Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Podizanje 41,7 ha suvremenog nasada trešanja na dijelu k.č.zem. 1570 K.O. Ninski Stanovi na području Grada Nina, Zadarska županija

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
    B. Petranovića 8, 23 000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Faks.: 023/350 355
e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija.hr
    
KLASA:   351-04/15-01/12
URBROJ: 2198/1-07/2-15-2
Zadar, 11. ožujka 2015. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću


I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat
Podizanje 41,7 ha suvremenog nasada trešanja na dijelu k.č.zem. 1570 K.O. Ninski Stanovi
na području Grada Nina, Zadarska županija


Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14.).
Naime, za zahvat naveden u točki 1.2. Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće Priloga III. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer trgovačko društvo Trešnja d.o.o., Galovac 11, 23 222 Zemunik provodi zahvat Podizanje 41,7 ha suvremenog nasada trešanja na dijelu k.č.zem. 1570 K.O. Ninski Stanovi na području Grada Nina, Zadarska županija.

Nositelj zahvata: trgovačko društvo Trešnja d.o.o., Galovac 11, 23 222 Zemunik.

Lokacija zahvata: zahvat je planiran na dijelu k.č.zem. 1570 K.O. Ninski Stanovi na području Grada Nina, Zadarska županija.

Sažeti opis zahvata: planirani zahvat nalazi se na dijelu k.č.zem. 1570 K.O. Ninski Stanovi, gdje se namjerava podići nasad trešanja na površini od 41,7 ha.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik HUDEC PLAN d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i  pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:
1.    Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
2.    Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3.    Grad Nin, 23 232 Nin
4.    Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
5.    Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

>