Zbirka kupoprodajnih cijena

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15, dalje u tekstu: Zakon) uređuje zbirku kupoprodajnih cijena kao evidenciju o ostvarenom prometu na tržištu nekretnina na području županije odnosno velikoga grada (članak 7. stavak 1. Zakona).

Zbirku kupoprodajnih cijena dužno je voditi nadležno upravno tijelo županije odnosno velikog grada kao dio informacijskog sustava tržišta nekretnina (eNekretnine) koje uspostavlja i održava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i koje će za potrebe ažuriranja zbirke putem automatske razmjene podataka dnevno preuzimati podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina iz evidencije prometa nekretnina ministarstva nadležnog za financije - porezne uprave (članak 7. stavak 2. i 3. Zakona).

Do potpune uspostave automatske razmjene podataka iz članka 7. stavka 3. Zakona, javni bilježnik koji ovjerava potpise na ispravama o kupoprodaji, najmu, zakupu, pravu građenja i pravu služnosti obvezan je jedan primjerak isprave dostaviti županiji odnosno velikom gradu na čijem području se nalazi predmetna nekretnina, u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je ovjerovljen potpis na ispravi, a u svrhu unosa podataka u zbirku kupoprodajnih cijena (članak 70. stavak 2. Zakona).
U svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata. (članak 58. stavak 1. Zakona)

Zbirka kupoprodajnih cijena Zadarske županije vodi se za administrativno područje Zadarske županije osim za administrativno područje Grada Zadra.

Za vođenje Zbirke kupoprodajnih cijena Zadarske županije nadležan je:

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Fra Brne Krnarutića 13/1,
23 000 Zadar

Kontakt:
Marko Rončević, bacc.ing.aedif., viši referent za prostorno uređenje i gradnju
Tel: 023/400-238
Fax: 023/402-253
e-mail: marko.roncevic@zadarska-zupanija.hr

>