI 32.522,25 6.704,19 39.226,44 0,00 120,61    
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 45 18.600,00 7.441,67 26.041,67 0,00 140,01    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45 13.922,25 -737,48 13.184,77 0,00 94,70    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija 2.536.532,00 0,00 2.536.532,00 0,19 100,00  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 737.915,48 70.435,52 808.351,00 0,06 109,55    
422 POSTROJENJA I OPREMA 45 0,00 118.685,52 118.685,52 0,01      
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 45 106.790,97 0,00 106.790,97 0,01 100,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45 631.124,51 -48.250,00 582.874,51 0,04 92,35    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.766.616,52 -70.435,52 1.696.181,00 0,13 96,01    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 45 1.766.616,52 -70.435,52 1.696.181,00 0,13 96,01    
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 100,00    
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 45 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-03 Smještaj uCenika u ðaCkim domovima 1.480.706,00 0,00 1.480.706,00 0,11 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.480.706,00 0,00 1.480.706,00 0,11 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 1.480.706,00 0,00 1.480.706,00 0,11 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama 914.061,59 604.387,35 1.518.448,94 0,11 166,12  
32 MATERIJALNI RASHODI 360.000,00 11.200,00 371.200,00 0,03 103,11    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45 10.000,00 -1.300,00 8.700,00 0,00 87,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 350.000,00 12.500,00 362.500,00 0,03 103,57    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 554.061,59 593.187,35 1.147.248,94 0,09 207,06    
422 POSTROJENJA I OPREMA 45 554.061,59 593.187,35 1.147.248,94 0,09 207,06    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-06 Srednja škola -KlasiCna gimnazija 430.000,00 0,00 430.000,00 0,03 100,00  
38 OSTALI RASHODI 430.000,00 0,00 430.000,00 0,03 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 45 430.000,00 0,00 430.000,00 0,03 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje 122.820.768,78 3.672.285,42 126.493.054,20 9,47 102,99  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 122.773.925,28 3.154.943,26 125.928.868,54 9,43 102,57    
311 PLAĆE (BRUTO) 51 101.665.206,44 1.850.587,27 103.515.793,71 7,75 101,82    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 4.434.180,46 345.625,79 4.779.806,25 0,36 107,79    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51 16.674.538,38 958.730,20 17.633.268,58 1,32 105,75    
32 MATERIJALNI RASHODI 46.843,50 517.342,16 564.185,66 0,04 1.204,41    
323 RASHODI ZA USLUGE 51 0,00 353.018,14 353.018,14 0,03      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 46.843,50 164.324,02 211.167,52 0,02 450,79    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m 6.000.000,00 -400.000,00 5.600.000,00 0,42 93,33  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 4.850.000,00 -250.000,00 4.600.000,00 0,34 94,85    
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 81 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,34 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 81 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00 0,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 81 1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00 0,00    
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,07      
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 45 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,07      
                                 
Program: 2205   Srednje školstvo - iznad standarda 36.086.868,04 -1.747.382,55 34.339.485,49 2,57 95,16  
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ 130.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 130.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-03 Prijevoz uCenika srednjih škola 14.320.149,12 -4.128.149,12 10.192.000,00 0,76 71,17  
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 14.320.149,12 -4.128.149,12 10.192.000,00 0,76 71,17    
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51 14.320.149,12 -4.128.149,12 10.192.000,00 0,76 71,17    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 11 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on 29.995,00 -3.125,00 26.870,00 0,00 89,58  
32 MATERIJALNI RASHODI 29.995,00 -3.125,00 26.870,00 0,00 89,58    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 29.995,00 -3.125,00 26.870,00 0,00 89,58    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-07 StruCno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa 106.590,63 -26.376,76 80.213,87 0,01 75,25  
32 MATERIJALNI RASHODI 106.590,63 -26.376,76 80.213,87 0,01 75,25    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 42 57 106.590,63 -26.376,76 80.213,87 0,01 75,25    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih 483.700,00 140.548,02 624.248,02 0,05 129,06  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 344.700,00 148.250,00 492.950,00 0,04 143,01    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 42 283.000,00 30.000,00 313.000,00 0,02 110,60    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 50.000,00 110.000,00 160.000,00 0,01 320,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 11.700,00 8.250,00 19.950,00 0,00 170,51    
32 MATERIJALNI RASHODI 124.000,00 -7.701,98 116.298,02 0,01 93,79    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 53 21.000,00 184,60 21.184,60 0,00 100,88    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 42 53 103.000,00 -7.886,58 95.113,42 0,01 92,34    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 42 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju uCenika 7.535.000,00 2.525.000,00 10.060.000,00 0,75 133,51  
32 MATERIJALNI RASHODI 7.535.000,00 2.525.000,00 10.060.000,00 0,75 133,51    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 7.500.000,00 2.530.000,00 10.030.000,00 0,75 133,73    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 0,00 80,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu 13.059.338,69 -992.434,65 12.066.904,04 0,90 92,40  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.075.706,75 -54.890,00 1.020.816,75 0,08 94,90    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 42 51 606.573,02 -49.715,21 556.857,81 0,04 91,80    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41,42 51 373.963,73 4.800,00 378.763,73 0,03 101,28    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 42 51 95.170,00 -9.974,79 85.195,21 0,01 89,52    
32 MATERIJALNI RASHODI 8.398.759,39 -1.569.822,71 6.828.936,68 0,51 81,31    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41,42 51,53 61 1.149.296,76 -268.612,00 880.684,76 0,07 76,63    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 51,53 61 1.602.267,61 -652.092,11 950.175,50 0,07 59,30    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41,42 51,53 61 71 4.100.344,72 -495.421,13 3.604.923,59 0,27 87,92    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 42 53 15.020,68 4.112,20 19.132,88 0,00 127,38    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41,42 51,53 61 71 1.531.829,62 -157.809,67 1.374.019,95 0,10 89,70    
34 FINANCIJSKI RASHODI 16.035,00 -500,00 15.535,00 0,00 96,88    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 71 16.035,00 -500,00 15.535,00 0,00 96,88    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.100,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00    
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 51 1.100,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00    
38 OSTALI RASHODI 9.000,00 3.000,00 12.000,00 0,00 133,33    
381 TEKUĆE DONACIJE 31 9.000,00 3.000,00 12.000,00 0,00 133,33    
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00      
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 71 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 2.295.502,61 447.583,02 2.743.085,63 0,21 119,50    
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 31 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41,42 51,53 61 71 2.159.040,53 356.601,93 2.515.642,46 0,19 116,52    
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 41,42 51 114.462,08 62.981,09 177.443,17 0,01 155,02    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 31 41,42 22.000,00 3.000,00 25.000,00 0,00 113,64    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.263.234,94 180.795,04 1.444.029,98 0,11 114,31    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 42 1.263.234,94 180.795,04 1.444.029,98 0,11 114,31    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika uCenicima deficitarnih zanimanja 78.094,60 909.095,57 987.190,17 0,07 1.264,10  
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 78.094,60 909.095,57 987.190,17 0,07 1.264,10    
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 78.094,60 909.095,57 987.190,17 0,07 1.264,10    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-17 Programi u srednjem školstvu - Vlastiti 0,00 48.746,25 48.746,25 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.900,00 30.900,00 0,00      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51 0,00 17.700,00 17.700,00 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 51 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51 0,00 200,00 200,00 0,00      
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00      
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 51 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 16.746,25 16.746,25 0,00      
422 POSTROJENJA I OPREMA 51 0,00 16.746,25 16.746,25 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ 160.000,00 -67.036,41 92.963,59 0,01 58,10  
32 MATERIJALNI RASHODI 130.000,00 -46.000,00 84.000,00 0,01 64,62    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 130.000,00 -46.000,00 84.000,00 0,01 64,62    
38 OSTALI RASHODI 30.000,00 -21.036,41 8.963,59 0,00 29,88    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 30.000,00 -21.036,41 8.963,59 0,00 29,88    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ 45.000,00 -8.000,00 37.000,00 0,00 82,22  
35 SUBVENCIJE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 40.000,00 -8.000,00 32.000,00 0,00 80,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 40.000,00 -8.000,00 32.000,00 0,00 80,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-31 Školska shema 0,00 97.349,55 97.349,55 0,01    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 97.349,55 97.349,55 0,01      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,19 54 0,00 97.349,55 97.349,55 0,01      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu 39.000,00 -39.000,00 0,00 0,00 0,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 0,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T2205-33 Projekt e - škole 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 11 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00      
                                 
Program: 4301   Razvojni projekti EU 674.323,68 -137.736,22 536.587,46 0,04 79,57  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekuĆi projekt: T4301-67 Projekt PomoĆnici u nastavi 674.323,68 -137.736,22 536.587,46 0,04 79,57  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 635.323,68 -128.701,06 506.622,62 0,04 79,74    
311 PLAĆE (BRUTO) 11 500.000,00 -91.311,07 408.688,93 0,03 81,74    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 70.000,00 -39.500,00 30.500,00 0,00 43,57    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 65.323,68 2.110,01 67.433,69 0,01 103,23    
32 MATERIJALNI RASHODI 39.000,00 -9.035,16 29.964,84 0,00 76,83    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 29.000,00 -4.435,16 24.564,84 0,00 84,71    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 10.000,00 -4.600,00 5.400,00 0,00 54,00    
                                 
Program: 4302   Projekti EU 15.019.946,15 -1.395.924,66 13.624.021,49 1,02 90,71  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
kapitalni projekt: K4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora 4.768.973,14 702.576,20 5.471.549,34 0,41 114,73  
32 MATERIJALNI RASHODI 155.705,43 -27.869,84 127.835,59 0,01 82,10    
323 RASHODI ZA USLUGE 11,19 54 155.705,43 -27.869,84 127.835,59 0,01 82,10    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 39.750,00 -22.500,00 17.250,00 0,00 43,40    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,19 54 39.750,00 -22.500,00 17.250,00 0,00 43,40    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 4.573.517,71 752.946,04 5.326.463,75 0,40 116,46    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 11,19 51,54 4.573.517,71 752.946,04 5.326.463,75 0,40 116,46    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. 1.888.345,06 -723.870,94 1.164.474,12 0,09 61,67  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.759.520,06 -1.095.374,92 664.145,14 0,05 37,75    
311 PLAĆE (BRUTO) 11,19 51,54 1.481.193,70 -915.579,41 565.614,29 0,04 38,19    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 54 70.000,00 -36.500,00 33.500,00 0,00 47,86    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54 208.326,36 -143.295,51 65.030,85 0,00 31,22    
32 MATERIJALNI RASHODI 128.825,00 371.503,98 500.328,98 0,04 388,38    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 85.000,00 409.928,98 494.928,98 0,04 582,27    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 43.825,00 -38.425,00 5.400,00 0,00 12,32    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-26 Projekt ERASMUS + KA219-SŠ GraCac 0,00 17.095,95 17.095,95 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 17.095,95 17.095,95 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 0,00 17.095,95 17.095,95 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.VlatkoviĆ 112.876,03 9.821,58 122.697,61 0,01 108,70  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 9.821,58 9.821,58 0,00      
311 PLAĆE (BRUTO) 42 0,00 6.874,78 6.874,78 0,00      
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54 0,00 2.946,80 2.946,80 0,00      
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 17.535,80 0,00 17.535,80 0,00 100,00    
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54 14.589,00 0,00 14.589,00 0,00 100,00    
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 51,54 2.946,80 0,00 2.946,80 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 95.340,23 0,00 95.340,23 0,01 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 51,54 95.340,23 0,00 95.340,23 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor 0,00 751,88 751,88 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 751,88 751,88 0,00      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 0,00 751,88 751,88 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac 74.225,06 0,00 74.225,06 0,01 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 74.225,06 0,00 74.225,06 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 74.225,06 0,00 74.225,06 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac 609.785,00 8.953,07 618.738,07 0,05 101,47  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 305.570,00 8.953,07 314.523,07 0,02 102,93    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 41,42 51,54 234.570,00 8.953,07 243.523,07 0,02 103,82    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 4.215,00 0,00 4.215,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 4.215,00 0,00 4.215,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.VkatkoviĆa 1.818,88 0,00 1.818,88 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 1.818,88 0,00 1.818,88 0,00 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 1.818,88 0,00 1.818,88 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU 800.000,00 -240.000,00 560.000,00 0,04 70,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 -240.000,00 260.000,00 0,02 52,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 150.000,00 -90.000,00 60.000,00 0,00 40,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,01 75,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 150.000,00 -100.000,00 50.000,00 0,00 33,33    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-35 Projekt Perma Horti-SŠ S.OžaniĆa 512.486,24 -261.641,63 250.844,61 0,02 48,95  
32 MATERIJALNI RASHODI 250.157,49 -106.732,49 143.425,00 0,01 57,33    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 239.657,49 -96.232,49 143.425,00 0,01 59,85    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 10.500,00 -10.500,00 0,00 0,00 0,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 262.328,75 -154.909,14 107.419,61 0,01 40,95    
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54 0,00 23.419,61 23.419,61 0,00      
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 54 262.328,75 -178.328,75 84.000,00 0,01 32,02    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-51 Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac 1.190.350,56 -1,06 1.190.349,50 0,09 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 840.350,56 -1,06 840.349,50 0,06 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 305.000,00 0,00 305.000,00 0,02 100,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 150.000,00 0,00 150.000,00 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 314.130,00 0,00 314.130,00 0,02 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 54 71.220,56 -1,06 71.219,50 0,01 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo 4.461,08 109.001,80 113.462,88 0,01 2.543,39  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.461,08 105.411,80 109.872,88 0,01 2.462,92    
311 PLAĆE (BRUTO) 42 54 4.461,08 103.911,80 108.372,88 0,01 2.429,30    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 0,00 3.590,00 3.590,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-54 Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola 23.053,55 -187,85 22.865,70 0,00 99,19  
32 MATERIJALNI RASHODI 23.053,55 -187,85 22.865,70 0,00 99,19    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 23.053,55 -21.313,55 1.740,00 0,00 7,55    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 0,00 21.125,70 21.125,70 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. VlatkoviĆ 92.788,08 -88.899,29 3.888,79 0,00 4,19  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.825,00 -5.825,00 0,00 0,00 0,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54 825,00 -825,00 0,00 0,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 86.963,08 -83.074,29 3.888,79 0,00 4,47    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 3.888,79 0,00 3.888,79 0,00 100,00    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 54 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 7.874,29 -7.874,29 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS 39.949,62 0,83 39.950,45 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 29.949,62 0,83 29.950,45 0,00 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 20.000,00 0,83 20.000,83 0,00 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 9.949,62 0,00 9.949,62 0,00 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 42 54 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN 82.500,00 0,00 82.500,00 0,01 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 82.500,00 0,00 82.500,00 0,01 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 80.000,00 0,00 80.000,00 0,01 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. PetriĆa 24.049,35 0,00 24.049,35 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 24.049,35 0,00 24.049,35 0,00 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 23.665,73 0,00 23.665,73 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 383,62 0,00 383,62 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.OžaniĆa 46.410,74 154.759,28 201.170,02 0,02 433,46  
32 MATERIJALNI RASHODI 46.410,74 154.759,28 201.170,02 0,02 433,46    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 39.908,50 154.759,28 194.667,78 0,01 487,79    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 6.502,24 0,00 6.502,24 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games 525.477,65 0,00 525.477,65 0,04 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 525.477,65 0,00 525.477,65 0,04 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 130.663,11 0,00 130.663,11 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 42 54 384.814,54 0,00 384.814,54 0,03 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-68 Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira 171.913,96 0,00 171.913,96 0,01 100,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.980,38 0,00 4.980,38 0,00 100,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 42 4.980,38 0,00 4.980,38 0,00 100,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 166.933,58 0,00 166.933,58 0,01 100,00    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 166.933,58 0,00 166.933,58 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za uCenje kroz rad - SŠ V.V. 795.971,03 -346.424,65 449.546,38 0,03 56,48  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 33.812,96 -33.812,96 0,00 0,00 0,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 51,54 29.024,00 -29.024,00 0,00 0,00 0,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51,54 4.788,96 -4.788,96 0,00 0,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 234.546,82 -234.546,82 0,00 0,00 0,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,54 2.657,82 -2.657,82 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 51,54 231.889,00 -231.889,00 0,00 0,00 0,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 342.392,50 107.153,88 449.546,38 0,03 131,30    
422 POSTROJENJA I OPREMA 51,54 312.892,50 23.591,38 336.483,88 0,03 107,54    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 51,54 29.500,00 83.562,50 113.062,50 0,01 383,26    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 185.218,75 -185.218,75 0,00 0,00 0,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 51,54 185.218,75 -185.218,75 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
kapitalni projekt: K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) 0,00 273.750,00 273.750,00 0,02    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 123.750,00 123.750,00 0,01      
323 RASHODI ZA USLUGE 19 0,00 123.750,00 123.750,00 0,01      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,01      
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 19 0,00 100.000,00 100.000,00 0,01      
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 19 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac 0,00 920.000,00 920.000,00 0,07    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 210.000,00 210.000,00 0,02      
311 PLAĆE (BRUTO) 54 0,00 210.000,00 210.000,00 0,02      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 560.000,00 560.000,00 0,04      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 0,00 150.000,00 150.000,00 0,01      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,54 0,00 110.000,00 110.000,00 0,01      
323 RASHODI ZA USLUGE 54 0,00 250.000,00 250.000,00 0,02      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51,54 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,01      
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 0,00 150.000,00 150.000,00 0,01      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V. 3.254.511,12 -3.012.511,12 242.000,00 0,02 7,44  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 385.523,70 -385.523,70 0,00 0,00 0,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 51,54 330.921,63 -330.921,63 0,00 0,00 0,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51,54 54.602,07 -54.602,07 0,00 0,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 563.673,56 -321.673,56 242.000,00 0,02 42,93    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51,54 229.620,00 -229.620,00 0,00 0,00 0,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,54 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 51,54 309.053,56 -67.053,56 242.000,00 0,02 78,30    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51,54 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.720.705,71 -1.720.705,71 0,00 0,00 0,00    
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54 1.556.617,34 -1.556.617,34 0,00 0,00 0,00    
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 51,54 164.088,37 -164.088,37 0,00 0,00 0,00    
38 OSTALI RASHODI 444.608,15 -444.608,15 0,00 0,00 0,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 51,54 444.608,15 -444.608,15 0,00 0,00 0,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 51,54 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ 0,00 93.486,46 93.486,46 0,01    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 93.486,46 93.486,46 0,01      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 0,00 43.486,46 43.486,46 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. PetriĆa - Eksp., kreat. i inovat. u uCenju znanosti 0,00 70.727,12 70.727,12 0,01    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 70.727,12 70.727,12 0,01      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 0,00 69.727,12 69.727,12 0,01      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-95 Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf. 0,00 491.061,16 491.061,16 0,04    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 491.061,16 491.061,16 0,04      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 0,00 130.587,00 130.587,00 0,01      
323 RASHODI ZA USLUGE 54 0,00 350.474,16 350.474,16 0,03      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-96 Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola 0,00 2.963,32 2.963,32 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.963,32 2.963,32 0,00      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54 0,00 2.963,32 2.963,32 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-97 Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje 0,00 188.463,23 188.463,23 0,01    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 188.463,23 188.463,23 0,01      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 0,00 133.463,23 133.463,23 0,01      
323 RASHODI ZA USLUGE 54 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje              
tekuĆi projekt: T4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska 0,00 224.200,00 224.200,00 0,02    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 179.200,00 179.200,00 0,01      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00      
323 RASHODI ZA USLUGE 54 0,00 166.200,00 166.200,00 0,01      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00      
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00      
38 OSTALI RASHODI 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00      
381 TEKUĆE DONACIJE 54 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00      
                                 
Razdjel:   040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE 776.845.533,89 -1.665.836,72 775.179.697,17 58,06 99,79  
                                 
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE 10.118.648,00 2.420,00 10.121.068,00 0,76 100,02  
                                 
               
                                 
Program: 2501   Javne potrebe u zdravstvu 1.205.000,00 -5.000,00 1.200.000,00 0,09 99,59  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica 580.000,00 0,00 580.000,00 0,04 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 580.000,00 0,00 580.000,00 0,04 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 580.000,00 0,00 580.000,00 0,04 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo 125.000,00 -5.000,00 120.000,00 0,01 96,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 125.000,00 -5.000,00 120.000,00 0,01 96,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 0,00 80,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja 500.000,00 0,00 500.000,00 0,04 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 0,00 500.000,00 0,04 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 500.000,00 0,00 500.000,00 0,04 100,00    
                                 
Program: 2503   Primarna zdravstvena zaštita 186.000,00 0,00 186.000,00 0,01 100,00  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2503-03 PoveĆanje broja pružatelja zdravstvene zaštite 186.000,00 0,00 186.000,00 0,01 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 181.000,00 0,00 181.000,00 0,01 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 14 181.000,00 0,00 181.000,00 0,01 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 14 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 2506   Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga 552.300,00 -17.360,00 534.940,00 0,04 96,86  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2506-02 Plan za zdravlje 545.300,00 -17.360,00 527.940,00 0,04 96,82  
32 MATERIJALNI RASHODI 535.300,00 -17.360,00 517.940,00 0,04 96,76    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 420.000,00 -10.000,00 410.000,00 0,03 97,62    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 115.300,00 -7.360,00 107.940,00 0,01 93,62    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 2602   Programi socijalnog znaCenja 4.519.348,00 -9.910,00 4.509.438,00 0,34 99,78  
                                 
  Funkcija: 1070 Socijalna iskljuCenost              
aktivnost: A2602-02 Donacije ustanovama 1.149.348,00 90,00 1.149.438,00 0,09 100,01  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 144.348,00 0,00 144.348,00 0,01 100,00    
366 POMOĆI PRORAC.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 144.348,00 0,00 144.348,00 0,01 100,00    
38 OSTALI RASHODI 1.005.000,00 90,00 1.005.090,00 0,08 100,01    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 1.005.000,00 90,00 1.005.090,00 0,08 100,01    
                                 
  Funkcija: 1070 Socijalna iskljuCenost              
aktivnost: A2602-03 PomoĆ starijim osobama 3.210.000,00 0,00 3.210.000,00 0,24 100,00  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 100,00    
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,21      
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,21      
38 OSTALI RASHODI 3.010.000,00 -2.800.000,00 210.000,00 0,02 6,98    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 3.010.000,00 -2.800.000,00 210.000,00 0,02 6,98    
                                 
  Funkcija: 1070 Socijalna iskljuCenost              
aktivnost: A2602-04 Socijalna zaštita 160.000,00 -10.000,00 150.000,00 0,01 93,75  
32 MATERIJALNI RASHODI 110.000,00 -10.000,00 100.000,00 0,01 90,91    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 0,00 66,67    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 80.000,00 0,00 80.000,00 0,01 100,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
38 OSTALI RASHODI 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
382 KAPITALNE DONACIJE 11 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 2605   Udruge 826.000,00 -45.000,00 781.000,00 0,06 94,55  
                                 
  Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani              
aktivnost: A2605-01 Donacije udrugama graðana 826.000,00 -45.000,00 781.000,00 0,06 94,55  
38 OSTALI RASHODI 826.000,00 -45.000,00 781.000,00 0,06 94,55    
381 TEKUĆE DONACIJE 11 826.000,00 -45.000,00 781.000,00 0,06 94,55    
                                 
Program: 2606   Programi za mlade 2.815.000,00 77.270,00 2.892.270,00 0,22 102,74  
                                 
  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca              
aktivnost: A2606-01 Savjet mladih 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca              
aktivnost: A2606-02 Mjere demografske obnove 2.800.000,00 92.270,00 2.892.270,00 0,22 103,30  
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 2.800.000,00 92.270,00 2.892.270,00 0,22 103,30    
372 OSTALE NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 2.800.000,00 92.270,00 2.892.270,00 0,22 103,30    
                                 
Program: 4301   Razvojni projekti EU 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00  
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
kapitalni projekt: K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00  
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00    
                                 
Program: 4302   Projekti EU 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00    
                                 
  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice              
tekuĆi projekt: T4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00      
311 PLAĆE (BRUTO) 19 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00      
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 19 0,00 300,00 300,00 0,00      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 420,00 420,00 0,00      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 0,00 100,00 100,00 0,00      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 0,00 320,00 320,00 0,00      
                                 
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR 456.857.931,96 -6.857.931,96 450.000.000,00 33,71 98,50  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 393.503.475,97 25.042.068,04 418.545.544,01 31,35 106,36  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 360.473.782,00 -13.865.625,00 346.608.157,00 25,96 96,15  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 199.120.000,00 17.280.000,00 216.400.000,00 16,21 108,68    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 41 54 167.380.000,00 15.220.000,00 182.600.000,00 13,68 109,09    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41 6.200.000,00 -400.000,00 5.800.000,00 0,43 93,55    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 41 25.540.000,00 2.460.000,00 28.000.000,00 2,10 109,63    
32 MATERIJALNI RASHODI 158.478.782,00 -29.835.625,00 128.643.157,00 9,64 81,17    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41 51 61 5.200.000,00 -380.000,00 4.820.000,00 0,36 92,69    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 61 132.350.000,00 -31.265.625,00 101.084.375,00 7,57 76,38    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 41 51 61 19.343.782,00 1.555.000,00 20.898.782,00 1,57 108,04    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41 54,57 300.000,00 -125.000,00 175.000,00 0,01 58,33    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41 53 61 1.285.000,00 380.000,00 1.665.000,00 0,12 129,57    
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.510.000,00 -1.210.000,00 1.300.000,00 0,10 51,79    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 2.510.000,00 -1.210.000,00 1.300.000,00 0,10 51,79    
37 NAKNADE GRAÐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,01 50,00    
371 NAK.GRAÐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,01 50,00    
38 OSTALI RASHODI 165.000,00 0,00 165.000,00 0,01 100,00    
381 TEKUĆE DONACIJE 31 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00    
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 31 41 160.000,00 0,00 160.000,00 0,01 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuĆe održavanje 2.121.218,00 0,00 2.121.218,00 0,16 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 2.121.218,00 0,00 2.121.218,00 0,16 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 45 71 2.121.218,00 0,00 2.121.218,00 0,16 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 29.928.475,97 5.482.068,04 35.410.544,01 2,65 118,32  
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 31 41 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 26.568.475,97 3.757.068,04 30.325.544,01 2,27 114,14    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 41,45 51,53 61 25.220.475,97 3.769.568,04 28.990.044,01 2,17 114,95    
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 11 41 568.000,00 -20.500,00 547.500,00 0,04 96,39    
424 KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 41 5.000,00 8.000,00 13.000,00 0,00 260,00    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41 775.000,00 0,00 775.000,00 0,06 100,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 3.260.000,00 1.725.000,00 4.985.000,00 0,37 152,91    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 11 41,45 61 2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,19 100,00    
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 11 41 51 705.000,00 1.725.000,00 2.430.000,00 0,18 344,68    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal 0,00 34.115.625,00 34.115.625,00 2,56    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 34.115.625,00 34.115.625,00 2,56      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51 0,00 34.115.625,00 34.115.625,00 2,56      
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekuĆi projekt: T2512-05 Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama 980.000,00 -690.000,00 290.000,00 0,02 29,59  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 165.000,00 -165.000,00 0,00 0,00 0,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 54 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 580.000,00 -422.000,00 158.000,00 0,01 27,24    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54 30.000,00 49.000,00 79.000,00 0,01 263,33    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 510.000,00 -431.000,00 79.000,00 0,01 15,49    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 132.000,00 132.000,00 0,01      
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 0,00 132.000,00 132.000,00 0,01      
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 235.000,00 -235.000,00 0,00 0,00 0,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 54 235.000,00 -235.000,00 0,00 0,00 0,00    
                                 
Program: 2513   Investicije u zdravstvenu infrastrukturu 56.764.455,99 -27.832.500,00 28.931.955,99 2,17 50,97  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica 36.295.000,00 -22.735.000,00 13.560.000,00 1,02 37,36  
32 MATERIJALNI RASHODI 290.000,00 -90.000,00 200.000,00 0,01 68,97    
323 RASHODI ZA USLUGE 54 290.000,00 -90.000,00 200.000,00 0,01 68,97    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 36.005.000,00 -22.695.000,00 13.310.000,00 1,00 36,97    
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 41,45 54 33.205.000,00 -22.170.000,00 11.035.000,00 0,83 33,23    
422 POSTROJENJA I OPREMA 54 2.800.000,00 -525.000,00 2.275.000,00 0,17 81,25    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 54 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike 9.635.000,00 -5.097.500,00 4.537.500,00 0,34 47,09  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 8.870.000,00 -5.097.500,00 3.772.500,00 0,28 42,53    
422 POSTROJENJA I OPREMA 41,45 51 8.870.000,00 -5.097.500,00 3.772.500,00 0,28 42,53    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 765.000,00 0,00 765.000,00 0,06 100,00    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 41 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00    
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41 705.000,00 0,00 705.000,00 0,05 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2513-06 Poliklinika - preseljenje 10.834.455,99 0,00 10.834.455,99 0,81 100,00  
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00      
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00      
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 10.834.455,99 -4.240.000,00 6.594.455,99 0,49 60,87    
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 71 0,00 70.000,00 70.000,00 0,01      
422 POSTROJENJA I OPREMA 71 10.834.455,99 -4.370.000,00 6.464.455,99 0,48 59,67    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 71 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00      
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 4.230.000,00 4.230.000,00 0,32      
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 71 0,00 4.230.000,00 4.230.000,00 0,32      
                                 
Program: 4303   Projekti EU - zdravstvo 6.590.000,00 -4.067.500,00 2.522.500,00 0,19 38,28  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekuĆi projekt: T4303-08 Projekt On Time 0,00 84.500,00 84.500,00 0,01    
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 79.750,00 79.750,00 0,01      
311 PLAĆE (BRUTO) 31 54 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00      
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 54 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00      
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 54 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00      
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00      
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 54 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00      
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
tekuĆi projekt: T4303-09 Projekt Unapreðenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP 6.590.000,00 -4.152.000,00 2.438.000,00 0,18 37,00  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 338.500,00 -338.500,00 0,00 0,00 0,00    
311 PLAĆE (BRUTO) 31 54 264.500,00 -264.500,00 0,00 0,00 0,00    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31 62.000,00 -62.000,00 0,00 0,00 0,00    
32 MATERIJALNI RASHODI 183.500,00 -178.500,00 5.000,00 0,00 2,72    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 54 52.500,00 -52.500,00 0,00 0,00 0,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 54 80.500,00 -75.500,00 5.000,00 0,00 6,21    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 54 50.500,00 -50.500,00 0,00 0,00 0,00    
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 4.288.000,00 -3.635.000,00 653.000,00 0,05 15,23    
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54 3.653.000,00 -3.543.000,00 110.000,00 0,01 3,01    
362 POMOĆI MEÐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU 54 0,00 543.000,00 543.000,00 0,04      
369 PRIJENOSI IZMEÐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAC 54 635.000,00 -635.000,00 0,00 0,00 0,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00 0,13 100,00    
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 54 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00 0,13 100,00    
                                 
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU 46.303.616,00 2.951.269,00 49.254.885,00 3,69 106,37  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 46.303.616,00 2.951.269,00 49.254.885,00 3,69 106,37  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 43.611.475,00 2.753.450,00 46.364.925,00 3,47 106,31  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.630.000,00 381.000,00 33.011.000,00 2,47 101,17    
311 PLAĆE (BRUTO) 41 27.100.000,00 300.000,00 27.400.000,00 2,05 101,11    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 1.060.000,00 30.000,00 1.090.000,00 0,08 102,83    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41 4.470.000,00 51.000,00 4.521.000,00 0,34 101,14    
32 MATERIJALNI RASHODI 10.265.475,00 2.276.325,00 12.541.800,00 0,94 122,17    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 61 645.000,00 186.971,00 831.971,00 0,06 128,99    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 53 61 6.409.000,00 2.105.866,00 8.514.866,00 0,64 132,86    
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 53 71 2.758.475,00 50.000,00 2.808.475,00 0,21 101,81    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 403.000,00 -66.512,00 336.488,00 0,03 83,50    
34 FINANCIJSKI RASHODI 389.000,00 65.000,00 454.000,00 0,03 116,71    
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 41 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 100,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41 365.000,00 65.000,00 430.000,00 0,03 117,81    
38 OSTALI RASHODI 327.000,00 31.125,00 358.125,00 0,03 109,52    
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41 327.000,00 31.125,00 358.125,00 0,03 109,52    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuĆe održavanje 218.525,00 0,00 218.525,00 0,02 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 218.525,00 0,00 218.525,00 0,02 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 31 45 53 218.525,00 0,00 218.525,00 0,02 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 2.473.616,00 197.819,00 2.671.435,00 0,20 108,00  
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.257.424,00 735.582,00 1.993.006,00 0,15 158,50    
422 POSTROJENJA I OPREMA 11 31 45 53 809.424,00 701.040,00 1.510.464,00 0,11 186,61    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45 448.000,00 34.542,00 482.542,00 0,04 107,71    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 1.216.192,00 -537.763,00 678.429,00 0,05 55,78    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 11 45 1.216.192,00 -537.763,00 678.429,00 0,05 55,78    
                                 
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN 77.828.163,00 -8.389.746,00 69.438.417,00 5,20 89,22  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 52.267.130,00 3.171.287,00 55.438.417,00 4,15 106,07  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 49.206.780,00 2.100.665,00 51.307.445,00 3,84 104,27  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 35.268.000,00 2.050.982,00 37.318.982,00 2,80 105,82    
311 PLAĆE (BRUTO) 41 51,54,57 29.200.000,00 1.773.217,00 30.973.217,00 2,32 106,07    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,09 100,00    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41 51 4.818.000,00 277.765,00 5.095.765,00 0,38 105,77    
32 MATERIJALNI RASHODI 13.658.163,00 -561.021,00 13.097.142,00 0,98 95,89    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 1.618.220,00 -13.220,00 1.605.000,00 0,12 99,18    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 41 51 61 8.083.868,00 -613.353,00 7.470.515,00 0,56 92,41    
323 RASHODI ZA USLUGE 41 51 3.463.587,00 76.802,00 3.540.389,00 0,27 102,22    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 492.488,00 -15.000,00 477.488,00 0,04 96,95    
34 FINANCIJSKI RASHODI 280.617,00 610.704,00 891.321,00 0,07 317,63    
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 41 155.617,00 90.704,00 246.321,00 0,02 158,29    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 125.000,00 520.000,00 645.000,00 0,05 516,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuĆe održavanje 569.067,00 0,00 569.067,00 0,04 100,00  
32 MATERIJALNI RASHODI 569.067,00 0,00 569.067,00 0,04 100,00    
323 RASHODI ZA USLUGE 45 569.067,00 0,00 569.067,00 0,04 100,00    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje 2.491.283,00 441.137,00 2.932.420,00 0,22 117,71  
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00      
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00      
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 40,00    
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 41 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 40,00    
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.580.046,00 -160.046,00 1.420.000,00 0,11 89,87    
421 GRAÐEVINSKI OBJEKTI 41,45 722.346,00 -22.346,00 700.000,00 0,05 96,91    
422 POSTROJENJA I OPREMA 41,45 71 657.700,00 62.300,00 720.000,00 0,05 109,47    
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00    
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 768.600,00 -329.117,00 439.483,00 0,03 57,18    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 41,45 568.600,00 -229.117,00 339.483,00 0,03 59,71    
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 100,00    
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 41 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00    
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 92.637,00 895.300,00 987.937,00 0,07 1.066,46    
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 41,45 92.637,00 895.300,00 987.937,00 0,07 1.066,46    
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal 0,00 629.485,00 629.485,00 0,05    
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 629.485,00 629.485,00 0,05      
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51 0,00 629.485,00 629.485,00 0,05      
                                 
Program: 4303   Projekti EU - zdravstvo 25.561.033,00 -11.561.033,00 14.000.000,00 1,05 54,77  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
kapitalni projekt: K4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan 25.561.033,00 -11.561.033,00 14.000.000,00 1,05 54,77  
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 25.561.033,00 -11.561.033,00 14.000.000,00 1,05 54,77    
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAÐ.OBJEKTIMA 54 81 25.561.033,00 -11.561.033,00 14.000.000,00 1,05 54,77    
                                 
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE 48.954.371,00 -3.981.800,00 44.972.571,00 3,37 91,87  
                                 
               
                                 
Program: 2512   Djelatnost ustanova u zdravstvu 47.338.121,00 -3.981.800,00 43.356.321,00 3,25 91,59  
                                 
  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva              
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje 44.724.170,00 -3.978.599,00 40.745.571,00 3,05 91,10  
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.496.871,00 -1.025.500,00 31.471.371,00 2,36 96,84    
311 PLAĆE (BRUTO) 11,13 41,42 27.230.371,00 -805.371,00 26.425.000,00 1,98 97,04    
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41,42 1.071.500,00 74.871,00 1.146.371,00 0,09 106,99    
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41,42 4.195.000,00 -295.000,00 3.900.000,00 0,29 92,97    
32 MATERIJALNI RASHODI 12.198.299,00 -2.954.099,00 9.244.200,00 0,69 75,78    
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41,42 1.124.200,00 -72.200,00 1.052.000,00 0,08 93,58    
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 5.531.500,00 -1.640.500,00 3.891.000,00 0,29 70,34    
323 RASHODI ZA USLUGE 11,13 31 41 53 4.954.600,00 -1.073.400,00 3.881.200,00 0,29 78,34    
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 100,00    
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 571.999,00 -167.999,00 404.000,00 0,03 70,63    
34 FINANCIJSKI RASHODI 25.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 120,00    
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 25.